תאונת סקי בחרמון - תביעת פיצויים

החלטה 1. התובע - המבקש הגיש תביעה כנגד המשיבה 1 (להלן: "הנתבעת") וכנגד המשיבה 2 - (להלן: "המבטחת") בגין נזקי גוף שנגרמו לו, לטענתו, בעת שגלש ביום 21/2/98 באתר הסקי בחרמון המוחזק על ידי הנתבעת (להלן: "האתר"). 2. המחלוקת שבין הצדדים הינה בשאלת נסיבות אירוע התאונה ואחריות הנתבעת לאירוע והן בשאלת גובה הנזק. 3. כל ההדגשות להלן אינן מופיעות במקור אלא אם יצויין אחרת. 4. בסמוך לאחר הגשת התביעה פנה ב"כ המבקש לב"כ המשיבות המיוצגות על ידי אותו משרד עו"ד, בבקשה להמציא תצהירי גילוי מסמכים כללי וספציפי וכן להשיב על שאלונים שונים ונפרדים שהופנו לכל אחת מהמשיבות. 5. בשאלון שהופנה לנתבעת (להלן:"שאלון הנתבעת") התבקש המוסמך מטעמה להשיב על שאלות שונות הנוגעות לתנאי הגלישה באתר ביום התאונה ולתאונות שארעו באותו מועד למבקרים נוספים. בשאלה 3 לשאלון התבקש המשיב לענות על השאלה: "האם נכון שבמועד 21/2/98 נגרמה באתר פציעה לאדם נוסף על התובע ו/או דווח לכם על פציעה כנ"ל?. אם כן - א. היכן באתר אירעה אותה פציעה? ב. עקב מה נגרמה אותה פציעה למיטב ידיעתך ו/או לטענתו של אותו אדם?" 6. ביום 12/5/04, (ייתכן אף זמן רב קודם לכן), המציאה ב"כ המשיבות לב"כ המבקש "תצהיר" תשובות לשאלון הנתבעת בחתימת מנכ"ל הנתבעת מר זאב גרינפלד. בתשובה לשאלה 3 הנ"ל השיב המנכ"ל "איני יודע". 7. שמיעת הראיות היתה קבועה בפני ליום 2/11/04. טרם הישיבה, זימנתי את ב"כ בעלי הדין לתזכורת פשרה . טענתו המרכזית של התובע הינה, כי במהלך הגלישה "... לפתע, ללא כל אזהרה, נעלם מסלול השלג, דהיינו המסלול הסתיים באזור סלעי, שאינו מתאים לגלישה. עד הגיעי לאותו מקום, לא הייתה לי כל סיבה להניח, כי בנקודה כלשהי לאורך המורד, יעלם המסלול ולא יהיו תנאים לגלישה... כתוצאה מהעדרו של מסלול מתאים נעצרה גלישתי ונחבלתי קשות בסלעים..." 8. במהלך תזכורת הפשרה שאלתי את ב"כ בעלי הדין באם היו נפגעים נוספים באותו מסלול, שאם לא כן עלול הדבר לעמוד לרועץ לתובע שכן ניתן היה לצפות, לאור גירסתו, כי גולשים נוספים היו נפגעים אף הם בנסיבות דומות. 9. נעניתי על ידי ב"כ המשיבות, כי לא ידוע לה על נפגעים נוספים באתר. 10. בין לבין עלה בידי ב"כ התובע לאתר אדם נוסף שנפגע באתר ביום 21/2/98 (להלן:"אלכסנדר") וזאת באמצעות פניה שנעשתה כדין למרכז מד"א בבקשה לאיתור נפגעים שפונו מהאתר באותו מועד. בעקבות זאת, הגישה ב"כ התובע ביום 14/10/04 בקשה לדחיית מועד הדיון על מנת לאפשר איתור נפגעים נוספים, אם וככל שיעלה בידיו לאתרם. לבקשה צורף תצהיר עדות ראשית בחתימת אלכסנדר. בהחלטתי מיום 14/10/04, הוריתי כי בישיבת יום 2/11/04 תשמע עדותו של התובע בלבד וכן עדים נוספים מטעמו, אם וככל שיעלה בידיו לאתרם ולהזמינם לעדות. 11. בישיבת יום 2/11/04 נחקר אלכסנדר על תצהירו. יובהר כי בעוד אשר המבקש גלש במסלולי הגלישה שעל ההר, הרי שאלכסנדר גלש על מזחלת בתחתית ההר, ונפגע בנסיבות שונות לגמרי. אלכסנדר לא הגיש תביעה כנגד מי מהמשיבות ולא פנה אליהם בכל דרישה לתשלום וזאת לאחר שהוכר כנכה על פי חוק הנכים תגמולים ושיקום, שכן התאונה ארעה בעת שירותו הצבאי. במהלך חקירתו הנגדית של אלכסנדר הציגה בפניו ב"כ המשיבות העתק צילומי של דו"ח התאונה שנערך על ידי הנתבעת ביום 21/2/98 והנוגע לנסיבות פציעתו. בתגובה, הביע ב"כ המבקשת את מחאתו על כי המשיבות לא המציאו לידיו מסמך זה ואף טענו, כי אינן יודעות על נפגעים נוספים שנפגעו באתר באותו יום. בתשובה, הצהירה ב"כ המשיבות, כי "... הדרך לאתר את דוחות התאונה הם לפי שמות הנפגעים... יש להניח שהרבה אנשים נפצעים כל יום באתר מאלף ואחת סיבות. וחברי מבקש להגיש את כל הפציעות שאינם רלוונטיות. אין כאן כל ניסיון להסתיר, נטל הראיה על התובע. אני לפנים משורת הדין הסכמתי להגשת תצהיר העד על אף שכבר הוגשו תצהירים מטעם שני הצדדים". אוסיף ואציין, כי ב"כ המשיבות הבהירה כי הרישומים המתבצעים אצל הנתבעת נעשים על פי שמות הנפגעים באתר ולא על פי מועדי התאונות וזה הטעם שגרם לכך שהמצהיר מטעם הנתבעת השיב "איני יודע" בתשובה לשאלה האם היו נפגעים נוספים באתר באותו יום. 12. מאחר והמשיבות מיוצגות, כאמור, על ידי אותו משרד עו"ד ומאחר ומן המפורסמות, כי בידי המבטחת קיים ריכוז של תביעות הנוגעות למי ממבוטחיהן וזאת תוך התייחסות גם למועד האירוע - סברתי וכך אני סובר גם היום, כי התשובה היתה מתחמקת וכי ב"כ התובע לא יכול היה לרדת למסתתר מאחוריה. בעקבות זאת, הוריתי, בהחלטתי מאותו מועד, כי "...משמסתבר כי תצהיר התשובות לשאלון, לעניות דעתי, נענה, לכאורה, מבלי שהמשיב לו יעשה את המאמצים הנדרשים על מנת לוודא כי לא היו נפגעים נוספים באותו מועד, יש מקום כי מלוא התמונה תהיה בפני בית המשפט ויש לאפשר לתובע לקבל לידיו את מלוא הפרטים הנדרשים. זמנו של בית המשפט יקר הוא, אולם במסגרת האיזונים יש לאזן בין הצורך שלא לבזבז זמן שיפוטי יקר אל מול החובה לקיים דיון כהלכתו. ייתכן מאוד כי אין כל רלוונטיות לנפגעים האחרים ואין בתאונות בהן הם נפגעו כדי לסייע לתובע בהוכחת תביעתו, אולם משמסתבר כי המשיב לשאלון לא עשה את מלאכתו כנדרש בטרם השיב לשאלה 3 לשאלון מוטלת על הנתבעות החובה לספק לידיו את המידע שנדרש במסגרת ההליכים המוקדמים. אומנם, עול הראיה מוטל על התובע אולם משהוא לא זנח את דרכי ההוכחה, המוגבלות בנסיבות הענין, ומשפנה לנתבעות ושאלן באשר לאירועים נוספים חובה היה עליהן להשיב תשובה מלאה וברורה... ". בתום הדיון הוריתי לכל אחת מהנתבעות "בנפרד להודיע באמצעות תצהירים נפרדים, לב"כ התובע, בתוך 30 יום מהיום האם ביום 21/2/98 נפגע אדם כלשהו, בנוסף לתובע, באתר החרמון. התשובה תכלול את שמו של אותו נפגע וכל פרט רלוונטי לרבות מסמכים רלוונטיים מהם ניתן יהיה ללמוד על נסיבות הפגיעה. מאחר ומסתבר, כי תצהירו של מנכ"ל הנתבעת 1 ניתן לאור המגבלות של אופן איתור הנפגעים יש מקום כי הנתבעות תבואנה בדברים ביניהן בטרם תמצאנה את התצהירים על מנת שהמידע, שיתכן , כי נמצא בידי אחת מהן בלבד, יהיה גם בידי האחרת וכל זאת על מנת שמלוא התמונה הרלוונטית תהיה בידי התובע. נאלצתי לנקוט בצעד חריג זה נוכח העובדה שכאמור בהחלטתי מהיום, לעניות דעתי, היה על מנכ"ל הנתבעת 1 להשיב ולמסור את הטעם שהביאו לתשובה "אינני יודע". כלומר, כי באמצעים שעומדים לרשותו בלתי אפשרי, כטענת בא כוחו, להשיב לשאלה כנדרש..." אמנם, התובע לא עתר בשאלון לגילוי מסמכים הנוגעים לאותן תאונות, אולם באם הנתבעת היתה משיבה כנדרש יכול היה התובע לעתור להמצאת אותם מסמכים, אם וככל שהם רלבנטיים למחלוקת שבין הצדדים. 13. בעקבות החלטתי, המציאו המשיבות לב"כ התובע את תצהירה של נציגת המבטחת, לו צורפו "...כל דו"חות התאונה אשר אותרו בחברתנו ואשר קיבלנו מאת המבוטחת והמתייחסים לתאריך 21/2/98. מן הדוחות ניתן לראות את פרטי האירועים . למרות החלטת בימ"ש הרי שחשיפת שמות הנפגעים יש בה משום פגיעה בפרטיותם ולכן נמחקו שמות הנפגעים מהדוחות....". מטעם הנתבעת צורף תצהירו של מר מנחם ברוך, לו צורפו אותם דו"חות שצורפו לתצהיר מטעם המבטחת. מר ברוך ציין, "....כין אין כל רלוונטיות לפגיעות הנוספות, שכן נסיבות קרות הפגיעות הללו כמו גם מקום התרחשות התאונות שונים בתכלית מן הנסיבות ו/או מן המקום בו ארעה התאונה דנן, ולכן גם בתצהיר התשובות לשאלון לא פורטו פגיעות נוספות אלו...". 14. לשני התצהירים צורפו עשרות "דו"חות תאונה" המתייחסים לנפגעים ביום התאונה. אקדים ואומר, כי אמירתו של מר ברוך ולפיה הפגיעות הנוספות לא הוצהרו בתצהיר התשובות לשאלון הנתבעת, מאחר והן אירעו בנסיבות שונות מהנסיבות בהן נפגע התובע - אינה מתיישבת עם התשובה לשאלה 3 לשאלון הנתבעת, כמו גם עם הנימוקים שהועלו בפני על ידי ב"כ המשיבות בישיבת יום 2/11/04. 15. בעקבות קבלת המסמכים והתצהירים, הגיש התובע את בקשתו זו, בה עתר לחייב את המשיבות לציית להחלטת בית המשפט ככתבה וכלשונה, דהיינו לגלות גם את שמותיהם של הנפגעים. המשיבות הגישו תגובה לבקשה ובה טענו כי, אין רלבנטיות לדו"חות שכן, נסיבות פציעותיהם של כל אותם מבקרים היו שונות בתכלית הן מבחינת מיקום אירועי התאונות והן מבחינת נסיבות התרחשותן. כן הוסיפו המשיבות וטענו כי, בהחלטתי מיום 2.11.04 למסירת פרטי הנפגעים, לרבות שמותיהם, יש משום פגיעה קשה בפרטיותם של הנפגעים ובזכותם החוקתית בשמירה על פרטיותם ועל המידע האישי בנוגע לתאונות בהן היו מעורבים. לטענת המשיבות, קביעה כאמור מנוגדת לחוקי היסוד, לרבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חוק זכויות החולה וחוק הגנת הפרטיות ויש בה משום פגיעה חמורה בצנעת הפרט. המשיבות הוסיפו וטענו כי, במתן דו"חות התאונה מולאה מטרת הצו אשר ניתן כהשלמת תשובות לשאלון, כאשר השאלון לא נשלח למבטחת ובשאלון לא נתבקשו כלל פרטי הנפגעים. 16. בתגובתו, טען התובע כי אין כל בסיס משפטי להתנגדויות המשיבות לגילוי זהותם של הנפגעים. 17. לעניות דעתי, משהנתבעת השיבה באופן מתחמק לשאלון ומשבאי כוחן של המשיבות טענו, לפחות פעם אחת, כי לא ידוע להם על נפגעים נוספים שנפגעו באותו יום באתר החרמון, יש מקום לכאורה לאפשר למבקש מיצוי קבלת התשובות אשר היה על המשיב לשאלון להשיב עליהן עוד לפני מספר שנים. 18. אמנם, השאלון הופנה לנתבעת בלבד ואמנם המצהיר לא התבקש לצרף מסמכים באשר לאותם נפגעים, אולם שאלה 3 לשאלון הנתבעת הייתה מפורטת דייה באופן שחייב את המצהיר ליתן תשובה מלאה, הן באשר למקום באתר שבו ארעה אותה פציעה והן "עקב מה נגרמה אותה פציעה למיטב ידיעתך ו/או לטענתו של אותו אדם?". דהיינו, קיימת אפשרות כי גרסת הנפגע באשר לנסיבות אירוע התאונה שונה מגרסת הנתבעת. 19. דו"חות התאונה הינם דו"חות מובנים, הנערכים על ידי עובדי הנתבעת, ובהם יש למלא את פרטי התאונה מפי הנפגע, מצב השלג ומזג האוויר במועד אירוע התאונה. סיבת התאונה נרשמת על ידי עובדי הנתבעת וכן יש מקום לחתימת הנפגע, הרופא המטפל והחובש המטפל. 20. אחת המחלוקות נשוא תיק זה, הינה מצב השלג בעת אירוע התאונה. מחלק מהמסמכים שהומצאו, ניתן ללמוד כי השלג היה "רטוב" באותו איזור בו גלש אותו נפגע מסוים. כן עולה כי, חלק מהנפגעים לא חתמו על הדו"ח, על אף שהתבקשו לעשות כן ומכאן כי, לכאורה,לא ניתן לדעת בבירור בגין מה נגרמה אותה פציעה. 21. כאמור, המצהיר התבקש להשיב לשאלה "עקב מה נגרמה הפציעה, למיטב ידיעתך ו/או לטענתו של אותו אדם?". לא ניתן להסיק בברור על פי הדו"חות האם גירסת הנפגע היא אכן גירסתו, לפחות באותם מקרים בהם סירב הנפגע לחתום על דו"ח התאונה. יודגש ויובהר כי הדו"ח נערך בסמוך לאירוע כל תאונה, על כל המשתמע מכך. יתרה מכך, במהלך ישיבת יום 2.11.04 עלה כי קיימת סתירה בין גרסת אלכסנדר בתצהירו ובעדותו הראשית לבין גרסתו בדו"ח התאונה. מאחר ואלכסנדר נפגע בנסיבות שונות לגמרי מאלו בהן נפגע התובע, איני מוצא מקום, לפחות בשלב זה, להכריע בעניין זה. 22. המשיבות אינן חולקות על החלטתי מיום 2.11.04 ועל המניעים שהביאוני להחלטתי זו וכל שהן חולקות הוא על החלטתי להורות על חשיפת שמותיהם של הנפגעים עצמם. בנוסף, מעולם לא חלקו המשיבות על זכותו של התובע לשאול את השאלות שנשאלו בשאלון. 23. בהחלטתי הנ"ל הורתי לכל אחת מהמשיבות בנפרד "... להודיע ... האם ביום 21.2.98 נפגע אדם כלשהו... התשובה תכלול ... כל פרט רלבנטי, לרבות מסמכים רלבנטיים מהם ניתן ללמוד על נסיבות הפציעה...". 24. מהתצהירים שהוגשו על ידי המשיבות, לא ניתן ללמוד האם ברשותן או ברשות מי מהן מסמכים נוספים, מהם ניתן ללמוד מה היו נסיבות הפציעה, כדוגמת: מכתבי דרישה, כתבי תביעה וכיוצא בזה, שייתכן והופנו למי מהן בתקופה שחלפה מאז אירוע התאונה ואשר ייתכן ויש בהם כדי לשפוך אור על נסיבות פציעתו של המבקש. 25. אולם, מעיון בדו"חות שהוגשו למדתי כי שני מבקרים בלבד נפגעו במהלך גלישת סקי וכל האחרים נפגעו בנסיבות שונות לחלוטין. לאחר שעיינתי בדו"חות המתיחסים לאותם שני גולשי סקי,(דוחות הממוספרים 2056, 2052), ועיינתי ב"מפת המסלולים באתר החרמון" שצורפה לתיק מוצגי המשיבות - למדתי כי אותם שני גולשים גלשו בשני מסלולים המרוחקים מהמסלול בו גלש התובע וכי לפחות לכאורה, נסיבות נפילתם שונות לגמרי מנסיבות נפילתו של התובע. בנסיבות אלו ותוך שאני מביא בחשבון כי עסקינן בהשלמת תשובות לשאלון- איני מוצא מקום להיעתר לבקשת התובע, ועל כן הבקשה נדחית וזאת ללא צו להוצאות. פיצוייםסקיתאונות סקי