הלכת סויסה - תצהיר חוקרים

החלטה 1. בפני, תביעת התובעת - קטינה והוריה, בגין נזקי גוף שנגרמו לקטינה בתאונה שארעה ביום 2.2.95 (להלן: "התאונה"). 2. התאונה ארעה בעת שהקטינה היתה כבת ארבע. התאונה ארעה בגן הילדים אשר הופעל ע"י הנתבעות. 3. הצדדים חלוקים בשאלת האחריות ובשאלת גובה הנזק. 4. כבוד השופט אל - יגון הורה בהחלטתו מיום 23.11.03 כי "תצהירי חוקרים יישארו למשמרת בידי מכיניהם, וזאת עד לסיום הבאת ראיות התובע". בישיבת יום 14.11.04 הודיעה ב"כ הנתבעות כי ראיותיה כוללות רק תצהירי חוקרים וחוות דעת רפואית, וכי היא מוותרת על עדותה של הגננת. 5. בהחלטתו מיום 10.2.04 דחה כב' השופט אל-יגון את בקשת התובעים לדחות את מועד הגשת ראיותיהם שלהם: תצהיר חוקר עם קלטת ותמליל שיחה בין הורי הקטינה לגננת. הטעם שהביא את כב' השופט אל-יגון להחלטתו זו הוא כי "... מבחינת טיב המחלוקת וטענות הצדדים לא שוכנעתי כי יש מקום לסטיה מכלל הגילוי בסדר הבאת הראיות". 6. על מנת לשקול אפשרות לזימון הצדדים לתזכורת פשרה, הוריתי לנתבעים, בהחלטתי מיום 14.11.04, להמציא ישירות ללשכתי/אולמי את תצהירי חוקריהם במעטפה סגורה. 7. התצהירים הומצאו ללשכתי. המדובר בשלושה תצהירי החוקרים כדלקמן: תצהירו של החוקר מר אלי סגל, תצהירו של החוקר מר מיכאל קריב ותצהירו של החוקר מר פוגל רון. 8. עיון בתצהירו של מר אלי סגל מעלה כי הוא שוחח עם מאן דהוא שאינו נמנה על מי מעדי הצדדים, ואותו מאן דהוא מסר לו פרטים באשר למצבה של הקטינה. בבוא העת, אם וכאשר תבקשנה הנתבעות להגיש תצהיר זה, אדון בהתיחסות התובעים - אם וככל שתובא בפני. תצהירו של החוקר פוגל רון אכן עונה על העקרונות שהותוו ברע"א 4249/98 סויסה נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ, פד"י נה (1) 515. 9. באשר לתצהיר החוקר מר מיכאל קריב - בתצהירו, מצהיר החוקר על ביקור שערך בגן הילדים, על נסיבות אירוע התאונה כפי שנמסרו לו ע"י הגננת, על מצבו של המתקן ממנו נפלה התובעת ועל התרשמותו שלו מהגן במועד ביקורו (מועד שלא צויין בתצהיר), וכן על התרשמותו שלו באשר לטיבו של המתקן ממנו נפלה הקטינה. 10. לאור האמור בסעיף 9 לעיל, ומאחר ולא מצאתי כי יש בתצהירו של מר קריב כדי לאפשר לנתבעת ליהנות מ"הלכת סויסה" - הוריתי לב"כ הנתבעות, בהחלטתי מיום 9.3.05, להודיעני "...מדוע אין עליה להמציא כבר עתה לידי ב"כ התובעים את תצהירו של החוקר מיכאל קריב".( ההדגשות במקור). 11. בהודעתה שהוגשה ביום 14.4.05, טענה ב"כ הנתבעים "... כי אין מקום לשנות מהנוהג המקובל מימים ימימה בכל בתי המשפט בארץ בנושא הגשת תצהירי חוקרים. אין כל הצדקה לחרוג בתיק זה מהנוהג, שתצהירי חוקרים נמסרים לצד שכנגד בתום שמיעת עדי התביעה, לרבות תצהירו של החוקר מיכאל קריב. במידה והתיק מתנהל וישמעו בו הוכחות, מבקשת ב"כ הנתבעים לעשות שימוש בחלק מהנאמר בתצהירו של מיכאל קריב, בחקירת ההורים... הנוהל שהונהג בבתי המשפט, לפיו מוגשים תצהירי עדות ראשית במטרה להקל על ביהמ"ש ולקצר הדיונים, אינו יכול לפגוע בנתבעים ובזכויותיהם, ובעיקר כשמדובר בתצהירי חוקרים, גם אם לדעת ביהמ"ש הנכבד האמור בתצהיר אינו מחדש דבר...". 12. ב"כ התובעים טענה בתגובתה שהוגשה ביום 19.4.05, כי הנתבעים "... בחרו... שלא להגיש כלל תצהיר מטעם הגננת או עדים אחרים מטעמם ועתה באצטלה של תצהיר חוקר מנסים הנתבעים להגיש עדות של עדים מטעמם ולא לגלותם. יש להדגיש כי התובעים אינם יודעים מהו תוכן תצהירו של מיכאל קריב. במידה ותצהיר זה תוכנו שיחה בין החוקר לגננת או עדים אחרים מצד הנתבעת אין כל מקום שלא לגלותו ודינו כדין כל יתר תצהירי הנתבעת שהיה צריך להגישם במועד, ואי אפשר להסתירו מהתובעים באמתלה כי אלה תצהירי חוקרים. עדויות חוקרים שיש בסיס לכאורה לגלותם בשלב מאוחר יותר הכוונה לצילומים שצילמו החוקרים את התובע או הודעות שמסר התובע אך בשום אופן לא שיחות של החוקרים עם עדים השייכים לנתבעים...". 13. אין לי אלא להסכים לטיעוני ב"כ התובעים כמפורט לעיל. היה ותצהירו של מר מיכאל קריב לא יומצא לב"כ התובעים עד ולא יאוחר מיום 10.5.05 - לא תותר הגשתו. תצהיר חוקרהלכת סוויסהמסמכיםהלכות משפטיות