מה הם סדרי הדין בערעור ?

החלטה 1. מה הם סדרי-הדין שעלינו לנהוג בערעור זה? להלן תיאור השתלשלות האירועים: - המדובר בערעור על החלטת ק"ת מיום 18/12/2000, לפיו נדחתה תביעת המערער, מיום 26/11/2000, להכיר בו כ"נכה", לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), ה'תשי"ט - 1959 [נוסח משולב]. 2. לטענת המערער, היה הוא מעורב באירוע שקרה ביום 02/10/2000, בעת שהיה בחופשה מהשירות, אחרי שעות העבודה ובאישור (פס). 3. בהחלטתו לדחות את תביעת המערער, קבע ק"ת בהחלטתו האמורה: - א. החבלה מתאריך 02/10/2000 לא אירעה עקב השירות הצבאי, כמשמעות ביטוי זה בסעיף 1 לחוק הנכים. ב. החבלה אירעה בהיותך בחופשה, בעת נסיעה פרטית, וללא קשר לתנאי השירות. 4. בנימוקי הערעור מציין המערער, כי בהיותו חייל 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה - צה"ל ערב לבריאותו ולשיקומו; הוא לא נפצע במסגרת חל"ת, שנת שבתון, או טיול פרטי לחו"ל. 5. עוד ניתן ללמוד מטיעוני המערער, כי החבלה שהוא נחבל, היא חבלה בעת חופשה-מאושרת ולכן חלות על המקרה הוראות-חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקידו), ה'תשמ"ח- 1988. המערער שלח לקצין-התגמולים חוות-דעת רפואית ולפיה נקבעה לו נכות המזכה אותו בהכרה במסגרת סעיף 2 (א) (ד) לחוק האמור, הואיל ונתקיימו התנאים המנויים בחוק. 6. הדיון נקבע ליום 03/04/2001 ועפ"י בקשת ב"כ המשיב נדחה ליום 08/05/2001. 7. ביום 08/05/2001 ביקש המערער דחייה לשם הגשת תצהיר וחוות-דעת רפואית מתאימה של מומחה-רפואי. תיקו-הרפואי של המערער הוגש כמוצג (מש/ 1) והדיון נדחה ליום 29/01/2002. 8. ב- 29/01/2005 הודיע לנו ב"כ המשיב, כי עו"ד רחמים עזריה קיבל על עצמו את ייצוג המערער אשר בשלב זה ביקש לפטור את שולחו מהגשת חוות-דעת רפואית והוא עתר להארכת המועד להגשת התצהיר הנדרש. ניתנה הארכה המבוקשת והדיון נדחה ליום 16/04/2002. 9. בתאריך 16/04/2002, הופיעו ב"כ הצדדים בפנינו. ב"כ הצדדים ביקשו לקבוע את התיק לשמיעת ההוכחות לאחר שב"כ המשיב הצהיר כי בדעתו לחקור את המערער חקירה-נגדית על האמור בתצהירו ופרט לכך אין להם עדים נוספים. 10. בין לבין הגיש ב"כ המערער 2 תצהירים נוספים: - א. תצירו של סא"ל ששון בר-משה, ששימש מפקדו של המערער, מיום 11/02/2003. ב. תצהירו של רס"ב יצחק בלדב, חברו של המערער, מיום 09/09/2002. בדיון ביום 17/02/2003, שנקבע לשם שמיעת ההוכחות, העידו בפנינו: - א. המערער, שנחקר על האמור בתצהירו. ב. סא"ל ששון בר-משה, שנחקר על האמור בתצהירו. ג. רס"ב יצחק בלדב, שנחקר על האמור בתצהירו. 11. בתום חקירת העדים הנ"ל, ביקש ב"כ המערער לדחות את המשך הדיון הואיל ובדעתו לפנות למשטרת רמלה, על-מנת לראות את העדות שנגבתה מהמערער. הדיון נדחה ליום 22/06/2003. ביום הדיון, דהיינו, ביום 22/06/2003, הודיע ב"כ המערער, כי הוא פנה למשטרת רמלה בניסיון לקבל את החומר ומאחר והם לא ענו לו הוא מבקש לזמן, כעד, את מפקד משטרת רמלה. הדיון נדחה ליום 09/02/2004 וביום 23/06/2003 הגיש ב"כ המערער בקשה להזמנת העד הנ"ל. לדיון ביום 09/02/2004 לא הופיע העד וב"כ המערער ביקש להוציא פקודת-הבאה כנגדו. הדיון נדחה ליום 25/10/2004. 12. בתאריך 23/05/2004 נתקבלה בקשתו של עו"ד אבישי כהן, היועץ המשפטי של משטרת רמלה, שבה הוא עותר לביטול הזמנתו של סנ"צ יגאל חדד, מפקד תחנת משטרת רמלה. 13. בדיון מיום 25/10/2004, ביקש ב"כ המערער להשתחרר מייצוג המערער מחמת קיומה של אי-הסכמה ואי-אמון בינו לבין שולחו. בהסכמת המערער שוחרר עו"ד רחמים עזריה מייצוג המערער. בישיבה זו בקשה ב"כ המשיב לזרז את בירור הערעור הואיל והמערער מקבל ממשרד הבטחון טיפול רפואי, בהתאם לסעיף 43 לחוק הנכים. המערער ביקש ארכה בת ימים מספר על-מנת לפנות לעורך-דין אחר שיקבל על עצמו את הייצוג. הדיון נדחה ליום 07/11/2004. 14. ביום 02/11/2004 ביקש המערער דחייה נוספת הואיל ועורך-הדין שאליו פנה מבקש ללמוד את החומר והמצב המשפטי. הדיון נדחה ליום 21/12/2004. 15. ביום 07/12/2004 קבלנו את הודעתו של עורך-הדין דוד כהן, כי קיבל על עצמו את ייצוג המערער. בהודעה הנ"ל עותר עו"ד דוד כהן לאפשר לו להביא ראיות נוספות, שלא הובאו בפנינו וכן לחזור ולשמוע את עדותם של העדים, שהעידו כבר, וזאת לצורך השלמת עדותם. ביום הדיון, דהיינו, ביום 21/12/2004, הופיעו בפנינו ב"כ הצדדים ולאחר שמיעת טיעוניהם קבענו ערעור זה, לשם המשך שמיעת ההוכחות, ליום 14/03/2005. 16. ביום 22/12/2004 הגיש לנו ב"כ המשיב בקשה, שבה הוא עתר "להבהרת ההחלטה ולשינוי מועד הדיון". הואיל ושר-המשפטים לא האריך את תוקף-המינוי של חברי-הוועדה אשר דנו בערעור זה ועד עצם היום הזה לא מונו חברי-וועדה חדשים, ניתנה על-ידנו החלטה שלפיה: - "א. מן הטעמים הידועים לב"כ המשיב - אין אפשרות לשנות את מועד הדיון. ב. על ב"כ המערער להמציא לנו, בהקדם, תצהירים של העדים שאותם הוא מתכוון לזמן לדיון". 17. ב"כ המערער המציא לנו תצהיר חדש שעשה המערער וכן תצהירים חדשים של העדים: יצחק בלדב ועופר דוד. 18. בקשנו את תגובת ב"כ המשיב ולאחר שב"כ המשיב הודיע לנו (ביום 07/02/2005) כי הוא מתנגד להגשת תצהירים חדשים של עדים שכבר לפני שנתיים העידו בערעור זה יען כי חילופי עורכי-דין אינם מהווים עילה לפתיחה מחדש של שלב הראיות. קבענו, כי בקשת ב"כ המשיב תידון בפנינו בפתח הדיון שיתקיים במעמד ב"כ הצדדים במועד שנקבע לשם המשך שמיעת ההוכחות, דהיינו, ביום 14/03/2005. 19. ביום 17/02/2005 הגיש לנו ב"כ המערער תשובה לתגובתו האמורה לעיל של ב"כ המשיב. 20. ביום 20/02/2005 ניתנה על-ידנו החלטה, שלפיה: - "א. העדים שכבר העידו - אין לשמוע שוב את עדותם. ב. מאחר ותוקף המינוי של חברי-הוועדה אמור לפוג ביום 13/03/2005 - אנו מקדימים את המשך שמיעת ההוכחות בערעור זה ליום 28/02/2005". 21. ביום 23/02/2005 הגיש ב"כ המערער בקשה לדחות את הדיון האמור. מכל מקום, ביום 28/02/2005 התייצב בפנינו ב"כ המערער ועדיו וכן ב"כ המשיב. ב"כ הצדדים חזרו על עיקרי טיעוניהם כאשר ב"כ המערער מסכים שהוועדה החדשה אשר תמונה ע"י שר-המשפטים תמשיך ותדון בערעור דנא מאותו השלב שאליו הגענו, בעוד שב"כ המשיב עמד על כך שאנו נסיים את הדיון. לאור בקשת ב"כ המערער לדחות את שמיעת הראיות, מחמת התחייבויות קודמות, דחינו את מתן ההחלטה וקבענו כי היא תשלח לב"כ הצדדים והם פטורים מהופעה לשמיעתה. חשוב כי נציין את ההליכים שהובאו לעיל מאחר ויש בהם כדי לתמוך במסקנה שאליה הגענו. 22. בנסיבות מקרה זה, מדובר במערער שנסע ברכב אזרחי, הגם כשהוא היה לבוש במדים, בנסיעה פרטית, לאחר שעות השירות. בנסיעה משדה-התעופה, כאשר גיסו של המערער נוהג ברכב והמערער יושב לידו, הושלכה אבן לעבר הרכב והמערער נפגע בראשו. המערער קושר את השלכת האבן לעובדה שהוא היה במדים ובעובדה זו הוא רואה "קשר סיבתי" בין השירות לבין קרות האירוע ומכל מקום, מדובר בחבלה בעת חופשה מאושרת ואי-לכך חלות על מקרה זה הוראות חוק התגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד), ה'תשמ"ח - 1988. 23. החל מהדיון מיום 29/01/2002 היה המערער מיוצג ע"י עורך-הדין רחמים עזריה, והוא זה שאישר בחתימתו את אימתות תצהיר המערער מיום 02/04/2002, וכן את חתימותיהם של המצהירים ששון בר-משה ויצחק בלדב. 24. בישיבת ההוכחות, מיום 17/02/2003, שעה שהמערער, ששון בר-משה ויצחק בלדב נחקרו בפנינו - היה המערער מיוצג ע"י עורך-הדין רחמים עזריה. רק בדיון ביום 25/10/2004 ביקש עורך-הדין רחמים עזריה, בהסכמת המערער, להשתחרר מהייצוג. 25. חרף האמור בסעיף 28 לחוק הנכים, אין אנו רואים ב"החלפת עורך-דין" נסיבה יוצאת מן הכלל שבה יש להתיר לבעל-דין לקרוא עד שכבר העיד לשם מתן עדות נוספת. 26. לכשימנה שר-המשפטים את חברי וועדת הערעורים, נקבע ערעור זה לשם הבאתו לידי גמר. שאלות משפטיותערעור