דוקטרינת "הליך תלוי ועומד"

לכאורה, ישנם שני עקרונות מנוגדים. האחד הוא זה אשר נקבע ברע"א 845/97 לופטין נ’ מוניקה תכשיטים בע"מ (לא פורסם), אשר הורה: "התופעה של קיום משפטים אזרחיים ופליליים באותו עניין נפוצה למדי, ואין זה ראוי שמשפטים אזרחיים יישארו תלויים ועומדים עד אשר יסתיימו הליכים פליליים באותו עניין." האחר הינו, כלל פסיקתי המבטא למעשה את הדוקטרינה של "הליך תלוי ועומד", כפי שנקבעה בפסק הדין המנחה ע"א 9/75 שייח סלימאן מוחמד אל-עוקבי נ’ מנהל מקרקעי ישראל, פד"י כט(2), 447, וכך נקבע שם: "לפי ההלכה, כמו ב”מעשה בית-דין” כך גם ב”עניין תלוי ועומד” העילות צריכות להיות זהות. ברם הזהות איננה נקבעת לפי צורת התביעות אלא לפי מהותן. השאלה, אם צד למשפט מוטרד פעמיים בגלל אותה העילה תלויה לא בטעמים טכניים של צורת התביעות אלא בעניינים של ממש, היינו לפי מהותן העיקרית." ובהמשך: "לעניין זהות העילות אין זה הכרחי, שתהיה חפיפה מוחלטת בין כל העניינים העשויים להידון בשתי התובענות. העיקר הוא כאמור שבשתיהן עומדת לדיון אותה סוגיה מהותית." ברע"א 3755/01 הפניקס חברה לביטוח נ’ קפלן ואח', אומרת השופטת שטרסברג-כהן דברים היפים לענייננו: "סמכותו של בית המשפט לעכב הליך כאשר מתקיים הליך אחר המעורר שאלות דומות אינה שנויה במחלוקת. זוהי סמכות שבשיקול דעת והיא הופעלה לא אחת תוך שקילת יעילות הדיון, יעילות המערכת השיפוטית, חסכון במשאבי זמן והוצאות, מניעת הכרעות סותרות, נוחות בעלי הדין, הכרעה מהירה, מאזן הנוחות וכיו"ב . . . כאשר לא ראוי משום בחינה לאפשר ניהול מספר הליכים כאלה בו זמנית בשאלות דומות, בעילות דומות ובעניינים דומים שתשתיתם זהה. הדברים נכונים לא רק כאשר מדובר באותם צדדים בשני ההליכים, אלא גם כאשר הצדדים אינם אותם צדדים אלא שהעניינים דומים, העילות זהות והאינטרס זהה." עוד ראה, ת.א. (ת"א) 2173/02 מגדל נ' חווה ברן, תק-מח 2003(2), 732. הנשיא אורי גורן בספרו "סוגיות בסדר דין אזרחי" (מהדורה שביעית), מציין (בעמ' 93), כי עיקרון "עניין תלוי ועומד" מבוסס על השוואה בין עילות. עיקרון זה קובע שאפשר להעמיד את הדיון בהליך האחד, כל עוד תלוי ועומד הליך אחר בין הצדדים. מטרת הכלל היא כפולה - מניעת הכבדה מיותרת על היריב ומניעת הטרדתו של ביהמ"ש בהליך כפול. הנשיא וינוגרד בספרו "תקנות סדר דין אזרחי", כרך ב', עמ' 709, מציין בסוגיה זו: "די בכך שבין שתי התובענות קיימת השקה, גם אם לא חפיפה מוחלטת, בכדי לקבוע כי הן באותו נושא." דוקטרינות משפטיותהליך תלוי ועומדעיכוב הליכים