קטיעת יד של עובד עד המרפק - תאונת עבודה

פסק דין לפני תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף. ביום 4.12.00 נפגע התובע עקב עבודתו ובמהלכה. ידו הימנית נקטעה עד איזור המרפק. בכתב התביעה נטען כי המכונה שעליה עבד התובע בעת קרות האירוע, היתה בבעלות או בשכירות של הנתבעים 1-4 וכי נתבעת 5 היתה המבטחת של נתבע 4. ב"כ הצדדים הסכימו על גובה הנזק באשר לתובע, אך השאירו את השאלה הביטוחית להכרעת ביהמ"ש. נתבע 4, שהינו שולח הודעת צד ג', בתצהיר עדותו הראשית הצהיר כי בחודש אוגוסט 1992 רכש מנתבעת 1 מכונת הזרקה, שהיא המכונה נשוא אירוע התאונה שבפני. העד הציג קבלה על הרכישה. בעת רכישת המכונה התקשר נתבע 4 באמצעות נתבע 2 עם נתבעת 1, לפיה נתבעת 1 שכרה ממנו 2 מכונות, שאחת מהן היא המכונה בה אירעה התאונה, וכן שכרה את מחצית משטח אולם הייצור בו היו המכונות. נתבע 4 הגיש הודעת צד ג'. השכירות נמשכה עד חודש אוגוסט 2001. נתבעת 1 הוסיפה מכונות, כך שבאולם הייצור היו 8 מכונות, כאשר 2 מהם הן המכונות שנתבע 4 השכיר לנתבעת 1. תשלום דמי השכירות היה עפ"י מספר השעות שנתבעת 1 השתמשה במכונות. חומרי הגלם והעובדים היו של נתבעת 1. נתבע 4 לא עשה שימוש במכונות אלה. נתבע 4 גם לא נכח ולא נדרש להיות נוכח בעת הפעלת המכונות. נתבע 4 טוען כי התובע לא הועסק על ידו ולא העניק לו שירותים, ביום האירוע המכונה היתה בחזקתה ובשימושה הבלעדי של נתבעת 1 או מי מטעמה. הנתבע 4 מוסיף כי המשיך להשכיר את המכונה לנתבעת 1 עוד כחודשיים לאחר התאונה. נתבע 4 טוען כי התאונה אירעה כתוצאה מרשלנות נתבעים 1-3. צד ג' 4 סיני פלט סוכנות לביטוח בע"מ עסקה בתיווך לעניין ביטוח בינו לבין חברת הביטוח הדר - נתבעת 5. במועד התאונה, טוען הנתבע 4, חברת הדר ביטחה אותו בביטוח עסקי בפוליסת ביטוח מסוג "רב ביטוח בתי עסק" הכוללת כיסוי ביטוחי לאחריות כלפי צד שלישי ותקופת הביטוח היתה מיום 1.1.2000 ועד 31.12.2000. נתבע 4 מוסיף כי שילם לחברת הדר באמצעות סוכנות הביטוח את מלוא דמי הביטוח. סוכנות הביטוח - צד ג' 4 - ביטחה את נתבע 4 במשך שנים רבות לפני האירוע, עקב היכרותו של נתבע 4 עם אביו של מר פלט. סוכנות הביטוח ומר פלט, לטענת נתבע 4 ידעה כי הוא משכיר את אולם הייצור ואת המכונות, לרבות המכונה בה אירעה התאונה. בין התאריכים 31.12.98 עד 31.12.99 תיווכה סוכנות הביטוח באמצעות מר פלט בינו לבין חברת הביטוח אליהו, ובפוליסה שהוציאה חברת אליהו נכתב במפורש כי נתבעת 1 שוכרת חלק משטח העסק ובמקום עסקו יש רכוש השייך לנתבעת 1 וכי נתבעת 1 מעסיקה את עובדיה בשטח עסקו של נתבע 4. מאז לא חל כל שינוי ביחסים שבינו לבין נתבעת 1. אם היה יודע שחברת הביטוח תכפור בחבותה הביטוחית, לא היה מתקשר איתה. אם אמנם אין לו כיסוי ביטוחי מטעם הדר, הרי הוא יטען כי צד ג' 4 - סוכנות הביטוח - התרשלה ומסרה לו תיאור מוטעה של עסקת הביטוח ולא דיווחה לחברת הדר על המצב האמיתי בשטח. מטעם סוכנות הביטוח - צד ג' 4 - מסר מר פלט יגאל בתצהיר עדותו הראשית כי הוא שלוח של חברת הדר. סוכנות הביטוח תיווכה בין נתבע 4 לחברת הדר. בפוליסה של חברת אליהו בפרק חבות מעבידים הוחרגו במפורש הנזקים שיגרמו לעובדי נתבעת 1. בחודש דצמ' 99 וינואר 2000 הקים יחד עם סיני סוכנות לביטוח סוכנות משותפת בשם סיני פלט סוכנות לביטוח בע"מ. לאחר הקמת הסוכנות פעלו במשרדי הנתבעת 2 חתמות ביטוח בשם בקי אונגר וויקי רקובסקי, אשר היו עובדות של סיני סוכנות לביטוח שהיא סוכנות חיתום של הדר. תפקידן היה להקליד ולהפיק את כל הפוליסות שמסתיימות ב-31.12.99 וביניהן גם הפוליסה של נתבע 4 כדי להעביר את הפוליסה למבטח החדש, חברת הדר. הסמכות להחליט לאיזו חברת ביטוח יועברו ביטוחי העסק היו של החתמות ועל פי שיקול הדעת של סיני סוכנות לביטוח בע"מ. בתיק הפוליסה היה רשום שהשטח של נתבע 4 מושכר לתובעת. המצהיר אינו יודע מדוע לא הוקלדו הפרטים המתאימים. לאחר הפקת הפוליסות המצהיר העבירן לנתבע 4, אך זה לא הודיע לו כי נפל פגם בפוליסה. בעזרה שהעניק לנתבע 4 אין משום הבטחה כי קיים כיסוי ביטוחי. המזכר מיום 22.12.00 שנשלח לסיני ביטוח התייחס לחידוש הפוליסה שאמורה היתה להתחיל ב-.1.1.01. המזכר נשלח לאחר שהחתמת מטעם הדר שמעה על האירוע וביקשה למנוע בעתיד מקרים דומים של טענות בעניין הכיסוי ולכן יעצה לו להוסיף את המלים : "גם מכונות השייכות למר כהן מוריס המשכיר אותן. " מטעם הראל הגיש תצהיר עדות ראשית מר אמנון אריאל המשמש כחתם בחברת הדר. עפ"י האמור בתצהיר הפוליסה שהונפקה לנתבע 4, אינה מכסה את האירוע נשוא התביעה אם עובדת השכרת המקום והמכונות היתה ידועה להדר, ייתכן ולא היתה נותנת כיסוי ביטוחי בכלל. בפוליסה של אליהו היתה התייחסות מפורשת לעניין השכרת המקום ונתבע 4 לא הודיע להדר על כך ועל המכונה שמושכרת לנתבעת 1. בפוליסה של הדר אין הרחבה לכיסוי ביטוחי של רכוש שאינו בשליטת המבוטח. מתן כיסוי כזה מגדיל את הסיכון ומחייב התחייבות חיתומית ספציפית, ואף פרמיה גבוהה יותר. הפניה ביום 22.12.00 לחברת הדר שבועיים וחצי לאחר התאונה ביקשה לתת הרחבה לכיסוי המכונות שנתבע 4 משכירן מחזק טענה זו. מאחר והתובע לא היה עובד של נתבע 4 הפרק של "חבות מעבידים" לא מכסה את האירוע . בחקירתו הנגדית של נתבע 4 הוא חזר על כך שמסר את כל הפרטים לסוכן הביטוח. הוא מאשר כי לא קנה ביטוח בעד עובדים אחרים שאינם עובדים שלו. ההסכם שנעשה בין נתבע 4 לנתבעת 1 היה בע"פ. התובע היה עובד של נתבעת 1 ולא של נתבע 4 ונתבע 4 לא עשה שימוש במכונה. כל נושא תפעול המכונה והבטיחות היה של נתבעת 1. את ההתקשרות בשנה הקודמת עשה מול יגאל פלט או אביו אך לא מול פקידות. נתבע 4 סמך על הסוכן לעניין סוג הביטוחים. הוא סמך על הסוכן, הוא יודע שיש ביטוח, נתבע 4 בעצמו ביקש לאחר התאונה להרחיב את הכיסוי הביטוחי. נתבע 4 יודע שאם עובדים של מישהו אחר, עובדים על המכונות, אותו מעביד צריך לבטח אותם. הוא אינו זוכר האם ביקש ביטוח לפועלים של נתבעת 1. מר אריאלי נחקר על תצהירו. התיקון במזכר לגבי שנת 2001 צופה פני עתיד, אך אין הוא לעבר. בתכולת בית העסק אין סייג כלשהו, וגם לא מסוייגת האחריות לצד שלישי. סיני היו חתמים של הדר בשנת 2000 והיו מוסמכים לקבל בשמם ולהנפיק פוליסות, וכך גם היה במקרה שבפנינו. העד אינו יודע האם בשנת 2000 חברת הדר החליטה לקבל את תיק הביטוח של סיני והעמידה שתי פקידות שיעתיקו את הפוליסות לקראת חידושן בחברת הדר. לדברי העד גם בפוליסה של חברת אליהו לא כיסתה מקרה מעין זה, העד מסכים כי בביטוח צד ג' החוזה הוא נגטיבי וכל מה שלא כתוב בפועל שלא מבוטח, הוא כן מבוטח. אין חריג בפוליסה לגבי מקום, אך אם מדובר במקום אחר יש לגלות למבטח. האחריות של חברת הביטוח גם לתיאור לא מדויק וגם לגבי רכוש בכל מיני מקומות היא בין המבטח למבוטח, אך לא כלפי צד שלישי. כאשר הרכוש לא בחזקתו הוא לא יכול לחוב בגינו. אם רוצים לתת בכל זאת כיסוי יש לבדוק את המושכר ולקבוע תנאים מסוימים ותוספת לפרמיה. מר פלט יגאל נחקר אף הוא על תצהירו. העד מאשר כי ביקר במפעלו של נתבע 4 לפחות פעמיים שלוש בשנה. הוא מבחינתו קיבל את כל האינפורמציה שהיה צריך לקבל מנתבע 4. העד ידע שנתבע 4 השכיר חלק מהעסק לנתבעת 1 וכי הוא משכיר את המכונות לנתבעת 4. חברת אליהו אף שלחה סוקר לעסק. העד מאשר כי היתה החרגה בפוליסה של אליהו לגבי עובדים של נתבעת 1. בפוליסה נשוא כתב התביעה אין החרגה. גם אין החרגה לגבי חבות מעבידים. נתבע 4 לא היה מסוגל לראות את השינוי בין הפוליסה של הדר לזו של אליהו. הוא סמך על העד. נתבע 4 הוא זה שביקש להוסיף את האמור במסמך, כי העד והנתבע ראו שעניין זה הושמט מהפוליסה של הדר. העד סבור כי עפ"י הפוליסה של אליהו אם האירוע היה בתקופת חלות פוליסה זו, היתה כיסוי ביטוחי כלפי צד ג'. הפרטים שהושמטו הם השמטה של החתמת. בדו"ח הסוקר שנערך בינואר 98 לא נכתב כי נתבע 4 משכיר שטח או מכונות לנתבעת 1. ב"כ הצדדים הסכימו כי סכום הפיצוי שישולם לתובע יעמוד על סך של 235,100 ₪, שהוא כולל שכ"ט ומע"מ, הוצאות ואגרות. השאלה שנותרה היא: מי מהצדדים יחוייב בתשלום זה ? בפתח הדברים יודגש כי 2 החתמות עליהן העיד מר פלט לא הוזמנו כלל לעדות, כך שלא ניתן לקבל אישור לטענת מר פלט כי תפקידן היה להקליד את כל הפרטים שבפוליסה של חברת אליהו. אי הבאתן פועל לרעתו של מר פלט, אשר יכול היה להביא העדים לתמיכה בגרסתו, והן לא הובאו. לעניין זה ע"א 55/89 קופל נהיגה עצמית בע"מ נ. טלקאר חברה בע"מ פ"ד מ"ד(4) 595: "כלל הנקוט בידי בית המשפט מימים ימימה שמעמידים בעל דין בחזקתו שלא ימנע מבית המשפט ראיה שהיא לטובתו, משנמנע מהבאת ראיה רלבנטיות שהיא בהישג ידו ואין לו לכך הסבר סביר - ניתן להסיק שאילו הובאה הראיה היתה פועלת נגדו". [ע"א 548/78 פד"י ל"ה(1) 736 שם בעמ' 760 מול האות ה']". אין מחלוקת כי בפוליסה לא צויין כי המכונות מושכרות ומופעלות ע"י נתבעת 1 והן ממוקמות בשטח שהושכר לנתבעת 1. בפוליסה מהשנה הקודמת שנעשתה ע"י חברת אליהו צויין כי הפוליסה אינה מכסה את עובדי פולי מאיר (שוכר חלק מהמקום המבוטח). האם אמנם הפוליסה הנדונה "רב ביטוח בתי עסק" היתה אמורה לכסות נזקים של התובע שהיה עובד של נתבעת 1 ואשר נפגע ממכונה שהושכרה לנתבעת 1 כולל השטח שעליו עומדת המכונה ? האם הסיכון שהתממש הוא אמנם מן הסיכונים המכוסים בפוליסה. ראשית יאמר שמתוך קריאת הפוליסה והתוספת לא עולה כי הם באו לכסות מכונות המושכרות לאחר בשטח שאותו שכר אותו אחר. גם הנתבע 4 לא התכוון לכך, והשיב בחקירתו הנגדית כי לא הזמין ולא קנה ביטוח לעובדים אחרים שאינם עובדים שלו. הסוכן מר פלט יגאל בתצהיר עדותו הראשית מציין : " למען הסר ספק אדגיש כי אני לעולם לא התבקשתי על ידי שולח ההודעה להרחיב את הפוליסה ולכסות חבות של שוכרי המקום כלפי עובדיהם או כלפי כל אדם אחר ובמיוחד לא כלפי צדדים שלישיים כל שהם. " דהיינו, גם סוכן הביטוח לא התכוון כי הפוליסה תבטח את התובע, שהיה עובד של נתבעת 1. המזכר שהוצא בעת חידוש הפוליסה שבו צויין כי המדובר במכונות שמושכרות לנתבעת 1 ונמצאות בשטח שמושכר לנתבעת 1 מצביע על כך, כי בשנה שבה עוסק תיק זה הפוליסה לא חלה על מקרה מסוג זה. נתבע 4 טוען כי סמך על סוכן הביטוח מר פלט בכל עניין הביטוח וביקש כי הכיסוי של השנה הקודמת בחברת אליהו יחול גם על חברת הדר והוא לא יכול היה לדעת שהדבר לא נעשה. גם מר פלט אישר כי אמנם נתבע 4 לא יכול היה לדעת כי העובדות הללו לא צויינו בפוליסה של חברת הדר. אין ספק מחומר הראיות כי מר פלט ידע את המצב לאשורו, דהיינו, שהמכונות מושכרות לנתבעת 1 וכן גם השטח עליו מוצבות המכונות. אין כל ראיה שתומכת בעדותו כי מידע זה היה צריך להיות בחברת הדר. מאידך ברור כי הנתבע 4 סמך על מר פלט לעניין הכיסוי הביטוחי. גם אם היה מקום לקבל את הטענה כי צד ג' 4 (סוכנות הביטוח) היא שלוח של נתבעת 5, הרי נתבעת 5 יכולה לחזור לצד ג' 4 מאחר וזה הפר את החובה להעביר את הנתונים הנכונים, שיש להם משקל, לנתבעת 5. טענת ב"כ צד שלישי 4 לפיה הורחב הביטוח : " על מנת לכסות בסעיף 1 של התנאים, אי התאמות אלו ואחרות המתגלות לאחר מעשה, וכנוסח הפוליסה". הביטוח לפי פוליסה זאת לא יפגע ולא יושפע עקב תיאור בלתי מדויק של המבנה או מטרות השימוש או ע"י שינויים ותוספות ותיקונים, דינה להידחות, וזאת מאחר והמשך הסעיף ברשימה קובע : "התנאי שהודעה על שינויים תינתן לחברה תוך תקופת זמן מתקבלת על הדעת והמבוטח מקבל על עצמו לשלם את הפרמיה הנוספת, אם תגיע כזו". תנאי זה התקיים. הרחבת הפוליסה לכיסוי במקומות שונים אין בה כדי לשנות מסקנותי דלעיל. התוצאה הסופית, איפוא, היא כי יש לחייב את צד ג' מס' 4 בתשלום הפיצוי לתובע. כמו כן, אני מחייב את צד ג' 4 לשלם לשולח הודעה צד ג' הוצאות ושכ"ט בסך 7,500 ₪ בצירוף מע"מ, שישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. קטיעת איברמרפקידייםתאונת עבודה