תקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי

תקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984 מעניקה סמכות רחבה לשופט היושב בדין בקדם המשפט, וזוהי לשונה: "בקדם משפט או לצרכי קדם משפט מוסמך שופט - (3) להחליט בדבר מתן פרטים נוספים, הודיות בעובדות ובמסמכים, הצגת שאלונים, גילוי מסמכים והעיון בהם, עריכת חקירות וחשבונות, בדיקת נכסים ומינוי מומחים. (10) להורות כל הוראה לסדר הדין שיש בה לפשט את הדיון או להקל עליו." הגישה המודרנית הינה גישה ליברלית המאפשרת לבעלי הדין להגיש כמעט כל מסמך או כל עדות אחרת, אשר הם סבורים שתסייע להם בהוכחת טיעוניהם. כל עוד נועדו המסמכים או התיקונים האחרים לסייע לבית המשפט להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, יעתר בית המשפט לתיקון המבוקש. גישה זו מתפרשת גם על פני הליך הבאת הראיות או אפילו בהליכי הערעור - במקרים יוצאי דופן. תקסד"א 1984 (הישנות)