מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום א.א.ג

החלטה בהמשך להחלטה קודמת, אני ממנה בזאת את ד"ר מרדכי הימלפרב מרחוב האדמו"ר מבעלז 6, בני-ברק (טל' 7319637), כמומחה רפואי מטעם בית המשפט, בתחום א.א.ג. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 5.3.03 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל. ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים. ה. המומחה יתיחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום ולרבות חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד. בשכר טרחת המומחה, בסך של 4,000 ₪ בצרוף מע"מ, ישאו הצדדים, בשלב זה, בחלקים שווים (1/3 - כל צד) וכל טענה, בעניין זה, שמורה להם להמשך ההליכים. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. רפואהמינוי מומחהמומחה רפואי מטעם בית משפטמומחה רפואימומחה מטעם בית המשפטמומחה