ד"ר יצחק הורוביץ - מינוי מומחה רפואי מטעם בית משפט

החלטה אני ממנה בזאת את ד"ר יצחק הורוביץ, רחוב מלצ'ט 35, תל-אביב כמומחה רפואי בתחום פה ולסת בתיק זה. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 18.11.98 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל. ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים. ה. המומחה יתיחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום ולרבות חוות דעת רפואיות מטעם הצדדים. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד. בשכר טרחת המומחה, בסך של 4,000 ₪ בצרוף מע"מ ישאו, בשלב זה, הנתבעים. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. רפואהמינוי מומחהמומחה רפואי מטעם בית משפטמומחה רפואימומחה מטעם בית המשפטמומחה