פרופ' יורם קלוגר - מינוי מומחה מטעם בית המשפט

החלטה בהמשך להחלטה הקודמת, אני ממנה בזאת את פרופ' יורם קלוגר, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט, בתחום הכירורגיה. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 13.1.07 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל. ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים. ה. המומחה יתיחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום. ו. המומחה יחווה דעתו אם יש צורך במינוי מומחה נוסף בתחום רפואת הריאות. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו - 1986. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד. בשכר טרחת המומחה, בסך של 4,000 ₪ בצרוף מע"מ, תשא, בשלב זה, הנתבעת מס' 2 וכל טענה, בעניין זה, שמורה לה להמשך ההליכים. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. מומחהמינוי מומחהמומחה מטעם בית המשפט