אי קיום צו בית המשפט גילוי עיון במסמכים - מחיקת תביעה

החלטה 1. התובע (להלן, גם "דרעי") הגיש תובענת דיבה כנגד הנתבע (להלן, גם "שמולביץ"). בהחלטתי מיום 11/8/04 דנתי, בין השאר, בסוגיית גילוי מסמכים כללי ועיון בהם. בעקבות החלטתי זו, שבהמשך אתייחס לחלק מנשואיה, מסר דרעי תצהיר ביום 24/10/04 ובו ציין פרטי חקירה ודרישה שעשה על מנת לגרום לכך שמסמכים שמבוקשים על ידי הנתבע, או העתקיהם, יהיו בשליטתו על מנת שניתן יהיה לבצע עיון הדדי במסמכים. דרעי פנה למר רפי רהב וביקש למסור לו את הקלטות המבוקשות על ידי הנתבע וזה מסר לו כי כל הקלטות שהיו בזמנו בידיו נמסרו על ידו למשטרת ישראל. פנייה דומה נעשתה לעו"ד און ניימן. אף הוא מסר את כל הקלטות שהיו בזמנו בידיו למשטרת ישראל והעתקים מן הקלטות נמצאים בחו"ל בכספת ואין בכוונתו של עו"ד ניימן להביאן משם. דרעי פנה לפרקליטו-לשעבר, עו"ד נבות תל-צור, וביקש ממנו להעביר לידיו את מכתביו לפרקליטת המדינה וזה השיבו כי יעשה כן בימים הקרובים. 2. מונחות עתה להכרעתי שתי בקשות של שמולביץ. באחת, הוא מבקש להורות לזמן לישיבת קדם משפט את עו"ד ניימן על מנת להציג את הקלטות האמורות. בשניה, בגדר תיק בש"א 2263/05, הוא עותר למחוק את התביעה בשל אי-קיום צו בית המשפט לגילוי ועיון במסמכים בהתאם להחלטתי מיום 11/8/04 הנ"ל. אקדים ואציין כי בגדר החלטתי זו בדעתי לדחות את שתי הבקשות האמורות. 3. ככל שעסקינן בעתירה בתיק בש"א 2263/05 הרי לנוכח תצהיר נוסף של דרעי מיום 16/2/05, בגדרו הוא הצהיר כי "לא עלה בידי לאתר את המסמכים המסומנים באותיות א,ד,ו ו-יד בבקשה לגילוי מסמכים מטעם הנתבע... ככל שהם קיימים כלל, דבר המוכחש כשלעצמו, וזאת לאחר חקירה ודרישה שערכתי" (סעיף 2), כשהוא מצטרף לתצהירים הנוספים שבתיק, ממצה את הסוגיה האמורה, למעט מסמכים שיידונו להלן. 4. ככל שעסקינן במסמכים המצויים בידי עו"ד נבות תל-צור עולה מן החומר שבפניי כי הגם שהוא הבטיח לדרעי להעביר אליו מסמכים אלו, הוא לא עשה כן ולא שוכנעתי שדרעי נקט בצעדים נמרצים על מנת לקבל את המסמכים האמורים. בוודאי נכונים הדברים לנוכח המשתמע מהחלטתי מיום 11/8/04, בה ציינתי כי יש לשאוף לכך כי "תהליך העיון יהיה הדדי, מטעמים של הגינות דיונית" (סעיף 8). לנוכח החלטתי זו, שדומה שלא הותקפה בהליכי ערעור, אין בדעתי להידרש לסוגיות שמעלה ב"כ דרעי בגדר תשובותיו בתיק, לעניין ראיות מפריכות וסוגיית נטל הראיה בתביעות לשון הרע. 5. נותר, איפוא, להידרש לעיקר המחלוקת הניטשת בין בעלי הדין. הגנת הנתבע באשר למיוחס לו בראיון הטלוויזיה נסמכת, בין השאר, על הודייתו כי ברשותו קלטות וידאו ואודיו בהן מתועדים מקורבי דרעי שעשו בדיוק את ששמולביץ ייחס להם באמירתו נשוא התובענה. שמולביץ נכון לגלות לעיון קלטות אלו. אף בידי דרעי קיימות קלטות המתעדות מפגשים אלו. כאמור, מקורביו, מר רפי רהב ועו"ד און ניימן, מסרו קלטות אלו למשטרת ישראל. בהחלטתי ציינתי, בין השאר, כי "לא שוכנעתי כי משטרת ישראל, מטעמי חקירה שלה, מסרבת למסור לעיון קלטות שנמסרו לעיונה על ידי רהב" (סעיף 8). אף בעקבות החלטתי זו, אף בגדר תצהיריו של דרעי והודעות פרקליטו המלומד, לא קיבלתי כל דיווח על פניה של דרעי למשטרת ישראל למסור לעיונו את הקלטות האמורות, על מנת שתהליך מסירת הקלטות לעיון, כעולה מהחלטתי כאמור, יהא "הדדי". ברי, איפוא, כי אין בדעתי לשקול, למצער בשלב זה, לדרוש מעו"ד ניימן לטרוח ולהמציא עותקי קלטות המצויות בכספת בחו"ל, מקום שמקור הקלטות מצוי כאן עמנו, במשטרת ישראל. 6. בגדר טיעונו של דרעי הוא טוען כי דרישתו של שמולביץ לעיון הדדי בקלטות אינו תמים. להערכתו של דרעי הקלטות שברשות שמולביץ הינן "מבושלות". רצונו של שמולביץ לביצוע עיון הדדי נובע אך מ"רצונו להיות בטוח כי התובע לא יוכל להפריך את אמיתותן של הקלטות שבידיו, בניגוד ליתרון הדיוני אשר מוקנה לו מכוח חוק איסור לשון הרע והפסיקה אשר הובאה לעיל..." (סעיף 10). ככל שעסקינן בהחלטתי לעניין החתירה לכך שהעיון יהא הדדי, ולא בהתאם ליתרון דיוני נטען, כבר ציינתי כי לאור החלטתי שלא הותקפה, לא אחזור ואדרש לכך בגדר החלטתי זו. ככל שעסקינן בטעם המהותי לא נגרע דבר מזכותו של דרעי. שהרי ברי כי ככל שב"כ הצדדים יקפידו באופן סימולטני להחליף בעיון הדדי את הקלטות שברשותם, וככל שהקלטות שבידי שמולביץ הן אכן "מבושלות", ממילא הדבר יסתבר וייחשף במסגרת אותו הליך, בין אם הוא הדדי ובין אם לאו. 7. לפיכך, כאמור, הנני דוחה את שתי הבקשות ללא צו להוצאות. לטעמי ניתן בקרוב יהא לבצע עיון הדדי במסמכים. הנני מורה לדרעי לעשות בשקידה ראויה, הן לעניין המסמכים שעו"ד תל-צור הבטיח להעביר לעיונו, והן לעניין פניה למשטרת ישראל על מנת לקבל לעיונו את הקלטות מתיק החקירה, או את עותקיהן. לכאורה, ומבלי שאני קובע מסמרות, דומה עליי שתיק חקירה זה מזמן סגור וחתום באופן שאין מניעה שמשטרת ישראל תיענה לבקשה זו. ככל שאני שוגה בכך הנני מורה למסור לי מידע מפורט בעניין זה. אי קיום צו בית משפטעיון במסמכיםמסמכיםמחיקת תביעה / הליךצווים