ציון הערכות בצבא - תביעה

החלטה 1. ביום 23.12.04 הגישה המבקשת את הבקשה הנוכחית, בה עותרת היא לסילוק התביעה, על כל עילותיה, על הסף. 2. התביעה בתיק העיקרי הוגשה בין היתר בעילת תביעה על פי חוק איסור לשון הרע והוגשה על ידי המשיב בעקבות תוכנית התייעלות צה"לית, אשר במסגרתה דורגו המשרתים בצבא הקבע בדירוג תלת שלבי, כאשר המשיב - אשר דורג בדירוג ג', אמור היה להיות משוחרר משירותו הצבאי לפני הגיעו לגיל 38. כאן המקום לציין, כי המשיב לא שוחרר בסופו של דבר מן השירות אולם - מאידך - גם לא קודם מדרגת רב סרן לדרגת סגן אלוף והוא משרת גם עתה בצה"ל, בצבא הקבע, בדרגת רב סרן. 3. לטענת המבקשת - מבוססת כל תביעתו של המשיב על הציון ג' אשר ניתן לו ואשר כנגדו הוא מתקומם וטוען כי כל ההערכות אותן קיבל במהלך שנות שירותו הממושך בצבא - נוגדות את הציון האמור ומשום כך מסיק המשיב בתביעתו - רקם מאן דהו כנגדו מזימה והעליל עליו עלילה, אשר בעטייה "זכה" הוא לציון הנמוך ביותר במידרג, ציון אשר לא זו בלבד שהעמידו בסכנת הפסקת שירותו וגדיעת הקריירה הצבאית שלו, אלא גם עצר את קידומו בדרגה. 4. כתוצאה מכך טוען המשיב בכתב התביעה, כי נגרמו לו נזקים, רפואיים ואחרים (ביחס לנזקים הרפואיים אין הוא מצרף חוות דעת כנדרש לכתב התביעה). 5. טוענת המבקשת כי באשר לעילה המבוססת על חוק איסור לשון הרע - אין כתב התביעה מגלה עילה כלפיה, באשר כל הגורמים אשר קיבלו את ציונו של המשיב במסגרת ביצוע נוהל ההתייעלות הצה"לי האמור, היו אמורים לקבלו על פי נוהלי הצבא ופקודותיו ומשום כך, טוענת המבקשת, על פי הוראות סעיף 13(9) לחוק איסור לשון הרע - נופל הדבר בגדר "פרסומים מותרים" ועל כן יש למחוק עילה זו מכתב התביעה. 6. אומר כבר עתה - טענה זו מקובלת עלי ואני סבורה אומנם, כי יש למחוק את העילה המבוססת על חוק איסור לשון הרע מכתב התביעה. 7. באשר לטענה העקרונית, לפיה גרם דירוגו של המשיב בציון ג' לנזק הנטען על ידו בתביעה, הרי שטענותיה של המבקשת בנושא אי התערבות בית המשפט בעניינים שבמתן הערכה או ציון; אי קיומה של עוולה של גרם הפרת חוזה, באשר בסיס ההתקשרות בין המבקשת לבין המשיב אינו חוזה, אלא התנדבות; בית המשפט העליון דחה עתירות שהוגשו לבית המשפט הגבוה לצדק בעניין "גילאי הביניים" ומשום כך אין להיזקק גם לתביעה זו - כל אלה כבודן במקומו מונח, אולם אין הן עונות לעילת התביעה העיקרית של המשיב והיא - כי בעצם דירוגו בציון ג' - אשר לטענתו נעשה באופן מכוון, שלא לומר במזיד, התנכל או התנכלו לו גורם או גורמים בצבא, על מנת להביא לשחרורו בטרם עת ולאי קידומו ובכך גרמו לו, לטענתו, נזק. 8. במילים אחרות - אין המשיב טוען כנגד ההליכים אשר ננקטו בצה"ל במסגרת תוכנית ההתייעלות, אלא טוען לשימוש לרעה אשר נעשה בה, לטענתו, כנגדו, שלא כדין וללא הצדקה או בסיס. 9. אומנם - אין המשיב מפרט אחד לאחד את הגורמים או הסיבות שהביאוהו למסקנתו ושני הצדדים גם יחד נזקקים ל"צנעת הפרט" ול"כבודו של המשיב", אולם - בפועל - אין בכך כדי להביא לסילוק התביעה על הסף, מה עוד שניתן גם ניתן לתקן כל פגם של "עמימות", אם קיים כזה, במסגרת בקשה לקבלת פרטים נוספים, גילוי מסמכים ושאלונים. 10. אם אומנם יוכיח המשיב, כי התנכלו לו במזיד ופעלו כנגדו ובכך גרמו לו נזק - אין לומר כי תביעתו חסרת עילה וזכותו לנסות ולהוכיחה בבית המשפט. מאליו מובן, כי אם השיקולים שעמדו בבסיס מתן הציון הנמוך למשיב היו ענייניים ונשקלו בתום לב - הרי שאפילו היו הם, כולם או מקצתם, שגויים - לא יזכה המשיב בסעד הנתבע על ידו, אולם - אם מאידך תוכחנה טענותיו של המשיב בכתב התביעה - אין לומר כי תביעתו מחוסרת עילה על פניה עד כדי הצדקת סילוקה על הסף. לא על נקלה ייסגרו דלתות בית המשפט בפני תובע עקב טענת העדר עילה. 11. העולה מכל המקובץ הוא, כי עילת התביעה המבוססת על חוק איסור לשון הרע - נמחקת; ביחס לעילה המתייחסת לנזק רפואי אשר המשיב טוען לו - עילה זו תמחק מכתב התביעה אם לא יצרף המשיב חוות דעת רפואית תוך 60 יום מהיום (ימי הפגרה יבואו במניין הימים) ועילת הרשלנות תיוותר בעינה. 12. בכפוף לאמור בסעיף 11 לעיל - הבקשה נדחית. 13. לאור התוצאה אליה הגעתי - ישא כל צד בהוצאותיו. צבאשירות צבאי