קשר בין אופי פגיעה לבין נסיבות תאונה - מינוי מומחה רפואי

החלטה 1. בפניי בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורטופדי, שהוגשה על ידי התובע. 2. התביעה דנן הנה תביעה לפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן:"חוק הפיצויים") אותה הגיש התובע, נהג אוטובוס אגד במקצועו, ביום 12/08/04. האירוע הנטען אירע ביום 03/04/99 "עת עצר התובע את האוטובוס בו נהג באזור חיפה ותוך כדי ירידתו במדרגות האוטובוס, קפץ למדרכה וסובב את קרסול ימין, איבד שיווי משקל ונפל על ברך ימין" (סעיף 4 לכתב התביעה). התובע טען כי כתוצאה מהתאונה נגרמו לו פגיעות ונזקים וכן כי נקבעה לו דרגת נכות על פי דין כאמור בסעיף 6(ב) לחוק הפיצויים. 3. הנתבעות הכחישו את גרסתו של התובע וכפרו בחבותן ובתחולתו של חוק הפיצויים על האירוע. בשל כך קבעתי ביום 27/06/05, כי תחילה ישמעו הראיות בשאלת החבות. 4. במסגרת ההליכים להוכחת החבות, הגיש התובע חוות דעת שנערכה על ידי פרופ' רופמן, מומחה בתחום האורטופדיה. בחוות דעתו דן המומחה בסבירות שסוג החבלה הנטענת הובילה למצבו הרפואי של התובע. בהחלטתי מיום 29/11/05 קבעתי כי הגשתה של חוות הדעת חורגת מהכלל הקבוע בסעיף 6א.(א) לחוק הפיצויים ועל כן יש להוציאה מתיק בית המשפט. 5. על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור ביום 25/01/06 לבית המשפט המחוזי בחיפה שנדחתה. בעקבות זאת הגיש התובע בקשת רשות ערעור נוספת לבית המשפט העליון אך מפאת אי יכולת כלכלית, נאלץ למשכה. 6. בין לבין, נשמעו ראיות הצדדים לעניין החבות. לאחר השתלשלות הליכים זו, הגיש התובע את הבקשה דנן למינוי מומחה מטעם בית המשפט בכדי שיחווה דעתו בשאלה האם ניתן ללמוד מהפגיעות שנפגע התובע, על אופי הפגיעה ומנגנון הפגיעה וכן האם מתיישבות פגיעות אלה עם טענת התובע לפיה נפגע בתאונת דרכים. 7. המשיבות מתנגדות לבקשה וטוענות כי התובע לא צרף לכתב תביעתו בקשה למינוי מומחה רפואי כנדרש בתקנה 2(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז-1986 ועל כן אינו רשאי לבקש כעת מינוי מומחה מטעם בית המשפט בעיקר לאור השלב שבו נמצא המשפט: הראיות מטעם הצדדים כבר הובאו, העדים של שני הצדדים נחקרו, לרבות התובע עצמו וקו ההגנה של המשיבות נחשף. דיון 8. ראשית אציין, כי אינני סבור כי מינוי המומחה בשלב זה מקנה יתרון לתובע. אכן, כפי שנטען, הראיות העובדתיות מטעם הצדדים כבר הובאו אך המינוי המבוקש כעת נועד בכדי לסייע בבירור השאלה השייכת לתחום הרפואה המשפטית, כפי שקבעתי בהחלטתי מיום 29/11/05. 9. השאלה הרלוונטית הינה אם מוצדק מינוי מומחה רפואי על מנת שיחווה דעתו בנוגע לקשר אפשרי בין אופי הפגיעה לבין טענות התובע באשר לנסיבות התאונה. כפי שהובהר בהחלטה הקודמת (וגם בהחלטת בית המשפט המחוזי במסגרת בקשת רשות ערעור), קיימת אפשרות למנות מומחה על מנת לבדוק שאלה מעין זו מכוח סעיף 6א. (א) לחוק הפיצויים. 10. לדידי, אין לשאלה זו תשובה אחידה; יהיו תאונות שרופא המצוי בתחום יוכל להסיק ממצאים משמעותיים לגבי נסיבות התאונה - בדומה לשאלות אחרות ברפואה משפטית. לעומת זאת, יהיו תאונות שלגביהן חוות דעת לא תוכל לתרום דבר לבירור הנסיבות. במקרה הנדון, לא קיימת מניעה הצריכה למנוע מראש בדיקת שאלה זו על ידי מומחה לדבר. 11. אשר על כן, הנני ממנה את ד"ר יעקב גורדון, דרך הים 166/6 א', חיפה טלפון 04-8360444, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה (להלן: "המומחה") על מנת שיבדוק את התובע/ת/ים ויחווה דעתו ביחס לקשר, אם קיים, בין פגיעתו לבין סוג הנסיבות היכול לגרום לפגיעה האמורה (ולא באשר לאחוזי נכות). 12. להלן מספר הוראות למען הסדר: התובע/ת/ים י/תמציא/ו למומחה וכן לב"כ הנתבע/ת/ים טופס ויתור על סודיות רפואית לפי הנוסח שבתוספת לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים) התשמ"ה-1985 וזאת תוך 15 יום מהיום. כל אחד מן הצדדים ימציא העתק של כל המסמכים הרפואיים שברשותו הנוגעים לעניין שבמחלוקת, הן למומחה והן לצדדים האחרים בתיק זה. התובע/ת/ים י/תמציא/ו תוך 15 יום מהיום וכל יתר הצדדים תוך 15 יום מיום שיקבלו את מסמכי התובע/ת/ים. התובע/ת/ים מתחייב/ת/ים לעמוד לבדיקות רפואיות על ידי המומחה או כפי שיורה המומחה לצורך מתן חוות דעתו. על ב"כ התובע/ת/ים לתאם בהקדם עם המומחה מועד לבדיקת התובע/ת/ים. שכר טרחתו של המומחה ישולם בשלב זה על ידי התובע. מובהר כי תקרת שכרו של המומחה תהיה 4,000 ₪ בתוספת מע"מ. על התובע להפקיד חלקו/ם בשכר המומחה בקופת בית המשפט תוך 30 יום מהיום, ולהודיע על כך למומחה. הפניה אל המומחה תיעשה על ידי ב"כ הצדדים במישרין. מומחהרפואהמינוי מומחהמומחה רפואי