החלטה בבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום עיניים / א.א.ג

החלטה 1. התובע עותר למינוי מומחים רפואיים בתחום העיניים ובתחום א.א.ג. הנתבעת מתנגדת לבקשה. נימוקי ההתנגדות פורטו בתגובה שהגישה. 2. לאחר שעיינתי בבקשה ובתשובה לה, ולאחר שעיינתי במסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, הגעתי למסקנה שיש במסמכים ראשית ראיה לקיומן של פגיעות בתחומים בהם התבקש המינוי. 3. מהמסמכים שצורפו עולה שהתובע התלונן על זמזומים באוזניים, ירידה בשמיעה, סחרחורות וליקוי בשיווי המשקל שהחלו לאחר תאונת הדרכים. על-פי הרישומים החלו התלונות בסמוך לאחר התאונה (ר' למשל מסמך רפואי מיום 16.6.05 ומסמך מיום 22.6.05). בבדיקת מכון שמיעה נמצאה עדות לליקוי בולט בשיווי המשקל. בבדיקת יציבה ממוחשבת מיום 2.4.06 נמצא, בין היתר, תפקוד לקוי של המערכת הוסטיבולרית. אמנם, לא ניתן לקבוע קשר חד משמעי בין תאונת הדרכים לליקוי שנמצא ולתלונות התובע, ואולם, לצורך מינוי מומחה רפואי אין צורך בהוכחת הקשר הסיבתי, אלא בהנחת תשתית שיש בה ראשית ראיה לקשר כזה. המסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה מהווים ראשית ראיה הנדרשת לצורך מינוי מומחה בתחום הא.א.ג. 4. בתחום העיניים, התלונן התובע על טשטוש בראיה שהחל לאחר תאונת הדרכים. גם תלונות אלה החלו בסמוך לאחר התאונה. התובע נבדק ונמצאה חולשה ביכולת החיבור הדו-עיני והקונברגנציה. בבדיקת היציבה נמצא תפקוד לקוי גם של מערכת הראיה. גם בתחום זה יש במסמכים שצורפו כדי להוות ראשית ראיה לצורך במינוי מומחה. 5. אשר לטענת הנתבעת לפיה בתאריך 15.4.07 ניתנה החלטה בדבר מינוי מומחים, ושלא ניתן לתקוף אותה, בהעדר נסיבות חדשות, בדרך של בקשה חוזרת למינויים - איני מקבלת את הטענה. בקשת התובע למינוי המומחים הרפואיים בתחומים העיניים וא.א.ג. לא נדחתה, אלא נקבע ש"בשלב זה" ימונה מומחה בתחום האורטופדיה שייתן דעתו גם בשאלת הצורך במינוי מומחים נוספים. בחירת המלים "בשלב זה" משמעה שהבקשה למינוי המומחים האחרים לא נדחתה לגופה ועל כן אין מניעה מהגשתה כעת, לאחר קבלת תשובת המומחה בתחום האורטופדי לשאלת הצורך במינוי מומחים נוספים. 6. אמנם, בתשובה לשאלת הבהרה שהופנתה אליו (בהתאם להחלטת בית המשפט), השיב המומחה, ד"ר רנד, שאין לדעתו צורך במינוי מומחים רפואיים בתחומים אחרים, ואולם ההחלטה בדבר המינוי נתונה לבית המשפט והמלצת המומחה אינה אלא חלק מהשיקולים אותם שוקל בית המשפט בבואו לקבוע אם הונחה ראשית ראיה לפגיעה בתחום הנטען המצדיקה מינוי המומחה, אם לאו. כאמור, מצאתי שיש במסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה ראשית ראיה לפגיעה בתחום הא.א.ג ובתחום העיניים. 7. יש לזכור שבתביעה לפי חוק הפיצויים אין לתובע דרך להוכיח את נזקיו אלא באמצעות מינוי מומחים רפואיים מטעם בית המשפט. 8. אני ממנה אפוא את ד"ר יוסף בלום כמומחה בתחום א.א.ג, ואת ד"ר דוד בן ניסן (מרכז רפואי רבין) כמומחה בתחום רפואת העיניים. 9. המומחים יעיינו במסמכים הרפואיים אשר יומצאו להם מאת באי-כח בעלי הדין, יבדקו את התובע ויקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 3.6.05 ובמיוחד יקבעו: א) האם לוקה התובע כיום בנכות בעקבות התאונה וכתוצאה ממנה, ואם כן - לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות. המומחים יתייחסו לשאלת הקשר לתאונה ולמצבו של התובע ללא קשר אליה. ב) מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות. ג) האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד. ד) מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו. ה) האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן - מהם סוגי הטיפולים להם יזדקק. 10. בשכרֿֿטרחת המומחים, בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ לכל מומחה, תישא, בשלב זה, הנתבעת, והוא ישולם ישירות עלֿֿפי חשבונית שתומצא לה מאת המומחה. 11. עם קבלת חוותֿֿדעת המומחים יגישו הצדדים תחשיבי נזק: התובע - בתוך 30 יום מקבלת חוותֿֿהדעת האחרונה, והנתבעת - תוך 21 יום לאחר מכן. הצדדים יצרפו לתחשיבים את כל המסמכים הרלוונטיים. עינייםמומחהרפואהמינוי מומחהמומחה רפואי