פסילת מסמכים רפואיים שהוצגו בפני המומחה הרפואי מטעם בית המשפט

החלטה 1. לפני בקשה מטעם הנתבעת להורות על פסילת מסמכים רפואיים שהוצגו בפני המומחה הרפואי מטעם בית המשפט, האחד מחודש 05/2006 שנערך ע"י ד"ר ירמי הראל, והשני מחודש 09/2006 שנערך ע"י הגב' שלומית בן משה. 2. ויוזכר, עסקינן בתביעה לפיצויים בגין נזקי גוף אשר אירעו לתובע לטענתו כתוצאה מתאונת דרכים בה היה מעורב ביום 3.2.2006. לתובע מונה מומחה רפואי בתחום האורטופדיה, ד"ר חיגלה עוראבי, לצורך בדיקת התובע ומתן חוות דעת בעניין מצבו הרפואי. כן התבקש המומחה לחוות דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה. לטענת הנתבעת, המדובר במסמכים המהווים חוות דעת רפואיות ולא במסמכים שנערכו לצורך טיפול רפואי ולפיכך, מדובר במסמכים פסולים להצגה בפני המומחה ויש בהם כדי לפגוע באובייקטיביות של המומחה מטעם בית המשפט. 3. התובע מתנגד לבקשה. לשיטתו, המסמכים אשר פסילתם מתבקשת הינם סיכום בדיקה ואבחון נוירופסיכולוגי אשר עונים על הגדרת "מסמך שנערך לצורך טיפול רפואי" בהיותם מסמכים אשר נערכו ע"י גוף נייטרלי ואין מקום להורות על פסילתם רק בשל העובדה כי הם כוללים מסקנה טיפולית אשר ניתן לראות בה - חוות דעת. דיון 4. תקנה 8 (א) לתקנות פלת"ד (מומחים), התשמ"ז - 1986, קובעת כי יש להעביר למומחה את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לנפגע ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול, היינו מסמכים הכוללים אבחנות והערכות הדרושות לו לצורך סיכום הטיפול, בתנאי שלא יפגעו באי תלותו של המומחה או ישפיעו על חוות דעתו. 5. כידוע, כאשר עסקינן בתאונת דרכים, אין הצדדים מורשים להציג חוות דעת רפואיות מטעמם אלא על ידי מומחה המתמנה על ידי בית המשפט. כך גם אין להציג בפני המומחה קביעות של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי (ראו רע"א 1422/02 ציון חברה לביטוח בע"מ נ' רחמן, פ"ד נה(4) 153). בית המשפט העליון חזר על אותו עקרון גם ברע"א 358/02 פרץ נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, תק-על 2002 (1), 802 וראו גם רע"א 3826/03 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' חאמד, תק-על 2003 (2) 3318. 6. כשמדובר במסמכים שנערכו על ידי מוסדות בלתי תלויים בבעלי הדין ושלא ביוזמתם, אלא כחלק מתהליך רפואי שיקומי, אזי למרות שפה ושם יש "קורטוב של הבעת דיעה" של מחבר המסמך, הרי אם בהשוואה למידע האובייקטיבי הכלול בהם, משקלה זעיר, אין בה כדי לפגוע בשיקול דעתו העצמאי של המומחה, והמסמכים יותרו להעברה (רע"א 2339/96 אררט חברה לביטוח בע"מ נ' דלל, פ"ד נ(4) 529). 7. ברע"א 3906/95 אמר נ' הדר חברה לביטוח בע"מ, תק-על 95 (3), 1532 נפסק, כי ניתן להמציא למומחה פסיכיאטר דו"ח דיאגנוסטי, הכולל אמנזה, דיאגנוזה וחיווי דיעה בנושאים הקשורים למצבה הנפשי, השכלי והאינטלקטואלי של המטופלת, הואיל והמסמך עשוי לשפוך אור על מצבה בעבר. 8. ברע"א 4312/01 תמאם נ' אררט חברה לביטוח בע"מ, תק-על 2001 (3) 58 התיר בית המשפט התיר להמציא למומחה סיכום אשפוז מבית החולים לוינשטיין; דו"ח שנכתב ע"י רופא שיקומי, שאליו הופנתה התובעת ע"י רופאת המשפחה, והכולל תוצאות של בדיקות במסגרת טיפול; דו"ח אבחון נוירופסיכולוגי מבית החולים לוינשטיין לאלר שנקבע כי המסמך הוצא לצרכי אבחון וסיכום טיפול קוגנטיבי מבית החולים לוינשטיין. מסמך הנושא כותרת "סיכום התיק הרפואי" לא הותר להמצאה. 9. בענייננו, עומדים במחלוקת מסמך רפואי מיום 16.5.2006 שנערך ע"י הפסיכיאטר ד"ר ירמי הראל ומסמך רפואי מחודש ספטמבר 2006 שנערך ע"י הפסיכולוגית שלומית בן משה. לעניין המסמך מיום 16.5.2006, הרי שזה ממוען לרופאת המשפחה בקופת החולים וכולל סקירה של האירוע, תאור מצבו של התובע כיום, תולדות העבר והמלצות באשר לדרכי הטיפול. המדובר במסמך שנוצר במהלך הטיפול הרפואי ואיננו כולל חוות דעת לעניין נכותו של התובע או מגבלותיו בעקבות התאונה. במצב דברים זה, אין מניעה להעביר את המסמך לעיון המומחה. לעניין המסמך מחודש ספטמבר 2006 הרי שמדובר בדו"ח אבחון נוירופסיכולוגי הכולל פרטי רקע כללי על התובע, פרטי נסיבות התאונה, תלונות הנבדק, התרשמות, ממצאי האבחון וסיכום והמלצות על המשך טיפול. הואיל והמומחה הרפואי שמונה הינו בתחום האורטופדיה, והואיל והמסמך הנדון הינו בתחום הנוירולוגיה ו/או בתחום הנפשי, לא מצאתי עילה לפסילת המסמך הואיל ומדובר בתחומי מומחיות שונים בלא כל חפיפה ביניהם ואין כל חשש שמא תפגע האובייקטיביות של המומחה שמונה כאמור מטעם בית המשפט בתחום האורטופדי. יחד עם זאת, הואיל והוריתי למומחה הרפואי לחוות דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי, הרי שאם בעקבות חוות דעת המומחה יורה בית המשפט על מינוי נוירולוג כאמור, הרי שלא תותר ובשלב זה, העברת דו"ח האבחון הנוירופסיכולוגי לעיונו של המומחה הנוירולוגי (אם וככל שימונה). מסמכיםמומחהרפואהפסילת מסמכים רפואייםמומחה רפואי מטעם בית משפטמומחה רפואימומחה מטעם בית המשפט