מינוי מומחה פסיכיאטרי לפי הלכת אלסוחה - קרוב נעדר

החלטה 1. לפניי בקשה שבמיקודה מתבקש בית המשפט למנות מומחה בתחום הפסיכיאטריה לבדיקת התובעת 2 [ להלן: " אמו של המנוח מאגד חליל " ] . 2. ב"כ הנתבעות מתנגד לבקשה , וטוען : מתיק המשטרה המצוי בידי הנתבעות ושאף צורף לתגובה אין ביטוי ולו באופן כלשהו כי התובעת 2 הייתה עדה לפעולות חילוץ של בנה המנוח , ומכאן לא מתקיימים התנאים שהתוו בהלכת אלסוחה . 3. דין הבקשה להתקבל . דיון 4. אמות המידה שנקבעו בע"א 80/88 אלסוחה ואח' נ' עיזבון דהאן ז"ל נ, פ"ד מד[3] 397 [להלן:"הלכת אלסוחה"] ובפרשת שניידר ז"ל נ' ע. חיפה ואח' , פ"ד מו[1] 470 . מציבות ארבעה תנאים להקמת זכות התביעה בגין נזק גוף למי שהוסב לו נזק נפשי בשל פגיעה שנגרמה לקרובו בתאונת דרכים: א. מידת הקרבה של התובע לנפגע - הלכה פסוקה היא כי התביעה תותר לקרובי משפחה מדרגה ראשונה . ב. קיום התרשמות ישירה מן האירוע - נפסק כי אין לשלול את האפשרות להכיר בנזק נפשי אשר נגרם כתוצאה מקבלת מידע מכלי שני[ ההדגשות שלי י.ח ] . ג. מידת הקרבה במקום ובזמן לאירוע , נקבע כי זירת האירוע אשר גרם לנזק הנפשי, אינה כוללת רק מקום התאונה, אלא גם את האמבולנס או בית החולים אליו הובל מי שנפגע בגופו . השופט שמגר בהלכת אלסוחה קובע : אינני רואה לקדם את ההבחנה בין נזק שנגרם על אתר לבין הבאות בשלב מאוחר יותר , אלא ההבחנה הנכונה היא מידת הפגיעה ככל שהיא רצינית יותר ככל שבעטיה נשללת יכולת הנפגע להתמודד עם הלחץ הנפשי . ד. מהות הנזק הנפשי שנגרם לקרוב המשפחה - 5. ודוק, בהתנגדותו של ב"כ הנתבעים למינוי הוא משליך את עיקר יהבו על הטענה כי התובעת 2 לא הייתה עדה לפעולות החילוץ של בנה ,ומכאן הוא טוען כי לא התקיימו התנאים בהלכת אלסוחה . 6. אלא מאי , וכפי שפורט לעיל , הגם אם נצא מנקודת הנחה ואינני נדרש לבדוק זאת לצורך הבקשה דנן ,כי התובעת 2 לא נכחה בזירת האירוע , אין לשלול אפשרות להתגבשות נזק נפשי מקום בו המידע הגיע מכלי שני . 7. ברוח זו של המבחנים שהתוו בפסיקה ,ולאחר עיון בבקשה ובתגובה לה , נחה דעתי כי יש משום ראשית ראייה לצורך המינוי המבוקש . 8. לא נעלמה מעיני בקשתו של ב"כ התובעים כי יש מקום למנות פסיכיאטר דובר השפה הערבית שכן התובעת 2 לא דוברת השפה העברית . 9. על כן , הנני ממני בזאת את ד"ר קראקרה תאופיק , ת.ד 170 עראבה מיקוד 24945 , טלפון 6744917-04 , 6748443-04 . 10. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה שעבר בנה המנוח מאגד חליל מיום26.4.2005 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לה ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? ג. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ד. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונות לבין מצב התובעת נכון להיום. בשכר טרחת המומחה בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ ,תשא בשלב זה הנתבעת . על מינוי המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 13. ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, אם רצונם בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן. 14. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום. 15. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 לאחר שיומצאו לו המסמכים הרפואיים ובדיקת התובעת ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. התחום הנפשיפסיכיאטריהמומחההלכת אלסוחה (קרוב נעדר)מינוי מומחה