ביטול מינוי מומחה בגלל טיפול בבית חולים בו עובד המומחה

בפני בקשה לביטול מינויו של ד"ר יעקב גוטמן מבית החולים "אברבנאל" כמומחה רפואי נוסף מטעם בית המשפט ומינוי מומחה אחר תחתיו. הנתבעים הודיעו, כי הם מותירים את ההחלטה בבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט. הרקע לבקשה: התובע, יליד 1970, נפגע בתאונת דרכים ביום 27.10.01 ובגינה הוגשה התביעה שבכותרת. ביום 1.12.02 הורתה כב' השופטת לבהר-שרון על מינויה של ד"ר רות קרת כמומחית רפואית בתחום הפסיכיאטרי מטעם בית המשפט. ביום 7.5.04 הגישה ד"ר קרת את חוות דעתה, במסגרתה קבעה, כי היא אינה מסוגלת להגיע לאבחנה חד משמעית בעניין טיב ההפרעה ממנה סובל התובע. חקירתה של ד"ר קרת התנהלה בפני בימים 13.12.05, 14.12.05 ו- 2.1.06. ביום 27.3.06 נעניתי לבקשת הנתבעים למינוי מומחה רפואי נוסף, כדלהלן: "..אני מחליטה למנות מומחה רפואי נוסף בתחום הפסיכיאטרי לבדיקת התובע. כמובן שמינוי זה אינו פוסל את חוות-דעתה של ד"ר קרת, אלא הוא משמש בחינה נוספת של אותו העניין. כאן אציין, כי עדותה של ד"ר קרת הייתה ישירה וגלויה והתרשמתי עמוקות מבקיאותה ומיושרה המקצועי. ב"כ התובע יודיע עד ליום 2.4.06 אם ישנה הסכמה לגבי זהותו של המומחה הנוסף, שאם לא כן, אשוב ואקבע את זהותו של המומחה." (בש"א 5628/06). הצדדים לא הגיעו להסכמה באשר לזהותו של המומחה הנוסף והודיעו, כי הם מתנגדים למינויים של פרופ' טיאנו, פרופ' אליצור ופרופ' מוניץ כמומחים רפואיים מטעם בית המשפט (ראה פרוטוקול מיום 16.5.06). במצב דברים זה, הורתי על מינויו של ד"ר יעקב גוטמן מבית החולים "אברבנאל" כמומחה נוסף בתחום הפסיכיאטריה (ראה החלטתי מיום 8.6.06). כעת באה בפני בקשת התובע, במסגרתה הוא עותר לביטול מינויו של ד"ר גוטמן בטענה, כי לאחר התאונה נשוא התביעה אושפז התובע וטופל, משך חודשים ארוכים, בבית החולים "אברבנאל", בו מכהן ד"ר גוטמן. הנתבעים סבורים, כי אין באמור בבקשה כדי להצדיק את ביטול המינוי, אולם הם מותירים את ההחלטה בבקשה לשיקולי. דיון והכרעה: השתלשלות העניינים בתיק זה מדגימה היטב את היתרון הרב הגלום במינוי מומחה שזהותו מוסכמת על הצדדים; התנצחות הצדדים באשר לזהות המומחה מסיטה את המחלוקת בין הצדדים מהעיקר והחשוב בתיקים נזיקיים והוא כי תושג הכרעה לגופם של דברים, מהר ככל הניתן. תחת האמור, מתעכב הדיון והצדדים נפגעים בשל עלויות ההליכים ודחיית המועד בו יגיע ההליך לסופו. לגופם של דברים; אכן, ככלל, אין זה ראוי למנות מומחה שטיפל בנפגע באופן אישי לפני האירוע נשוא התביעה (השווה א' ריבלין, תאונת דרכים - סדרי דין וחישוב הפיצויים (מהדורה שלישית, תש"ס) 580). עם זאת, כפי שציינתי, העדר הסכמה בין הצדדים באשר לזהות המומחה מעכבת את הדיון בתיק זה שלא לצורך. אשר על כן, אני מורה בזאת על ביטול מינויו של ד"ר גוטמן כמומחה ועל מינויו של ד"ר דניאל גרופר מרח' לאה 14 נאות אפקה תל אביב, כמומחה נוסף מטעם בית המשפט בתחום הפסיכיאטריה. מובהר בזאת, כי באם יש למי מהצדדים השגות באשר למינויו של ד"ר גרופר, יתכבד ויואיל להשיג את הסכמת הצד שכנגד באשר לזהות מומחה חלופי, שאחרת יוותר המינוי על כנו. הצדדים יפנו לד"ר גרופר בהקדם על מנת לתאם לתובע מועד לבדיקה תוך 30 יום מהיום.נ הצדדים יודיעו לבית המשפט את המועד שנקבע לבדיקה. בהתאם להחלטתי מיום 8.6.06, יואילו הצדדים להעביר למומחה את כל החומר הרפואי שעמד בפני ד"ר קרת, את חוות דעתה של ד"ר קרת ואת תשובותיה לשאלות ההבהרה, בתוך 15 יום מהיום. המומחה יגיש את חוות דעתו לבית המשפט תוך 30 יום ממועד הבדיקה. שכר המומחה ישולם בשלב זה על ידי הנתבעים והמומחה לא ישחרר חוות דעתו אלא לאחר תשלום שכרו. מומחהרפואהבית חוליםביטול מינוי מומחהמינוי מומחה