בקשה להגדלת סכום תביעה

החלטה 1. בפני בקשה להגדלת סכום תביעה מסך של 1,000,000 ₪ לסך של 2,579,914 ₪. 2. עסקינן בהליך שנפתח עוד ביום 28/9/04 כאשר סכום התביעה הועמד "לצרכי אגרה" על סך של 1,000,000 ₪ בעוד בגופא של תביעה נטען לסכום חוב של 4,079,914.50 ₪. 3. לטענת התובעת/מבקשת (בתמצית), עסקינן בתיקון פורמאלי, טכני גרידא ולא יגרם לנתבעת/משיבה כל עוול כתוצאה מתיקון כתב התביעה - אין צורך בהגשת כתבי טענות נוספים ו/או בדחיית מועדים ו/או לא יחול כל עיכוב בניהול התיק. אין המדובר בעילה חדשה אלא תיקון טכני שיביא לדיון את השאלות השנויות במחלוקת - הסעד המתוקן מבוסס על אותו חומר ראיות שבפני בית המשפט. הלכה היא כי בית משפט יאפשר תיקון כתבי טענות גם בשלבים מאוחרים בניהול המשפט ואף בערעור. מה גם שבית המשפט רשאי לפסוק את מלוא הסכומים הנטענים אפילו לא שולמה אגרה בגין. 4. לטענת הנתבעת/משיבה (בתמצית), הבקשה משוללת יסוד ונגועה בשיהוי בלתי סביר והעתרות לה תגרום לפגיעה בזכויות מהותיות של הנתבעת. הנתבעת טענה עוד בכתב ההגנה כי אין מקום לעילה הנזיקית וכי התובעת צריכה לפרט אלה פרוייקטים הם נשוא התביעה ו/או להפחיתם באורח יחסי באופן שניתן יהא להתגונן כראוי מפני התביעה - אך התובעת לא עשתה כן. כעת, 4 שנים מאוחר יותר, משנדרשה לכך על ידי בית המשפט, הגישה בקשה זו. גם בבקשה זו אין פירוט לסכום החדש עליו מבקשת התובעת להעמיד תביעתה מעבר ל"ויתור" על העילה הנזיקית. בהיקש מתקנה 149(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן "התקנות") - במקרה זה על מנת לאפשר תיקון בשלב זה לאחר הגשת תצהירי עדות ראשית ובטרם הוכחות, נדרשים "טעמים מיוחדים" וכי הדבר יהיה דרוש לשם מניעת עיוות דין, אך אין הבקשה מעלה נימוק מעין זה. עסקינן בתיקון מהותי, מה גם שביחס לפרוייקט רמת חביב, פרוייקט קריית שמואל ופרוייקט רמת פולג עילית, התביעה התיישנה זה מכבר ודי בכך כדי לדחות הבקשה. מעבר לכך - העתרות לבקשה תקפח את בעל דין ותפגע בו שלא כדין - התובעת הגישה בקשתה באחור רב והתנהגה שלא בתום לב. 5. דין הבקשה להדחות אמנם, הלכה היא כי בית המשפט יהא ליברלי בדונו בבקשה לתיקון כתבי טענות ולכל היותר יאוזן הדברים בפסיקת הוצאות, אלא מאי? עסקינן בתביעה שנפתחה עוד ביום 28/9/04 - הצדדים הגישו תצהירי עדות ראשית וחוות דעת ומועד ההוכחות נדחה רק על מנת שתושלם חוות דעת מומחה מטעם בית המשפט. בעת הגשת התביעה ושנים אחרי סברה התובעת כי די לה בתביעה במתכונתה הנוכחית, בהתאם לכך שקלה הנתבעת צעדיה והתגוננה ובכלל זה הבאת תצהירים וחוות דעת מטעמה. אין תמה כי חשיפה לסיכון של 1,000,000 ₪ מחייבת התמודדות שונה מאשר כנגד תביעה בסך של 2,500,000 ₪ או של 4,000,000 ש"ח. לבוא כעת, משהנתבעת פרשה את תצהיריה ולבקש בדיעבד תיקון בלא להצביע על טעם, קל וחומר טעם ממשי, המצדיק העתרות לבקשה פוגעת בזכויות המתדיין שכנגד ובנסיבות לא שוכנעתי שסעד ההוצאות יספק. כל שנאמר בבקשה ובתצהיר כי הדבר נבע "בשל חסרון כיס" של התובעת - לא הובאה בפני כל ראיה לחסרון כיס התובעת במועד הגשת התביעה שנמשך מני אז ועד למועד הגשת הבקשה שבפני ולא הוכח בפני כי מצבה היום שונה מאשר מצבה בטרם הצדדים הגישו ראיות מטעמם. למעלה מכך - העתרות לבקשה מוציאה את ההליך מגדר בית משפט זה, וגם אם התובעת היתה מעמידה התביעה על סכום שתחת כנפי אכסניה זו - הרי שבניגוד לנטען על ידי בא כוחה ידרשו גם ידרשו השלמות תצהירים, חוות דעת ולאחר מכן השלמה/תיקון של חוות הדעת מטעם מומחה בית המשפט. אף אם הייתי משיתה את כל ההוצאות הכרוכות בכך על התובעת כתנאי להעתרות לבקשה הרי שיש בכך כדי לעכב ההליך ולגרום לעינוי דין לצד שכנגד אשר אף זכויותיו זקוקות להגנה; ולמעלה מכך - לפגוע בכלל צבור המתדיינים תוך השחתת זמן שיפוטי יקר (ולענין זה ראה: רע"א 3497/98 רזין נ' המגן חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נב(5) 136; ת"א, (ת"א) 70670/04 זיגרון שלומי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ תק-של 2005(3) 3190 ו-בר"ע (ח') 1377/05 טומשפולסקי נ' הדר חברה לביטוח בע"מ תק-מח 2006 (1) 11739). מנגד - התובעת כשלה, כאמור, מלהראות מדוע אי העתרות לבקשתה יגרום לה עוול, ומדוע זה השתהתה עד כה בבקשתה. ודוק: גם לענין זה, כטענת ב"כ הנתבעת - אף כעת אין סכום התביעה שתיקונו מבוקש מפרט את הסכום הנתבע בגין כל אחד מן הפרוייקטים. מסיבה זו אין אני נדרשת לטענות בדבר היות התיקון המבוקש, כולו או חלקו, עקר נוכח טענת ההתיישנות ביחס ל-3 הפרוייקטים כמו גם טענת המניעות ביחס לפרוייקטים אחרים מחמת חתימה על כתבי קבלה ושחרור - טענות שדי היה בכל אחת מהן, ובוודאי במצרפן על מנת לדחות הבקשה. 6. יחד עם זאת, ולאור עמדת הנתבעת כאמור בתגובתה מיום 5/2/08 - אני נעתרת לבקשה החלופית של התובעת כאמור בהודעתה מיום 23/1/08. כתב התביעה יתוקן באופן הבא: - התביעה הנזיקית (סעיף 49 לכתב התביעה) - תמחק. - התביעה ביחס לערבות הבנקאית (סעיפים 62 - 58) תעמוד על סך של 160,000 ₪. - שאר רכיבי התביעה יופחתו באופן יחסי ליתרת סכום התביעה העומדת על סך של 840,000 ₪. 7. בנסיבות אין צו להוצאות. הקטנת / הגדלת סכום התביעה