פציעה בחדר מלון - פיצוי בגין נזקי גוף | עו"ד רונן פרידמן

##אחריות המלון לפציעות כמחזיק המקרקעין:## על פי החוק חלה על בית מלון "חובת זהירות מושגית" כלפי אורחי המלון – חובה הנוגעת לתקינות המלון ומתקניו, תחזוקתו ומניעת מפגעים בו. מעבר לכך, יש לבחון, האם בנסיבות המקרה, הופרה "חובת זהירות קונקרטית" ובהקשר זה, השאלה היא האם יכול אדם סביר לצפות בנסיבותיו המיוחדות של המקרה, את התרחשות הנזק שבסופו של דבר נגרם? (ר' ע"א 417/81 מלון רמדה נ' אמסלם). אחריות בית מלון, כמחזיק המקרקעין וכמי שהזמין אורחים לשהות בו בתשלום, לשלמותם של האורחים במקרה של תקיפה - נדונה במספר פסקי דין. נזכיר לעניין זה את פסק הדין בעניין ת.א. 14751/05 (שלום ת"א) ורדקביץ נ' מלון גרנד נירוונה (כב' השופטת ח. וינבאום-וולצקי- 4.9.07), שבו נמצא המלון אחראי בגין נזק שנגרם לאורח המלון שנדחף לבריכה במסגרת מסיבה שערכו עובדי המלון. ##אחריות המלון לפציעה כתוצאה מפשע:## לעומת זאת, ולהבדיל אלפי הבדלות, כב' השופטת ד. פלפל לא מצאה אחריות של בית מלון הילטון טאבה לפשע של התפוצצות מכונית תופת בפתח המלון (ת.א. (ת"א) 2152/08 צ'רלי שריקי ואח' נ' Hilton international corp. (27.8.12) (להלן: "פסק הדין שריקי"), אולם מציינת בסקירת המצב המשפטי בדבר אחריות מלון לאורחיו, כי יחסי בית מלון ואורחיו מוסדרים בשני מישורים חוקיים: בית המלון יכול להיות הבעלים/או המחזיק/או המפעיל בפועל את הבנין ושטחו, ומכאן שאחריותו היא כאחריות בעל מקרקעין לאורחיו ובנוסף לכך, בסעיף 12 לחוק השומרים התשכ"ז – 1967 הטיל המחוקק אחריות על בית מלון לנזקי רכוש. לאחר ניתוח הפסיקה בעניין סעיף 12 הנ"ל קובעת כב' השופטת פלפל כי יש לפרשו פרשנות מרחיבה- דהיינו " בעל בית המלון אחראי לשלמות גופו ונכסיו של הבא בשעריו" (עמ' 4 לפסק הדין שריקי). עוד מציינת כב' השופטת פלפל כי: " אין מחלוקת, שהמחזיק/בעלים של בית המלון חב בחובת זהירות מושגית כלפי אורחיו, ויש הסוברים גם, שחובת הזהירות היא רחבה יותר מאשר חובת הזהירות של בעלי מקרקעין כלפי בר רשות." (שם, שם). ##אחריות לפציעה בבית מלון עקב תקיפה אלימה:## האם בעל בית המלון חב כלפי אורחיו אחריות למה שמכונה "מניעת מעשה עברייני" כלפיהם? גם לכך ענתה הפסיקה בחיוב, כאשר בפסק הדין בעניין ע"א 3510/99 ראובן ולעס נ' אגודה שיתופית לתחבורה ישראל פ"ד נה(5) 826, בו נדון המקרה בו הותקף התובע בזמן שהמתין לאוטובוס בתחנה המרכזית בירושלים, קבע בית המשפט העליון כי בית המשפט האמריקני הכיר בחובתו של נתבע לנקוט אמצעי זהירות כנגד מעשים ע ברייניים המבוצעים על ידי צד שלישי כאשר אופי היחסים שבין התובע לבין הנתבע מצדיקים זאת. נקבע כי בין היחסים המטילים אחריות שכזו גם יחסי בעל מלון ואורח (עמ' 836). בית המשפט העליון סיכם את ההלכה בעניין זה כך: "כללו של דבר: בבואנו לבחון את שאלת הטלת האחריות בנזיקין בגין מחדלו של הנתבע מלהגן מפני מעשה עברייני המבוצע על-ידי צד שלישי כלפי התובע, נדרשים אנו לבדיקת שאלת התקיימותו של כל אחד מיסודות עוולת הרשלנות. במרכז החקירה עומדת שאלת צפיותו של האירוע העברייני – אופיו והיקפו. שאלה זו עשויה להתעורר הן בשלב בדיקת החובה והן בשלב בדיקת קיומו של הקשר הסיבתי המשפטי שבין הפרתה של החובה לבין התוצאה המזיקה. ##אחריות המלון על פציעה בגלל צדדים שלישיים:## סקירת הפסיקה של בתי-המשפט, בארץ ובארצות-הברית מלמדת על נטייה להטיל אחריות נזיקית באותם מקרים שבהם נתקיימו בין המעורבים באירוע (תובע-נתבע או נתבע-צד שלישי) יחסים מיוחדים, ובאותם מקרים שבהם המעשה העברייני היה בגדר סיכון צפוי שנוצר עקב התנהגותו של הנתבע (עמ' 840). בית המשפט בפסק הדין שריקי מביא שלושה פסקי דין מארה"ב שבהם נקבעה אחריות על מלון במקרים של התנהגות עבריינית של צד שלישי (דקירה במגרש חניה של מלון, שוד תכשיטים בדרך הגישה למלון ועוד (ראו עמ' 5 לפסק הדין שריקי). בפסק הדין שריקי סיכמה כב' השופטת פלפל את ההלכה בעניין חבותו של מלון כך: "הדין הישראלי מכיר בכך שבית מלון חב חבות מושגית וחבות קונקרטית כלפי אורחיו. חבות זו הינה הן לגבי נזקי רכוש והן לגבי נזקי גוף. חובת הזהירות כלפי אורחי המלון הינה לא רק בהקשר לאורחים השוהים בחדרים, אלא לגבי אורחים השוהים במתחם בית המלון ובמתקניו: הבריכה, החניון ושבילי הגישה. החבות קיימת גם במקרים של מניעת פשע לרבות ע"י צד ג', מכח היחסים המיוחדים הנוצרים בין בעל המלון לאורחיו שמתבטאים בכך שהוא חייב לספק לאורחיו, מקום בטוח לגופם ולרכושם. חבות זו תופעל בזהירות. איך מספקים מקום בטוח? אמת מידה כללית שעולה מפסה"ד לעיל היא – שהמלון אמור לצפות אירועים שעלולים לגרום לנזקי גוף ורכוש, ובאופן סביר להתגונן נגדם." (עמ' 6 לפסק הדין). להשלמת התמונה, ראו לעניין זה גם את פסק הדין בע"א 1167/11 פלוני נ' פלוני (18.11.13), בו נקבעה אחריות מושגית של קיבוץ לאי מניעת פעילות עבריינית כלפי אחד מחבריו על ידי חבר אחר, אך לא אחריות קונקרטית, וכן את פסק הדין בת.א. (ת"א) 2271/04 עזבון המנוחה תמיר ברז ז"ל נ' ביתילי בע"מ (7.10.10) בו נקבעה אחריות מושגית וקונקרטית לרצח המנוחה בידי עובד ביתילי בשטח החנות. בע"א 6279/04 עזבון המנוח מוסא אבו צבחה נ' מ"י נקבע כי הטלת אחריות נזיקית בגין אי מניעת מעשה עברייני יש לבחנה בזהירות בכל מקרה על פי נסיבותיו כאשר " אחריות כזו מן הראוי שתוטל בזהירות הראויה, תוך בחינת צפיותו של האירוע העברייני, האמצעים שננקטו למניעתו, והקשר הסיבתי בין הפרת החובה לבין הנזק שנגרם בפועל".פיצוייםנזקי גוףבית מלוןתאונות במלוןבתי מלון (תביעות)