מינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי

החלטה 1. התובע, יליד 1957, שנפגע בתאונת דרכים ביום 28.10.2001, עותר למינויו של מומחה רפואי בתחום הנוירולוגי. 2. אקדים ואציין כי הבקשה בדבר מינוי המומחה הרפואי הינה בגדר בקשה חוזרת למינוי מומחים רפואיים ואין בה כדי להידרש לתיקון כתב התביעה. 3. לתובע מונה מומחה רפואי בתחום האורטופדיה, ד"ר ישראל כספי, אשר קבע כי לתובע לא נותרה נכות צמיתה כתוצאה מהתאונה. בתשובותיו לשאלות ההבהרה, המליץ ד"ר כספי כי "בגין תלונות חוזרות של כאבי ראש, הפרעות ריכוז וזכרון, ממליץ למנות מומחה נוסף בתחום הנוירולוגיה". 4. חרף החלטת בית המשפט מיום 25.3.2007, תגובת הנתבעים לא הוגשה. 5. לאחר שבחנתי את כתבי הטענות על נספחיהם, את חוות דעתו של ד"ר כספי ואת שאלות ההבהרה שהופנו אליו ואת התשובות להן, סבור אני כי דין הבקשה להתקבל. 6. ככלל, המלצת מומחה שמונה על מינוי מומחה בתחום אחר מהווה ראשית ראיה או השלמה לראשית ראיה לצורך מינוי המומחה הנוסף, הגם שאינה מחליפה את שיקול דעתו של בית המשפט במינוי (רע"א 1338/90 שיק נ. מטלון, פ"ד מד(2)216, 219-220). לעניין זה נאמר בספרו של א. ריבלין, "תאונת דרכים, סדרי דין בחישוב הפיצויים", (מהדורה חדשה ומעודכנת, תש"ס - 1999) בעמ' 558, כי בהלכת שיק נ. מטלון ברך בית המשפט העליון על השענות על המלצת מומחה. עוד נקבע שם: "בדרך כלל יש תועלת בהפניית שאלה זו למומחה בתחום רפואי קרוב דווקא, למשל, לבקש מן המומחה הנוירולוג שיחווה את דעתו אם יש צורך במינוי של מומחה לפסיכיאטריה" (ראה בנוסף: רע"א 5638/95 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. שמור, פ"ד מט(4)865, 876). 7. דא עקא, ששיקול הדעת השיפוטי אינו ניטל מעצם המלצתו של מומחה אחד לגבי מינויו של אחר, ונזכיר: "הכלל הוא שבית המשפט רשאי להסתייע בדעתו של מומחה רפואי שמונה על ידיו לעניין הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום אחר. אולם המלצתו, של המומחה, אינה מחייבת את בית המשפט" רע"א 7039/00 שלמה אליוף נ' סורג שטרנברג (לא פורסם). 8. במקרה דנן, בהתחשב בתלונותיו של התובע, בטיפול בו היה נתון והואיל וקיימים ממצאים במסמכים הרפואיים אשר לבית המשפט לא הידע ולא המומחיות לקבוע את משמעותם מבחינת הנכות האפשרית הלכאורית והקשר הסיבתי בינם לבין הפגיעה בתאונה, וכן לאור המלצתו של ד"ר כספי ולאור העובדה כי הנתבעים בחרו שלא להגיב לבקשה, מצאתי כי יש תשתית ראייתית מספקת למינוי מומחה רפואי בתחום הנוירולוגיה, וכי יש בתלונותיו של התובע משום ראשית ראיה לקיומה של נכות שכזו בתחום זה. 9. לפיכך הנני ממנה כמומחה בתחום הנוירולוגיה זה את ד"ר בוריס אהרונוביץ. 10. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו להם ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 28.10.2001 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל. ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובע עובר לתאונה, אם היו כאלה. 11. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 12. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום. 13. בשכר טרחת המומחה, בסך 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, ישאו בשלב זה הנתבעים. ככל שלא יודע אחרת, יראו את המומחה כמסכים לשכר טרחה זה. 14. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 ימים מיום בדיקת התובע, קבלת המסמכים הרפואיים ותשלום שכר טרחתו. נוירולוגיהמומחהרפואהמינוי מומחהמומחה רפואי