ד"ר אורן אריאל - מינוי מומחה מטעם בית המשפט

החלטה 1. בהמשך להחלטתי מיום 8.6.06 ולאחר עיון במסמכים הרפואיים ושמיעת טענות הצדדים אני מוצא למנות לתובע 1 מומחים רפואיים בתחום האורטופדיה והפסיכיאטריה. כן מצאתי למנות לתובעת 2 מומחים רפואיים בתחום האורטופדיה והפסיכיאטריה. באשר לתובע 1 2. אני ממנה בזאת, את ד"ר אורן אריאל, מרח' הבנים 14 א', הוד השרון, כמומחה הרפואי בתחום האורטופדיה מטעם בית המשפט ואת ד"ר יהודה ברוך, מבי"ח אברבנאל, בת-ים, כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה. 3. בשכר טרחת המומחה הרפואי תשא בשלב זה הנתבעת. אני קוצב את שכר טרחת המומחה בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, לכל אחד מהמומחים. 4. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 30.5.4 ובמיוחד יקבע: 1. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? 2. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? 3. מהם המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילו, מקצועו ותפקידו. 4. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? 5. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובע עובר לתאונה, אם היו לו כאלה. באשר לתובעת 2 5. אני ממנה בזאת את ד"ר אורן אריאל כמומחה הרפואי בתחום האורטופדיה מטעם בית המשפט ואת ד"ר יהודה ברוך, כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה. 6. בשכר טרחת המומחה הרפואי תשא בשלב זה הנתבעת. אני קוצב את שכר טרחת המומחה בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, לכל אחד מן המומחים. 7. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 30.5.4 ובמיוחד יקבע: 6. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות? 7. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? 8. מהם המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילה, מקצועה ותפקידה. 9. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? 10. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובעת עובר לתאונה, אם היו לה כאלה. 8. על מינוי המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 9. ב"כ הצדדים ישלחו למומחה שאלות הבהרה, אם רצונם בכך, תוך 30 יום מיום קבלת חוות הדעת והמומחה ישיב עליהן תוך 30 יום מיום קבלתן. ימי הפגרה יבואו במניין הימים. 10. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחים הרפואיים את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעים בתוך 30 ימים מהיום. 11. המומחים מתבקשים לייתן חוו"ד תוך 30 לאחר שיומצאו להם המסמכים הרפואיים ובדיקת התובע/ת ורק לאחר ששכר טרחתם ישולם כאמור. 12. ב"כ התובע יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 יום לפני מועד ישיבת קדם המשפט, וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל. 13. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל. 14. בישיבה הבאה יבקש ביהמ"ש לשמוע עמדת הצדדים באשר להצעת ביהמ"ש ליתן פסק דין לפי סעיף 4 (ג) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975. מומחהמינוי מומחהמומחה מטעם בית המשפט