בקשה להעביר מסמך למומחה רפואי

החלטה א. בפנייתה לבית המשפט מיום 4.2.07 עותרת ב"כ התובעים לכך שיתאפשר לה להעביר למומחה הרפואי את המסמך ב/2 שנערך ביום 23.3.04 בקשר לקטינה התובעת מס' 4. ב"כ הנתבעות מתנגד לבקשה. ב. הנסיבות הרלוונטיות בקצרה: בתיק בש"א 16351/06 דנתי בבקשת ב"כ הנתבעות להורות למומחים הרפואיים להתעלם משורה של מסמכים שפורטו בבקשת ב"כ הנתבעות. אחד ממסמכים אלה היה מסמך ב/2 מיום 23.3.04 שעניינו איבחון קשב שנעשה על ידי ד"ר ענת ברנע לתובעת מס' 4. ביחס למסמך ב/2 הנ"ל קבעתי בהחלטתי מיום 27.12.06, עמ' 5, שיש לצרף אליו את מסמכי המחשב או פלטי המחשב המתעדים את מבחן הקשב שבוצע לתובעת מס' 4, זאת משום שבגוף המסמך ב/2 אין פירוט באשר למבחן הקשב הממוחשב CPT IVA. ציינתי שלמבחן זה עשויה בהחלט להיות חשיבות מבחינת המידע שיועמד לרשות המומחה אשר יגבש בבוא העת את חוות דעתו ביחס לתובעת מס' 4, ולכן יש לצרף את מסמכי המחשב או פלטי המחשב המתעדים את מבחן הקשב שבוצע לתובעת מס' 4 כדי שלמומחה הרפואי תהא אפשרות עצמאית להתרשם בעצמו מן המסמכים המתעדים את המבחן, ולחילופין, להיעזר למטרה זו על ידי מאבחנים מטעמו. ג. הוספתי גם שאין להעביר למומחה הרפואי את הסיפא של מסמך ב/2, כלומר, את מסקנת הסיכום ("מדובר כאן במקרה של .... ") וכן אין להעביר למומחה הרפואי את ההמלצה. הבהרתי בעמ' 5 של ההחלטה שניתן יהיה להעביר את המסמך ב/2 רק בצירוף למסמכי המחשב או פלטי המחשב המתעדים את מבחן הקשב שבוצע לתובעת מס' 4 ביום 23.3.04, ללא מסקנת הסיכום, וללא ההמלצה. הוספתי שבמכתב הלוואי יש לציין שהמומחים רשאים להורות על ביצוע כל בדיקת עזר או אבחון כפי שימצאו לנכון לפי שיקול דעתם. ד. לפנייתה של ב"כ התובעים לבית משפט זה מיום 4.2.07 מצורף מכתבה של ד"ר ענת ברנע מיום 10.1.07 ולפיו המחשב שעליו נעשה המבחן ושבו נשמרו התוצאות נשרף בחורף הקודם ואיתו ירדו לטמיון כל תוצאות המבחנים שבוצעו עליו. מוסיפה ד"ר ברנע שמבחן CPT IVA הוא מבחן קשב ממוחשב ממושך הבודק קשב שמיעתי וחזותי והוא מקובל בעולם כולו. כותבת ד"ר ברנע במכתבה: ”אולי כדאי להפנות אותה, אם צריך, להערכה פסיכיאטרית נוספת..” ה. ב"כ הנתבעים מפנה בתגובתו לכך שהמדובר באבחון קשב שנערך לתובעת מס' 4 ביוזמת אמה (התובעת מס' 1) ושד"ר ברנע המליצה בעקבות האבחון על סיוע נפשי לאחר שבדקה את תובעת מס' 4 ובחנה את תוצאות המבחנים שערכה לה. מוסיף ב"כ הנתבעות שבהחלטה מיום 27.12.06 נקבע שאין להעביר את המסמך ב/2 למומחה אלא אך ורק בתוספת המסמכים המתעדים את הבדיקות שנעשו. דווקא העובדה שכיום לא מצויים המסמכים שנעשו אודות הבדיקות מובילה למסקנה שאין זה ראוי להעביר לעיון המומחה את המסמך ב/2 וזאת מן הטעם שמדובר למעשה בחוות דעת רפואית. מוסיף ב"כ הנתבעות בטיעונו, שבית המשפט איפשר את העברת המסמך ב/2 ללא הסיפא ובצירוף הבדיקות שבוצעו, ומשמתברר כיום שהדבר איננו אפשרי, הרי שאין מקום להעברת המסמך, מה עוד שזכותו של המומחה לשלוח את התובעת מס' 4 לאבחונים שונים, כך שהמומחה הרפואי ינתח את האבחון שהוא יורה על ביצועו, יסיק את המסקנות, וימליץ על דרכי הטיפול. ו. לאחר ששקלתי בדבר אני סבור שהעובדה שתוצאות המבחן שערכה ד"ר ענת ברנע לתובעת מס' 4 אינן קיימות עוד, כמוסבר במכתבה של ד"ר ברנע מיום 10.1.07, מונעת את שליחת המסמך ב/2 למומחה הרפואי, וזאת בגין העדר המסמכים המתעדים את מבחן הקשב שביצעה ד"ר ברנע לתובעת מס' 4. כפי שהסברתי בעמ' 5 של ההחלטה הנ"ל ניתן להעביר את המסמך ב/2 רק בצירוף למסמכי המחשב או פלטי המחשב המתעדים את מבחן הקשב שבוצע לתובעת מס' 4 ביום 23.3.04(וכמו כן, ללא מסקנת הסיכום, וללא ההמלצה שבמסמך ב/2). על כך חזרתי בחלק האופרטיבי של ההחלטה, עמ' 7. ז. במסמך ב/2 מציינת ד"ר ענת ברנע שתוצאות המבחן שנערך לתובעת מס' 4 מעידות על הפרעת קשב בדרגה משמעותית כשבולטים הציונים הנמוכים במדדי העירות דבר המעיד על התנתקויות קשב. כפי שציינתי בהחלטתי, עמ' 5, עשויה למבחן להיות חשיבות מבחינת המידע שיועמד לרשות המומחים. המצאת מסמכי המחשב המתעדים את מבחן הקשב שבוצע לתובעת מס' 4 נועדה ליתן למומחה הרפואי אפשרות עצמאית להתרשם בעצמו מן המסמכים המתעדים את המבחן, ולחילופין, להיעזר בהם לצורך מטרה זו באמצעות מאבחנים מטעמו. בהעדר המסמכים המתעדים את מבחן הקשב אין איפוא לאפשר המצאת המסמך ב/2 למומחה הרפואי. ח. אזכיר, שד"ר ענת ברנע העירה במכתבה מיום 10.1.07: ”אולי כדאי להפנות אותה, אם צריך, להערכה פסיכיאטרית נוספת” גם בהחלטה שנתתי ביום 27.12.06, כתבתי בעמ' 5: ”במכתב הלוואי יש לציין שהמומחים רשאים כמובן להורות על ביצוע כל בדיקת עזר או אבחון כפי שימצאו לנכון לפי שיקול דעתם” לפיכך, אין באפשרותי להיעתר לפנייתה של ב"כ התובעים מיום 4.2.07, ולכן אני דוחה פנייתה זו. נוכח האמור לעיל אבקש מבאי כוחם של הצדדים (במשותף ובתיאום מראש ביניהם), להביא לידיעת המומחה הרפואי שנתמנה בעניינה של התובעת מס' 4 (פרופ' אלן אפטר) כי יש מקום לשקול עריכת מבחן קשב עדכני לתובעת מס' 4, וכן כל מבחן עזר כפי שהמומחה ימצא לנכון. משלוח מסמכים למומחה רפואירפואהמסמכיםמומחה רפואימומחה