החלטה בבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי

החלטה 1. בהמשך להחלטה מיום 29.5.07, יש מקום למתן החלטה בבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי. 2. התביעה נשוא הבקשה הוגשה לפי הפלת"ד וענינה נזקי גוף שארעו לפי הנטען כתוצאה מתאונת דרכים מיום 25.3.05. 3. מעיון בכתב התביעה ובמסמכים הרפואיים עולה כי התובעת התלוננה ביום 5.4.05 בקופת חולים, על כאבים בצוואר ולאורך הזרוע והאמה השמאלית "מזה כיממה ללא חבלה או נפילה". ממצאי בדיקת אורתופד היו, בין השאר, כי טווח ההנעה הוא מלא ותקין פרט לצוואר בו יש כאב ברוטציות, כי אין רגישות בקו אמצע מרכזי גרמי ואין חסר נוירולוגי. בחודשים אפריל- מאי 2005 עברה התובעת טיפול פיזיותרפי. 4. בחודש יוני 2005 פנתה התובעת פעם נוספת לאורתופד, אשר הפנה אותה לפיזיותרפיה. במכתב ההפנייה מצוין כי התובעת לא יחסה תחילה חשיבות לתאונת הדרכים אולם לאחר התאונה החלו כאבי צואר ומאז היא סובלת מכאבים בצואר לסירוגין. בבדיקה נמצאו בין היתר רגישות, הקרנה של כאב לכתף שמאל וכאב בהטית הראש לצד ימין. 5. תעוד נוסף מלמד על טיפולי פיזיותרפיה בחודשים יולי-ספטמבר 2005. בגליונות המעקב מצויין תחילה כי אין שינוי במצב ו"לא מצליחה עדיין לבצע רוורס ברכב" ולאחר מכן יש דווח על שיפור בטווחים אך עדיין על כאבים. 6. אין חומר מאז ספטמבר 2005. התביעה הוגשה בחודש ספטמבר 2006. 7. הנתבעת מתנגדת לבקשה. לטענתה, העובדה שהתובעת פנתה לקופת חולים רק מספר ימים לאחר הארוע (וביוני 2005 קישרה אותם לתאונה) מעידה על כך שהכאבים אינם קשורים לתאונה. לשיטת הנתבעת, השתלשלות הענינים מנתקת קשר סיבתי בין התאונה לכאבים. כן נטען כי כאבים אינם מהווים נכות ורישום לגבי כאבים אינו ראשית ראייה לקיומה של נכות. בדיון מיום 29.5.07 הוסיפה הנתבעת טיעון לפיו, התברר כי התובעת התלוננה על כאבים בצואר ועל הגבלות התנועה עוד קודם לתאונה, ומשכך הכאבים הנטענים אינם קשורים לתאונה. עוד הצביעה הנתבעת על כך שאין חומר רפואי עדכני. 8. עיינתי בחומר ובטעוני הצדדים. טעוני הנתבעת מתייחסים בעיקרם לשאלת הקשר הסיבתי הרפואי בין הכאבים הנטענים לבין הארוע ובענין זה ראוי כי מומחה רפואי יבחן את הסוגיה ויחווה דעתו. לא מצאתי בהשתלשלות הענינים בסיס לקביעה כבר בשלב זה בדבר העדר קשר סיבתי (מבלי לקבוע כמובן כי קיים קשר סיבתי כאמור). בפני המומחה יוצב גם החומר הרפואי שקדם לתאונה כך שמלוא התמונה תהיה לפניו. 9. נוכח העובדה ששלילת מינויו של מומחה משמעותה הקמת מחסום בפני הוכחת עניין שברפואה, אני נכונה לאפשר מינויו של מומחה בתחום האורתופדיה. כמו כן, חרף העדרו של חומר רפואי עדכני, לאחר שעיינתי בחומר הקיים, אני מוצאת לנהוג כבית הלל עם התובעת, ולא לחרוג מהנוהג ולפיו הנתבעת נושאת בשלב זה בשכ"ט המומחה. 10. הריני ממנה בזאת את ד"ר אבינועם גורדין כמומחה רפואי בתחום האורתופדי בתיק. שכ"ט המומחה, בסך של 4,000 ₪ בתוספת מע"מ, ישולם בשלב זה על ידי הנתבעת. 11. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על ידי הצדדים, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה הנטענת מיום 25.3.05 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? ב. מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת, אם בכלל, ולאילו תקופות? ג. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? ד. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילה, לעבודתה ולמקצועה? ה. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ו. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיה הרפואיות של התובעת עובר לתאונה, אם היו כאלה. 12. על המינוי יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ו- 1986. 13. הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידם והנוגעים לתובעת, בתוך 30 ימים. 14. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד בתוך 30 יום מקבלת החומר הרפואי ובדיקת התובעת, ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם. מומחהרפואהמינוי מומחהמומחה רפואי