בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום פנימי / זיהומי

החלטה 1. לפני בקשה מטעם הנתבעים למינוי מומחה רפואי בתחום הפנימי ו/או הזיהומי לצורך קביעת נכויותיו של המנוח שאינן קשורות לתאונה נשוא התובענה, ואת תוחלת חייו של המנוח. 2. ויוזכר עסקינן בתביעה לפיצויים בגין אירוע תאונתי מיום 2.7.05 אשר בו, לטענת התובעים, מצא המנוח (להלן:"המנוח") את מותו המצער בהיותו בן 22. 3. לטענת הנתבעים, "מהחומר הרפואי אשר נאסף על ידי המבקשים, כמו גם מתצהיר התשובות לשאלון של המשיבים עולה כי עובר לתאונה וללא קשר אליה סבל המנוח מצהבת נגיפית C, בה נדבק ככל הנראה כתוצאה משימוש בסם הירואין. עיון בחומר הרפואי הנ"ל מראה, כי עובר לתאונה השליכה המחלה על תפקודו של המנוח, כאשר הכבד נצפה מעט מוגדל, הייתה קיימת רגישות במישוש באזור הכבד וכד' ". בהמשך טוענים הנתבעים כי "במקרה שבפנינו, סבל המנוח, כאמור, ממחלת צהבת נגיפית קשה, אשר לבטח הייתה מקצרת את חייו בעתיד הקרוב". 4. התובעים מתנגדים לבקשה. לשיטתם, "...חרף הנטען בבקשה לפיה כביכול סבל המנוח ממחלת הצהבת הנגיפית מסוג C. עיון בתיעוד הרפואי מלמדנו כי אין עסקינן לא במחלה ולא בצהבת אלא בנוגדנים להפטיטיס C שהתגלו בדמו של המנוח. המרחק בין היות דמו של המנוח נושא נוגדנים למחלה, לבין היותו סובל באופן פעיל מצהבת נגיפית מסוג C, הינו רחוק מזרח ממערב". עוד טוענים התובעים כי "...הערכת קיצור תוחלת חיים איננה עניין מדעי, מדובר בהערכות ספקולטיביות הנשענות למעשה על אסכולות רפואיות שונות כאשר בין האחת לרעותה קיימים פערים ניכרים.... השפעתם של תנאים מסוימים ומכלול נסיבות רפואיות, שונה מאדם לאדם, ולא ניתן... לעשות קטגוריזציה של כלל הנשאים". 5. הנתבעים הגישו תשובתם. לדידם, "... דווקא בגלל מחלתו של המנוח ובשל אי הבהירות גמה היו מתקצרים חייו של המנוח הרי יש למנות מומחה בתחום הפנימי ו/או המחלות הזיהומיות על מנת שיחווה דעתו על כך". דיון 6. לאחר עיון במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה עולה כי המנוח סבל עובר לפטירתו מהפטיטיס C, מחלה זיהומית של הכבד. יחד עם זאת, יצוין כי לא עולה מהתיעוד הרפואי אשר צורף לבקשה ו/או בנימוקי הבקשה מישום עדות לכך כי התובע היה מוגבל בחייו עקב המחלה ממנה סבל ויתרה מזאת, התובעים צרפו לתגובתם תלושי שכר של המנוח המעידים, לטענתם, על יכולת השתכרות ועבודה בצורה מלאה עד לגדיעת חייו באירוע התאונה הטראגי. 7. בנסיבות אלה, הואיל וקיימים ממצאים בבדיקות ובמסמכים הרפואיים אשר לבית המשפט לא הידע ולא המומחיות לקבוע את משמעותן מבחינת הנכות האפשרית הלכאורית של המנוח שאינן קשורות לתאונה ואת תוחלת חייו של המנוח, אני סבור כי יש תשתית ראייתית מספקת למינוי מומחה רפואי בתחום הפנימי. 8. לפיכך, הנני ממנה כמומחה רפואי בתחום הפנימי את פרופ' טור כספא רן, אשר יקבע אם הייתה קיימת למנוח נכות בתחום הפנימי ללא קשר לתאונה מיום 2.7.05. 9. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי, ללא קשר לתאונה מיום 2.7.05 וכן ינסה לקבוע את תוחלת חייו של המנוח. 10. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 11. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים, המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום. 12. אני קוצב את שכר טרחת המומחה הרפואי בסך 4,000 ₪ + מע"מ.בשכר טרחת המומחה ישאו הנתבעים. 13. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. 14. ב"כ התובע יגיש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לב"כ הנתבעת תחשיבי נזק בצירוף כל המסמכים עליהם מבקשים הצדדים להסתמך לרבות חוות דעת אקטוארית עד 30 יום לפני מועד ישיבת קדם המשפט, וב"כ הנתבעת יגיש תחשיבי נזק כאמור עד 15 ימים לפני המועד הנ"ל. 15. כל בקשה בעניינים המנויים בתקנה 143 לתקנות תוגש לתיק ביהמ"ש ובמישרין לצד שכנגד עד 30 יום לפני ישיבת קדם המשפט והתשובה לבקשה תוגש כאמור עד 10 ימים לפני המועד הנ"ל. מומחהרפואהמינוי מומחהמומחה רפואי