מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי - הלכת אלסוחה

החלטה בפני בקשה למנוי מומחה בתחום הפסיכיאטרי לתובעים 2 ו- 4. התובעים הם אחיה של המנוחה אשר נהרגה בתאונת דרכים ביום 31.7.04. התובעים עצמם לא נפגעו בתאונה וגם לא נכחו בה. התביעה היא לפיצוי בגין נזק נפשי שנגרם לתובעים עקב מות המנוחה בתאונה. לכתב התביעה צורפה בקשה למינוי מומחה לגבי כל התובעים. ביום 21.9.06 נערך דיון בבקשה. בהסתמך על החומר הרפואי שהיה באותה העת בתיק בית המשפט מונה מומחה בתחום הפסיכיאטרי לתובעת 1, אמה של המנוחה. הבקשה למנוי מומחה ליתר התובעים נדחתה. התובעים 2 ו- 4 הגישו בקשת רשות ערעור על ההחלטה ובהסכמת הצדדים הוחלט להחזיר הדיון לבית משפט זה על מנת שיבחן שוב הבקשה בהסתמך על מסמכים נוספים. התובעים 2-4 הגישו בקשתם המעודכנת ביום 23.4.07. הנתבעים התנגדו לבקשה בתגובתם מיום 25.4.07. ב"כ הצדדים הוסיפו טיעונים בעל פה במהלך הדיון ביום 26.4.07. להלן החלטתי. התובע 4 התובע 4, יליד 1973, היה כבן 33 ביום התאונה. המסמכים שצורפו לגביו הם תיעוד על מספר ביקורים אצל רופאה פסיכיאטרית בין החודשים נובמבר 2004 (שלושה חודשים לאחר התאונה) ועד פברואר 2005, ביקור אחד בממוצע בכל חודש. ניתן טיפול תרופתי, נרשם כי מדובר באפקט דיכאוני, ירידה במצב רוח, חוסר התעניינות, ללא מחשבות אבדניות, תכני אבל. בביקור האחרון מינואר 2005 נרשם כי הוא מרגיש יותר טוב, ישן יותר טוב, כי עדיין יש כעסים וכי החל להוריד לבד את מינון התרופות. לא צורף תיעוד לגבי טיפולים מעבר לכך. בהעדר טיפול או תלונות מאז ינואר 2005 ובהעדר אינדיקציה לכך שנותרה נכות כלשהי בתחום הנפשי איני סבורה כי קיימת ראשית ראיה למינוי מומחה לתובע זה. התובעת 2 התובעת 2, ילידת 1968, הייתה כבת 38 ביום התאונה. בבקשה המקורית שהוגשה לגביה צורפו שני מסמכים המהווים חוות דעת, מופנים לבאת כוחה, זאת בלבד. לא צורפו מסמכים שנערכו לצורך הטיפול הרפואי, לא צורף כרטיס טיפולים או תיעוד אותנטי אחר לגבי טיפול רפואי. את חוות הדעת לא היה מקום לצרף לבקשה למינוי המומחה שהרי כל הסתייעות בהן היא אסורה (ראה : א' ריבלין, תאונת הדרכים - סדרי הדין וחישוב הפיצויים, מהדורה שלישית, 1999, עמ' 564). לבקשה המעודכנת צורפו מסמכים אלו: סיכומי פגישות טיפוליות עם עובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים, ד.נ. גליל תחתון, מספטמבר 2005 ועד ינואר 2006; חוות דעת של ד"ר קבאשה לודמילה, פסיכיאטרית, המופנית לעו"ד הוכפלד מיום 6.9.06; סיכום מידע רפואי מקופ"ח כללית מיום 10.9.06, חתום בחתימה לא ברורה, שם נרשם כי התובעת מטופלת טיפול תרופתי ומבקרת מידי פעם אצל ד"ר קבאשה; מכתב של ד"ר בר סלע מיום 4.9.06 לגבי טיפולים בדיקור סיני שעברה התובעת 4; מכתב מיום 6.9.06 של אורן יפה, מטפל על פי שיטת גרינבר, בו חוות דעתו לגבי התובעת 2, לרבות דעתו על קשר סיבתי בין מצבה ובין מות אחותה; קבלות על תשלום לקופ"ח - רפואה משלימה, למחלקה לשירותים חברתיים ולמר אורן יפה. יש לציין כי הן במסגרת הבקשה המקורית והן במסגרת זו המעודכנת לא צורף כרטיס טיפולים או תיעוד אחר מזמן אמת אשר יוכל ללמד על טיפולים פסיכיאטריים או פסיכולוגיים שעברה או עוברת התובעת. לעניין זה שוב יש לציין כי מכתביה של ד"ר קבאשה, הן מיום 7.1.05 והן מיום 6.9.06 מהווים חוות דעת שנכתבו לצורך ההליך המשפטי ולא תיעוד רפואי שנועד לצורך הטיפול. מכתבים אלו אינם יכולים לבוא במקום כרטיס טיפולים אותנטי אשר יכול ללמד על טיפול פסיכיאטרי. הראיות, אם כן, בעניין קיום נכות רפואית בתחום הנפשי לתובעת 2 עקב התאונה הן דלות ביותר. לא הוצג, כאמור, תיעוד רפואי, מזמן אמת, המלמד על טיפולים רפואיים שניתנו לתובעת. התובעת פנתה לשיחות עם עובדת סוציאלית אשר הסתיימו בינואר 2006. כמו כן, פנתה למספר טיפולים בתחום הרפואה המשלימה. דווקא ראיות על טיפולים שניתנו לה בתחום הפסיכיאטרי לא הובאו. ספק רב אם קיימת ראשית ראיה לקיום נכות בתחום הנפשי. יש לזכור עוד כי אנו דנים בתביעה המבוססת על נזק נפשי לקרוב שלא נכח בתאונה. כידוע, בתביעה מעין זו אין די גם בנכות כלשהי בתחום הנפשי אלא יש לעמוד בתנאים המחמירים שנקבעו ברע"א 444/87 אלסוחה נ' עזבון דוד דהן, פ"ד מד(3) 397. פיצוי לקרוב בנסיבות אלו יינתן רק אם יוכח נזק נפשי ממשי ומהותי, עד כדי פסיכוזה או נוירוזה משמעותית, להבדיל מתגובה נפשית אנושית של אבל ויגון. קשה לראות בתיעוד שהומצא, אף אם נייחס לאמור בחוות הדעת שצורפו, כראשית ראיה לנזק כזה. עם זאת, על מנת לא לחסום את דרכה של התובעת להוכיח מצבה הרפואי החלטתי להיעתר לבקשה למנות מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי. לאור התיעוד הדל לא מצאתי מקום לסטות מהוראות תקנה 7 לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), תשמ"ז - 1986 (להלן: "תקנות המומחים") על פיהן חובה על התובעת להפקיד את שכר המומחה כתנאי למינוי. 5. אני ממנה בזאת את פרופ' מ. נוימן טל' מס' 6415919-03 כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי לגבי התובעת 2. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 31.7.04 בה נהרגה אחותה של התובעת, המנוחה שגית עדרי. המומחה יקבע מה הנזק הנפשי שנגרם לתובעת, אם נגרם, עקב התאונה ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובעת כיום בנכות עקב התאונה? אם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, גם בשים לב לעבודתה ולמקצועה? ד. האם תהא התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים בהתאם למחירים הנכונים להיום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר בין התאונה ובין מצב התובעת נכון להיום וכן למצבה הרפואי הרלוונטי עובר לתאונה. 2. על מינויו של המומחה כאמור בהחלטה זו יחולו תקנות המומחים. 3. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידם ואשר נוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. העתק כל פניה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד. מובהר כי בהתאם להוראות תקנה 8 לתקנות המומחים) אין להעביר למומחה המסמכים הבאים, אשר מהווים חוות דעת, המופנות או מיועדות לב"כ התובעת לצורך ניהול ההליך המשפטי, ואינם מהווים מסמכים שנערכו לצורך הטיפול הרפואי ובמהלכו: מסמך מיום 11.1.05 חתום על ידי עו"ס נעה שחם ועו"ס ניצה אליהו; מכתבים מיום 7.1.05 ומיום 6.9.06 חתומים על ידי ד"ר קבאשה לודמילה; מכתב מיום 6.9.06 חתום על ידי אורן יפה. 4. בשכר טרחת המומחה, בסכום של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, תישא התובעת. בתוך 30 יום מהיום תפקיד התובעת במזכירות בית המשפט את שכר המומחה כאמור. אם לא יופקד הסכום במועד יהא בכך משום ויתור על המינוי. 5. המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו בתוך 60 יום מהיום ובכפוף לתשלום שכר טרחתו. המומחה יציין בחוות דעתו מה היו המסמכים הרפואיים שעמדו בפניו. 6. ב"כ התובעת ימציא העתק החלטתי למומחה. 7. הצדדים יגישו תחשיבי נזק לצרכי פשרה, התביעה לא יאוחר מ - 30 יום טרם הדיון הבא, ההגנה תוך 14 יום נוספים. התחשיבים שיוגשו יכללו את כל המסמכים התומכים בתחשיב הצד המגיש, לפי העניין. עותקים יועברו ישירות בין הצדדים. התחום הנפשיפסיכיאטריהמומחההלכת אלסוחה (קרוב נעדר)מינוי מומחה