החלטה בבקשה למינוי 3 מומחים

החלטה מונחת לפניי בקשה מתוקנת מטעם התובעים להורות על מינוי מומחים רפואיים לבדיקת המבקש מס' 1 בתחומי: פסיכיאטריה, א.א.ג. וכירורגיה פלסטית. 1. המבקש מס' 1 הינו קטין, יליד 1995, שנפגע בתאונת דרכים ביום 24.5.00 והגיש באמצעות הוריו ואפוטרופסיו, הם המבקשים 2 ו - 3, תביעה בגין נזקי גוף לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975. 2. ביום 24.6.04 מונה ד"ר ברנד כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה. ביום 15.7.04 בוטל מינויו של ד"ר ברנד בשל עומס המוטל עליו ותחתיו מונה ד"ר וייץ כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה. 3. ד"ר וייץ בדק את המבקש מס' 1 ביום 23.12.04 בנוכחות אמו. בחוות דעתו מיום 24.12.04 קבע ד"ר וייץ למבקש מס' 1 נכות צמיתה בשיעור של 10% לפי סעיף 34 (ב) (מותאם) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז - 1956. ד"ר וייץ קבע , כי "מאחר שחלק מהסימנים החריגים התקיים לפני התאונה, נראה שנכותו עקב התאונה היא בשיעור 5-6 אחוזים". בתשובה לשאלת הבהרה שהוצגה למומחה בית המשפט, השיב ד"ר וייץ ביום 13.3.05, בין היתר, כדלקמן: "מאחר שהתובע נמצא בטיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי, נראה לי שרצויה הערכה של פסיכיאטר". 4. מעיון בבקשה, בתגובה ובמסמכים הרפואיים, הריני לקבוע כדלהלן: בתחום הפסיכיאטריה - מצאתי שיש למנות מומחה רפואי. אכן, הלכה היא כי בית המשפט אינו מחויב להמלצת מומחה בדבר מינוי או אי-מינוי מומחה רפואי ושיקול הדעת בעניין זה נותר בידי בית המשפט (ראה - רע"א 1338/90 שיק נ' מטלון, פ"ד מד (2) 216). יחד עם זאת, המבקש מס' 1 עדיין מטופל על ידי פסיכיאטר ומקבל טיפול תרופתי, כך שהמדובר ביותר מאשר המלצה למינוי מומחה רפואי. כמו-כן המומחה בתחום הפסיכיאטריה שמונה יידרש לבדיקות מקיפות ולאבחנה מדויקת יותר בתחום הנפשי. בתחום א.א.ג. - בשלב זה לא ימונה מומחה רפואי בתחום א.א.ג. מעיון בממצאי בדיקת השמיעה מיום 29.10.03 עולה, כי הממצאים תקינים ונדרשה בדיקת אודיוגרם חוזרת בעוד חצי שנה. אין כל ראיה לרצף טיפול ותלונות מאז בתחום זה ולכך יש להוסיף גם את תשובות ההבהרה של ד"ר וייץ מיום 13.3.05, אשר לא המליץ על מינוי בתחום זה. בתחום הפלסטיקה - מעיון בתמונות שצורפו לבקשה עולה, כי לכאורה, מדובר בצלקת בעלת השלכות אסטתיות בלבד. על כן לא מצאתי לנכון למנות מומחה רפואי בתחום הפלסטיקה ובית המשפט יוכל להעריך הנזק האסתטי בתחום זה (וראה: רע"א 4004/02 ליאת לזר נ' עזברון המנוח אסף מנור ז"ל, דינים עליון, כרך ס"ב, 409). 5. לפיכך אני ממנה בזאת את ד"ר בתיה בלומנזון, מביה"ח הפסיכיאטרי נס ציונה, כמומחית רפואית בתחום הפסיכיאטריה בתיק זה. המומחית תעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לה ע"י ב"כ בעלי הדין, תבדוק את התובע ותקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 24.5.00 ובמיוחד תקבע: א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? ג. מה הן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לעבודתו ולמקצועו. ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחית תתיחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום. כמו כן, תחווה דעתה המומחית באשר לבעיותיו הרפואיות של התובע ללא קשר לתאונה, אם היו ו/או ישנן כאלה. 6. על מינויה של המומחית כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו - 1986. 7. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחית הרפואית את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום ולרבות חוו"ד ד"ר וייץ. העתק כל פניה אל המומחית יועבר במישרין לצד שכנגד. 8. בשכר טרחת המומחית תישא הנתבעת ישירות בשלב זה עפ"י חשבונית שתומצא לה ע"י המומחית, ואולם באם תקבע המומחית כי לא נותרה לתובע נכות בגין התאונה, תהא הנתבעת רשאית לעתור לקזז את סכום טרחת המומחית מסכום הפיצויים שישולמו לתובע. 9. המומחית מתבקשת ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתה ישולם כאמור. 10. ניתן בזאת צו לגילוי מסמכים, אשר יבוצע בתוך 30 יום מהיום. כל צד יצרף לתצהיר הגילוי העתק צילומי של המסמכים הנזכרים בתצהירו. 11. תוך 45 יום ישיבו הצדדים על שאלונים שישלחו זה לזה תוך 15 יום מהיום. מומחהמינוי מומחה