החלטה בבקשה למינוי מומחה בתחום הנוירולוגי

החלטה ביום 9.3.05 הגישה התובעת בקשה כי תועמד לבדיקה רפואית מחודשת בפני ד"ר הנדל לאור ההחמרה במצבה וכן ימונו מומחים רפואיים בתחום הנוירולוגי ובתחום הנפשי. הנתבעים מתנגדים לבקשה. חשוב להדגיש כי בעניינה של התובעת מונה זה מכבר האורטופד ד"ר מנדל, אשר ביום 16.12.01 נתן חוות דעתו לפיה נותרה לתובעת נכות צמיתה בשיעור 10% כאשר 5% מתוך אותה נכות שוייכו לתאונה נשוא כתב התביעה. בחוות הדעת שלל ד"ר הנדל את הצורך בביצוע ניתוח. עד היום החליפה התובעת כארבעה עורכי דין ועד היום לא נשלחו שאלות הבהרה למומחה. לאחר שעיינתי במכלול המסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה דנן, אני קובעת, כי אין מקום למינוי המומחים הרפואיים המבוקשים, שכן כל המסמכים הרפואיים, רובם ככולם, מתייחסים לבעיותיה האורטופדיות של התובעת ואכן רוב הטיפולים ניתנו על ידי אורטופדים ופזיותרפיסטיים. התובעת לא טופלה בצורה רצינית על ידי נוירולוגים ו/או על ידי פסיכיאטריים, ולמותר לציין כי לא הוכח רצף טיפול או תלונות מאז התאונה, אשר ארעה ביום 1.10.95 ועד היום. הלכה פסוקה היא, כי- "לצורך מינוי מומחים רפואיים יש להתחקות אחר המצב הרפואי של הנפגע מאז התאונה ועד ליום שמיעת הבקשה". (כב' השופטת שטרסברג-כהן בענין ת"א 1533/89 (המ' 428/89) ליפשיץ נ' שמיר חברה לביטוח בע"מ, צלטנר 718(ו)1). באשר לטענתה של התובעת על החמרה במצבה, הרי שמעיון בתיעוד שהומצא ניתן לסבור כי קיימת החמרה (וראה רישום מיום 13.1.04, לפיו ב - MRI בעמ"ש צווארי הודגמא פריצת דיסק הגדולה יחסית מהנראית ב - MRI קודם). לפיכך אני רואה לנכון לאפשר לתובעת להפנות את התיעוד שצורף לבקשתה הנדונה לד"ר הנדל, וזה האחרון יתבקש לחוות את דעתו האם יש לראות בתיעוד הרפואי משום החמרת מצבה של התובעת מאז שניתנה חוות דעתו, ובאם התשובה חיובית - האם הוא רואה מקום לבדוק את התובעת בשנית. אין חולק, כי המועד למשלוח שאלות הבהרה חלף עבר זה מכבר, ואולם לא יגרם כל עוול שאיננו בר תיקון בהוצאות, אם אאפשר לתובעת לשלוח את שאלות ההבהרה, ועל כן החלטתי ניתנה כפי שניתנה. יחד עם זאת, ומאחר ומדובר בתביעה שהוגשה עוד בשנת 2000 בגין תאונה שארעה 5 שנים לפני כן, מן הראוי לקדם את התיק במקביל על ידי הגשת תצהירי עדות ראשית. הצדדים יגישו איפוא תצהירי עדות ראשית כדלקמן:- עדויות התביעה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 2.5.05. בתצהירה תבהיר התובעת, האם מדובר בתאונת עבודה, שכן בחלק מהמסמכים הרפואיים מופיעה הערה כי מדובר בתאונת עבודה. עדויות ההגנה יוגשו בתצהירים עד לא יאוחר מיום 5.6.05. כמו כן יבהירו הנתבעים במועד שנקבע להגשת תצהיריהם, האם הם מודים בארוע התאונה, בכיסוי הביטוחי ובחבות עפ"י חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975. לתצהירים יצורפו מלוא המסמכים הרלבנטיים, ולרבות חוות דעת שבמומחיות. אי הגשת תצהירים איננה פוטרת מהגשת תיק מוצגים מסודר, אם יבחר צד שלא להגיש תצהירים, אך יש בדעתו להגיש מסמכים. היה ויסרב עד ליתן תצהיר, יגיש הצד הרלוונטי בקשה כדין במועדים הנקובים לעיל, ובה יבקש להעידו ללא הגשת תצהיר עדות ראשית וכן יצרף תמצית העדות. היה ויתנגד צד להגשת מסמך ללא חקירת עורכו, יודיע על כך לצד שכנגד תוך 7 ימים מיום קבלת התצהירים ו/או המוצגים, שאם לא כן יראוהו כמסכים להגשת המסמך (גם אם אינו מסכים לתוכנו). תצהירי חוקרים והעתקים של דו"חות החקירה יוגשו בהסכמת הצדדים במעטפה סגורה לעיון בית המשפט בלבד בשלב זה עובר לישיבה שנקבעה. התצהירים יוגשו כמוצגים (בצירוף מלוא דו"חות החקירה) עם סיום הבאת עדי התביעה. כל מסמך יועבר במישרין לצד שכנגד. כל בקשה מקדמית שהיא תוגש תוך 30 יום מהיום ותועבר במישרין לשאר הצדדים, לשם קבלת תגובתם בכתב תוך 20 יום נוספים. נוירולוגיהמומחהמינוי מומחה