פסילת מומחה מטעם בית משפט - הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת

החלטה 1. בקשת הנתבעים לפסול מומחים רפואיים, שמונו מטעם בית המשפט לבדוק את התובעת, בשל כך שלמומחים אלה הועברו מסמכים רפואיים שהם חוות דעת. 2. המסמכים הרפואיים שפסילתם מבוקשת צורפו לבקשה, וסומנו כמסמכים א1 עד א3, ו- ב1 עד ב3. 3. כאמור, לטענת ב"כ הנתבעים, המסמכים האמורים הם חוות דעת רפואיות שאסור היה לב"כ התובעת להעביר למומחים, ומשהועברו למומחים, בניגוד לדין, יש לפסול את המומחים ולמנות מומחים אחרים במקומם. 4. לטענת ב"כ התובעת, המסמכים המדוברים אינם פסולים, ואף אם היו כאלה, לא היה מקום לפסול את המומחים, ולכל היותר היה מקום להורות למומחים להתעלםפ ממסמכים אלה. ב"כ התובעת תומך טענותיו בפסקי דין שונים שניתנו בנוגע להעברת מסמכים למומחים רפואיים, ובכלל זה פסיקה המאפשרת העברת מסבמכים רפואיים שנערכו במוסדות רפואיים ציבוריים וכן מסמכים שבהם רושם הרופא המטפל את המסקנות הטיפוליות המתבקשות. 5. לאחר ששקלתי טענות ב"כ הצדדים ביחס למסמכים השונים, הנני מחליט כדלקמן: (א) מסמך א1 - הערכה נוירופסיכולוגית מיום 27.2.2006. על פי כותרת הנייר, מדובר במסמך שנעשה במסגרת בית החולים לוינשטיין, שם טופלה התובעת. קריאת המסמך הביאה אותי למסקנה, כי מדובר בחוות דעת מובהקת, הן ביחס לאבחנה הרפואית והן ביחס לאמצעי הטיפול (אשר נוסחו באופן כללי מאוד: "לשלב בנוהל טיפולי מתאים, שיכלול מהלכים הולמים ... וכן יעוץ פסיכולוגי ראוי"). לא היה איפוא מקום להעביר מסמך זה לעיון המומחים הרפואיים. (ב) מסמך א2 - דו"ח אבחון נוירופסיכולוגי - (ללא תאירך) גם מסמך זה נעשה במסגרת בית החולים לוינשטיין, והוא לכאורה מסכם את תקופצת הטיפול בתובעת בחודשים אוקטובר ונובמבר 2006. המסמך מסכם שיחות שקויימו עם התובעת ומבחנים שונים שנעשו לה, לרבות סיכום תוצאות אותם מבבחנים בתחומי התפקודים הביצועיים החזותיים, תהליכי החשיבה, הזכרון והלמידה. גם אם פרק המסקנות עשוי להראות כחוות דעת, ובעיקר ההמלצות להמשך הטיפולים לשיפור היכולות הקוגניטיביות, הנני סבור כי עיקרו של המסמך הוא בדו"ח עך טיפול שניתן ומבחנים שנעשו, וספק רב בעיני אם יש בהמלצות כדי להשפיע על המומחים. במסמך מופיעים נתונים חשובים, אשר צריך וראוי שהמומחים יחשפו להם, כדי שחוות דעתם תשקף באופן הטוב ביותר את מצבה של התובעת. על כן הנני דוחה טענות המבקשים ביחס למסמך זה. (ג) מסמך א3 - הערכה נוירופסיכולוגית מהמכון לנפגעי ראש - מתאריך 23.1.2007. במסמך זה מפורטת הערכה נוירופסיכולוגית שנעשתה לתובעת במסגרת המכון לנפגעי ראש ("מרכז שפיצר"). במסמך זה מפורטות בדיקות שונות שנעשו לתובעת וכן הערכות שונות, ולמעשה יש להחיל עליו דין זהה לדין החל על המסמך א2. יתרה מזאת, המומחה פרופ' ירניצקי, שמונה כמומחה מטעם בית המשפט בתחום הנוירולוגיה, ביקש מב"כ התובעת להפנות את התובעת לבדיקה קוגניטיבית נוספת, שתבוצע לא לפני חודש ינואר 2008, וציין כי ניתן לפנות לבית החולים לונשטיין או למכון שפיצר. אין איפוא מקום לפסול את ההערכה שניתנה על ידי מכון שפיצר, כאשר המומחה עצמו מבקש הערכה מעודכנת, ומפנה את התובעת לאותו מכון עצמו. על כן הנני דוחה טענות המבקשים בנוגע למסמך זה. (ד) מסמכים ב1 עד ב3 - - דו"חות טיפולים סוציאליים מדובר בדו"חות סוציאליים שנעשו במסגרת בית החולים לוינשטיין, ובהם המלצות לטיפול סוציאלי בתובעת. לדעת ב"כ התובעת "אין ספק כי מדובר במסמכים מותרים להמצאה למומחה על פי כל פרמטר שנקבע בפסיקה". עם כל הכבוד, יש ויש ספק, ולדעתי מדובר בחוות דעת, גם אם סוציאליות, שאין מקום להעבירם למומחה. על כן הנני נעתר לבקשת המבקשים בנוגע למסמכים ב1 עד ב3. 6. פסילת המסמכים הנזכרים אינה מצדיקה פסילת המומחים שמונו. וחזקה על המומחים שידעו להתעלם ממסמכים אלה. 7. אשר על כל האמור לעיל,ף הנני מחוליט כדלקמן: (א) הנני מקבל את בקשת הנתבעים ביחס למסמכים א1, ב1, ב2 ו- ב3. (ב) הנני דוחה הבקשה לפסול את המומחים, אך הנני מורה למומחים שמונו מטעם בית המשפט להתעלם ממסמכים אלה. (ג) אין צו להוצאות. רפואהמסמכיםפסילת מומחהמומחה מטעם בית המשפטמומחהחוות דעת