בקשה להחלפת מומחה בית משפט - תשלום שכר טרחה

החלטה בתיק שבפני מונחות מספר בקשות. בקשה להחלפת המומחה בתחום הנוירולוגי. 1. ביום 13.2.08 מונה פרופ' שטהל כמומחה בתחום הנוירולוגיה. 2. לאחר בדיקת התובע ביום 22.4.08, הובהר לצדדים ע"י המומחה, כי תחום התמחותו הינו אורטופדיה. 3. לפיכך, אני מורה על מינוי מומחה אחר תחתיו. 4. אני ממנה את פרופ' עודד אברמסקי בי"ח הדסה אין כרם ירושלים. טל: 02-6776941 כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הנוירולוגיה. 5. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו על-ידי ב"כ הצדדים, יבדוק את התובע/ת ויקבע ממצאים לגבי מצבו/ה הרפואי בעקבות התאונה מיום 28.4.05, תוך התייחסות לשאלות שלהלן: א. האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה? אם כן, מהו שיעורה? ב. האם יש לתובע עבר רפואי ראוי לציון בענייננו? אם כן, נא לפרט ולהעריך את משמעותו התפקודית. ג. האם יש מקום לייחס חלק משיעור נכותו למצבו לפני התאונה? אם כן, נא להעריך איזה חלק נובע מהתאונה. ד. האם סובל התובע, או סבל בתקופות שלאחר התאונה, מנכות זמנית? אם כן, נא לפרט את התקופות השונות ושיעורי הנכות המתאימים להן. ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה בעתיד? אם כן, מהו השינוי הצפוי בשיעור הנכות? ו. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, לרבות בשים לב לעבודתו ולמקצועו? ז. האם צפוי התובע להיזקק לטיפולים רפואיים בעתיד? אם כן, נא לפרט ולהעריך את עלויותיהם. 6. ב"כ הצדדים ימציאו למומחה את כל המסמכים הרפואיים הרלבנטיים תוך 30 יום. 7. בשכר טרחת המומחה, בסך 4,000 ₪ בצירוף מע"מ, תישא בשלב זה הנתבעת. 8. המומחה מתבקש להמציא את חוות-דעתו תוך 60 יום, לאחר ששולם שכר טרחתו. 9. המזכירות תוציא כתב מינוי, ותמציא העתקו, והעתק ההחלטה, למומחה ולב"כ הצדדים. בקשה לתשלום שכר טרחת המומחה 10. המומחה, פרופ' שטהל, עותר לתשלום שכר טרחתו בגין הבדיקה ביום 22.4.08 בסך 1000 ₪. אני נעתר למבוקש ומורה לנתבעת לשאת בתשלום בשלב זה. בקשה לפסילת מסמכים 11. הנתבעים עותרים לפסילת המסמך הרפואי מיום 9.4.08 שנערך ע"י נורמן סובול (להלן:"המסמך"). לטענתם, מדובר במסמך המהווה חוות דעת פרטית אסורה. 12. התובע טוען כי לא מדובר בחוות דעת כי אם במסמך הנערך בשיטה המקובלת במוסדות הרפואיים בארה"ב ואינו עולה כדי חוות דעת אסורה כי אם נערך לצורך הטיפול הרפואי. 13. תקנה 8(א) לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ז - 1986, קובעת כי יש להעביר למומחה את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לנפגע ובדבר הבדיקות שנבדק לצורך אותו טיפול. 14. אין חולק, כי על פי ההסדר הקיים בדין, כאשר מדובר בתאונת דרכים, יש להוכיח עניינים שברפואה על ידי מומחה המתמנה על ידי בית המשפט, מבלי שהצדדים יוכלו להציג לו חוות דעת משלהם. 15. מאחר וקו הגבול בין המותר והאסור בהמצאה למומחה אינו ברור, יש לבחון את המסמכים וליתן את הדעת כפי שנקבע: "... באותם מקרים בהם נותר ספק בשאלה אם המדובר במסמך המותר בהמצאה למומחה ואם לאו, ייתן בית המשפט את דעתו, בין היתר, לשאלה אם המדובר במסמך שנערך על ידי גוף בלתי תלוי בבעלי הדין, לא ביוזמתם של בעלי הדין, ואשר משקף שלב טבעי של הטיפול הרפואי. במקרים כאלה עשוי המידע האובייקטיבי הכלול במסמכים לגבור על חיווי הדעה המצוי בהם, באופן שיהיה במסמכים כדי לסייע למומחה בהחלטתו ולא יהא בהם כדי לפגוע בשיקול דעתו העצמאי. אין די בכך שבמסמך רפואי מצויים גם אלמנטים של חוות דעת כדי להביא לכלל מסקנה שהמסמך כולו הוא בגדר חוות דעת שהצגתה בפני המומחה אסורה. על בית המשפט לשקול שתי שאלות בבואו להכריע בגורל המסמך: האחת, אם האבחנות וההערכות שנכללו במסמך חרגו ממה שהיה דרוש לצורך סיכום הטיפול, והשניה, אם ועד כמה עשויות האבחנות וההערכות שבמסמך לפגוע באי תלותו של המומחה ולהשפיע על חוות דעתו ... ". ראו: אליעזר ריבלין, תאונת הדרכים סדרי דין וחישוב הפיצויים, מהדורה חדשה מעודכנת, 565; המפנה גם לתא (ת"א) 1238/90 הסנה חברה ישראלית לביטוח בע"מ נ' גלית כהן כביר; וכן בר"ע 2339/06 אררט נ' דלל. 16. מבחינת שתי השאלות המפורטות לעיל, נראה כי ההערכות שנכללו במסמך לא חרגו ממה שהיה דרוש לצורך הטיפול וכי האבחנות וההערכות במסמך לא יפגעו באי תלותו של המומחה. אף אם במסמכים מצויים גם אלמנטים של חוות דעת, הרי שלא כל המסמך מהווה חוות דעת שהצגתו אסורה. חזקה על מומחה בית המשפט שיבור את המוץ מהתבן ויפעיל שיקול דעת עצמאי על סמך הידע והנסיון המקצועי שלו (ראו: (3)). 17. מאחר ולמומחה יש להעביר את כלל המסמכים הרפואיים שנולדו לצורך טיפול בניזוק, לא מצאתי לנכון להורות על הוצאתו של המסמך מגדר המסמכים בהם רשאי המומחה לעיין. 18. על כן הבקשה נדחית. 19. אין צו להוצאות. מומחהמומחה מטעם בית המשפטשכר טרחה