האם מומחה בית משפט אורטופדי יכול להמליץ על מינוי מומחה פסיכיאטרי ?

החלטה 1. לפני בקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה לתובעת ילידת, 1932, שנפגעה בתאונת דרכים ביום 8.6.04 לטענתה. 2. לתובעת מונה מומחה בתחום האורטופדי, ד"ר דרור משה, אשר העריך כי לתובעת לא נותרה נכות צמיתה בגין התאונה. כן קבע המומחה הרפואי כי "חוות הדעת מתייחסת לתחום האורטופדי בלבד. לאחר התאונה טופלה בטיפול פסיכיאטרי ובהתחשב בתלונותיה, כפי שבאו לידי ביטוי בפני והן במסמכים הרפואיים שהועברו לעיוני, יש מקום, לדעתי, למנות מומחה בתחום הפסיכיאטרי". התובעת צירפה לחוות דעתה מסמכים מאת העובדת הסוציאלית שבמרכז הרפואי לבריאות הנפש-אברבנאל מהם עולה כי התובעת סובלת מתגובה מעורבת של הפרעת דחק פוסט טראומטית המתבטאת בתלונות על מתח פנימי, תחושת פחד וחרדה, עוררות יתר והתגברות משמעותית של הסימפטומים שעה שעליה לחצות כבישים. כן נדרשה התובעת לנטילת תרופות. 3. הנתבעים מתנגדים לבקשה. לשיטתם, "כדי לקבל המלצת רופא חשוב כי התחום שבו הרופא הממליץ עוסק, יהיה קרוב לתחום שבו יעסוק המומחה המומלץ, ולא, ביהמ"ש לא יזדקק להמלצת המומחה הרפואי". דיון 4. ככלל, המלצת מומחה שמונה על מינוי מומחה בתחום אחר מהווה ראשית ראיה או השלמה לראשית ראיה לצורך מינוי המומחה הנוסף, הגם שאינה מחליפה את שיקול דעתו של בית המשפט במינוי (רע"א 1338/90 שיק נ. מטלון , פ"ד מד(2)216, 219-220). לעניין זה נאמר בספרו של א. ריבלין, "תאונת דרכים, סדרי דין בחישוב הפיצויים", (מהדורה חדשה ומעודכנת, תש"ס - 1999) בעמ' 558, כי בהלכת שיק נ. מטלון ברך בית המשפט העליון על השענות על המלצת מומחה. עוד נקבע שם: "בדרך כלל יש תועלת בהפניית שאלה זו למומחה בתחום רפואי קרוב דווקא, למשל, לבקש מן המומחה הנוירולוג שיחווה את דעתו אם יש צורך במינוי של מומחה לפסיכיאטריה" (ראה בנוסף: רע"א 5638/95 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. שמור, פ"ד מט(4)865, 876). 5. דא עקא, ששיקול הדעת השיפוטי אינו ניטל מעצם המלצתו של מומחה אחד לגבי מינויו של אחר, ונזכיר:- "הכלל הוא שבית המשפט רשאי להסתייע בדעתו של מומחה רפואי שמונה על ידיו לעניין הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום אחר. אולם המלצתו, של המומחה, אינה מחייבת את בית המשפט" רע"א 7039/00, שלמה אליוף נ' סורג שטרנברג (לא פורסם). 6. במקרה דנן, המדובר במומחה בתחום האורטופדי אשר ממליץ על מינוי מומחה בתחום הפסיכיאטריה. הגם שאין קירבה בין תחומי הרפואה, אני מוצא להיזקק להתרשמותו של המומחה הרפואי אשר מונה מטעם בית המשפט. 7. בנסיבות אלה, בהתחשב בתלונותיה של התובעת, בטיפול בו הייתה נתונה והואיל וקיימים ממצאים בבדיקות ובמסמכים הרפואיים אשר לבית המשפט לא הידע ולא המומחיות לקבוע את משמעותן מבחינת הנכות האפשרית הלכאורית והקשר הסיבתי בינם לבין הפגיעה בתאונה, אני סבור כי יש תשתית ראייתית לכאורית מספקת למינוי מומחה רפואי בתחום הנפשי, ויש בתלונותיה של התובעת משום ראשית ראיה לכאורה לקיומה של נכות שכזו בתחום זה. 8. לפיכך אני ממנה את ד"ר ברבר ירחמיאל כמומחה בתחום הפסיכיאטרי. 9. אני קוצב את שכ"ט המומחה הרפואי בסך 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. בשכ"ט המומחה הרפואי ישאו בשלב זה הנתבעים. 10. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 8.6.04 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילה. ד. האם תהיה התובעת זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיו הרפואיות של התובעת עובר לתאונה, אם היו לה כאלה. 11. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 12. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. 13. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 יום מקבלת החומר הרפואי ובדיקת התובעת ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. 14. כעת, ומשמצאתי למנות מומחה בתחום הפסיכיאטרי אני נדרש לבקשה לפסילת המסמכים הרפואיים. 15. לאחר עיון בטענות הצדדים ובהתאם להלכות הנהוגות אני קובע כי לא יומצאו למומחה הרפואי המסמכים מיום 17.5.06 ומיום 17.2.05, הערוכים ע"י הגב' יעל גולדוסר, עו"ס וד"ר ה. שור, מנהל חטיבה אמבולטורית, אשר נחזים להיות חוות דעת מוזמנת לצורכי משפט אשר אינם נערכו במסגרת הטיפול הרפואי בתובעת ויתרה מזאת ממוענים לב"כ התובעת. עם זאת, אני מתיר המצאת תיקה של התובעת ורישומי השיחות כפי שתועדו וצורפו לבקשה ולתיק בית המשפט. ראה לעניין זה גם דבריו של המלומד ריבלין, בספרו "תאונת הדרכים", מהדורה שלשית, עמ' 574-575. שאלות משפטיותמומחהפסיכיאטריהמומחה מטעם בית המשפטמינוי מומחההתחום הנפשי