פוסט טראומה סיוטים - מינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה

החלטה 1. לפני בקשה מטעם התובעת למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה. 2. ויוזכר, עסקינן בתובעת, ילידת 11.7.81, אשר נפגעה בתאונת דרכים ביום 14.2.02. 3. לתובעת מונה זה מכבר מומחה רפואי בתחום הא.א.ג אשר קבע במסגרת חוות דעתו בין היתר כי לתובעת הפרעות בתחום הקוגנטיבי-התנהגותי והנפשי שהם עיקרי הבעיה. כמו כן מונה מומחה רפואי בתחום הנוירוכירורגיה, ד"ר רזון, אשר קבע במסגרת חוות דעתו, בין השאר, כי לתובעת תופעות שלאחר חבלת ראש, לרבות סיוטים, זיכרון ירוד, חרדות ודיכאון. 4. התובעת צרפה לבקשתה מסמכים רפואיים מהם עולה כי נדרשה לטיפול במרכז לשיקום לווינשטיין שם אובחנה כבעלת תכנים פוסט טראומטיים וכי דיווחה על חלומות סיוט שחוזרים על עצמם, על פחדים לשוב ולנסוע במכונית ועל תחושות אשמה בקשר לתאונה. כן צוין במסמך מיום 20.11.02, ממחלקת נפגעי ראש מחבלה בבית חולים לווינשטיין, כי התובעת אינה בשלב הנוכחי מסוגלת להשתלב בפעילות של שיקום מקצועי ואינה כשירה לעבודה בשוק העבודה. 5. הנתבעים אינם מתנגדים לבקשה ומשאירים את הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי לשיקול דעת ביהמ"ש, עם זאת עותרים לפסילת המסמכים המצורפים לבקשה ומסומנים כנספח ג'-ד'. 6. לאחר עיון בבקשה, ובמסמכים הרפואיים, אני מוצא כי קיימת ראשית ראיה לכאורית לקיומה של נכות בתחום הפסיכיאטרי ואני מוצא למנות מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי. 7. לפיכך אני ממנה את ד"ר גוטמן יעקב, כמומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה. 6. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי בעקבות התאונה מיום 14.2.02 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובעת ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילה הצעיר. ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובעת נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיה הרפואיות של התובעת עובר לתאונה, אם היו לה כאלו. 7. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 8. בשכ"ט המומחה הרפואי תשא הנתבעת. 9. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובע בתוך 30 ימים מהיום. 10. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 30 יום מבדיקת התובעת ומקבלת המסמכים הרפואיים ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. 8. משנעתרתי לבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי אני נדרש לדון בבקשה לפסילת מסמכים מטעם הנתבעים. 9. מקום בו המומחה הרפואי שנתמנה הוא מומחה בתחום הפסיכיאטרי, עשויה גישת בית המשפט כלפי ההיתר להמציא לעיונו מסמכים מסוימים להיות ליברלית. אין לאסור על מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה, להבדיל ממומחים אחרים, להשתמש במכשיר החשוב, המקובל בתחום זה, של שיחות עם אנשים היכולים לתת למומחה מידע מועיל על הנבדק. ראה גם: רע"א 7265/95, שרון גלדשטיין נ' ג'נט בראל, דינים עליון, מ"ד 730. בת"א (חיפה) 375/91, המאגר הישראלי לביטוח נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ, צלטנר 1440, נקבע כי "מה שצילום רנטגן מהווה עבור האורטופד יכול מידע על התנהגות האדם, מצבו הנפשי, מאפייני אישיותו, הישגיו וכישוריו האינטלקטואליים, לפני התאונה ואחריה להוות עבור הפסיכיאטר". יתרה מכך, "טיפול רפואי" אינו דווקא טיפול הניתן על ידי רופא. גם טיפול נפשי אשר ניתן על ידי פסיכולוג כלול ב"טיפול רפואי". ראה גם:רע"א 5638/95, מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' כריסטיאן שמור, צלטנר 3381. 10. מעיון במסמכים הרפואיים המבוקשים לפסילה והמסומנים כנספחים ג'-ד' לבקשה, לא התרשמתי כי המדובר במסמכים רפואיים הערוכים כחוות דעת האסורה להגשה. כן לא מצאתי כי המסמכים חרגו ממה שהיה דרוש לצורך סיכום הטיפול הרפואי לו נדרשה התובעת וכן לא התרשמתי כי באבחנות וההערכות שבמסמכים דנן יש כדי לפגוע באי תלותו של המומחה ולהשפיע על חוות דעתו. יתרה מזאת, באשר למסמך הרפואי המסומן כנספח ד' , צרפה התובעת תצהיר בתמיכה לבקשתה, בין היתר ציינה, כי פנתה לד"ר סגל הפסיכיאטר בבקשה לקבל את כרטיסה הרפואי אך בשל בעיה הקיימת במחשבו, נבצר ממנו לספק בשלב זה את כרטיס הטיפולים של התובעת. התובעת מצהירה כי תצרף את התיק הרפואי עם קבלתו. 11. לאור האמור לעיל אני לא מוצא מקום לפסול את המסמכים הרפואיים. התחום הנפשיפסיכיאטריהמומחהפוסט טראומהרפואהמינוי מומחהמומחה רפואי