המצאת מסמכים אסורים למומחה הרפואי מטעם בית משפט

החלטה לפני בקשה מטעם הנתבעות לפסילת המומחה הרפואי אשר מונה על ידי בית משפט, ד"ר פרטיש ולמינוי מומחה רפואי נוסף בתחום האורטופדיה תחתיו. העובדות הצריכות לענייננו 1. התובע, יליד 14.3.60, נפגע לטענתו בתאונת דרכים, כמשמעה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים התשל"ה-1975 (להלן:החוק), ביום 8.2.02. 2. לתובע מונה ביום 1.4.07 מומחה רפואי בתחום האורטופדיה ד"ר פרטיש אשר טרם המציא את חוות דעתו. 3. כעולה מטענות הצדדים, התובע היה מעורב בתאונת דרכים נוספת ביום 10.9.93, אשר בגינה הגיש התובע תביעה לפצותו. לתובע מונו במסגרת תביעתו בת.א 26872/94, מומחים רפואיים בתחום האורטופדיה והנוירולוגיה. 4. ביום 10.7.96, במסגרת הליך פשרה נסגרה התובענה נשוא ת.א 26872/94. טענות הצדדים 5. לטענת הנתבעת, "המשיב המציא למומחה הרפואי מסמכים אסורים להצגה בפני מומחה רפואי על פי תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים... שכן לא נערכו לצורך טיפול רפואי ובין היתר מהווים חוות דעת. א. חוות דעתו של פרופ' גולדהמר מיום 14.12.95. ב. חוות דעתו של ד"ר ז'לטני מיום 13.2.96. מסמכים אלה הינם חוות דעת, אשר מתייחסים לפגיעתו של התובע בתאונה מיום 10.993, ואינם מהווים מסמכים אשר מותרים להגשה למומחה הרפואי, אשר מונה ע"י בית המשפט". 6. התובע מתנגד לבקשה. לטענתו, "... חוות הדעת שנשלחו לד"ר פריטש ואשר בגינן מתבקשת פסילתו, הינן חוות דעת שניתנו על ידי מומחים שמונו על ידי בית משפט בתיק אזרחי 26872/94 בבית משפט השלום בתל-אביב. עובדה זו שמדובר במומחים שמונו על ידי בית המשפט היא לכשעצמה יכולה להכריע את הכף ומשום מה עובדה זו לא צוינה במפורש על ידי המבקשות בבקשתן...". התובע ממשיך וטוען כי "... בשתי חוות הדעת קבעו המומחים מטעם בית המשפט כי בגין התאונה ב-1993 לא נותרה נכות צמיתה לתובע. לגופו של עניין, המעיין בחוות הדעת ילמד כי אין בהן לגרום 'לשיבוש' ההליך שמצדיק פסילת מומחה ואף כבר הספיק לבדוק את הנפגע". דיון 7. הפרת האיסורים המשתקפים בחוק ובתקנות, בדבר התיעוד המותר להצגה בפני המומחה, עשויה להביא לפסילת חוות הדעת שנתן, או להמרתו במומחה אחר, אם טרם חיווה דעתו בדבר פגיעתו הרפאיות של התובע. הוא הדין מקום בו נתקיימו נסיבות הגורעות ממידת האמון שרוחשים הצדדים למומחה. סמכות זו של בית המשפט להחלפת המומחה באחר, מן הטעם שהובאו לידיעת המומחה הראשון ולעיונו מסמכים אסורים, ובכלל זה חוות דעת רפואית מטעם הצדדים-לא פורשה בחוק או בתקנות המומחים. במקרים שונים נפסלו חוות דעת של מומחים רפואיים, והמומחים הומרו באחרים, לאחר שהוצגו בפניהם מסמכים האסורים בהמצאה למומחה, ובכלל זה חוות דעת של מומחים רפואיים מטעם בעלי דין, דוחות הוועדה הרפואית של המל"ל, או מסמכים אחרים, החורגים מגדר מסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן לו-לנפגע- ובדבר הבדיקות שנבדק או מקום בו היה בהמצאת המסמך למומחה משום הפרת כללי הצדק הטבעי. אמנם על מומחים רפואיים המתמנים על ידי בית המשפט בתביעות פיצויים בשל תאונות דרכים לפעול בהתאם לתקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אך לא בכל מקרה של סטייה בשגגה מהוראות התקנות יש להביא לפסילתו של המומחה. הכלל הוא כי בדיעבד, משעיין כבר המומחה בחוות הדעת או במסמכים הפסולים, לא יוחלף במומחה אחר אם אין מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, שגרם לעיוות דין וכן שעה שהמומחה הרפואי התעלם מן המסמך האסור בעיון, וערך את חוות הדעת מטעמו בלא שהתייחס למסמך. 8. במקרה דנן, בית המשפט בהתבסס על החומר הרפואי אשר הוצג לפניו מצא למנות מומחה רפואי בתחום האורטופדיה, בגין התאונה מיום 8.2.02. מעיון במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה עולה כי המדובר בשתי חוות דעת מאת מומחים רפואיים אשר התמנו על ידי בית משפט זה, בפני מותב אחר בהליך שונה אשר נסתיים במסגרת הליך פשרה. חוות הדעת ערוכות בהתאם לתקנה לפקודת הראיות, לרבות סעיפים 24-25 וכוללות, בין היתר, את המסמכים הרפואיים אשר עמדו לפני המומחים הרפואיים, כוללות פרק אמנזה, עברו של התובע, מצבו הנוכחי, תוצאות הבדיקות, דיון, סיכום וקביעת דרגת נכות. 9. התובע בבקשתו מסתמך על הלכת רע"א 6401/00, לה נסיונל חברה לביטוח נ' עומר סאלח, פ"ד נה (3) 97, בטוענו כי "לאור הלכת בית המשפט העליון בענין עומר סלאח ברור שכפי שניתן להציג למומחה ממונה חוות דעת של מומחים ממונים אחרים שניתנו באותו משפט, ניתן להציג גם חוות דעת של מומחה שמונה על ידי בית המשפט בתיק אחר וזאת בין שמבקשים להציגה טרם הכנת חוות דעת של המומחה, ובין שעושים זאת במסגרת החקירה הנגדית, הרציונל לכך הוא שמומחה שמונה מטעם בית המשפט (בתיק זה או אחר) נהנה מחזקת תום הלב וההגינות". 10. סבורני כי התובע חוטא להלכה כפי שעולה היא מדברי כב' השופטת טרסברג-כהן. פסק דינה של כב' השופטת שטרסברג-כהן דן הוא בשאלה האם ניתן להציג בפני מומחה מטעם בית המשפט במהלך חקירתו בבית המשפט חוות דעת של מומחים אחרים שמונו על ידי בית המשפט, שחיוו דעתם באותו נושא ובגין אותו אירוע בהליכים אחרים? על פי ההלכה ניתן להציג בפני מומחה ממונה חוות דעת של מומחים ממונים אחרים שנתמנו באותו המשפט עצמו, בין באותו תחום ובין בתחומים אחרים, אף בטרם הוכנה חוות דעת המומחה. הלכה זו, אינה עולה בקנה אחד עם פרשנותו של התובע ואינה לענייננו. 11. בענייננו, המדובר בשתי תאונות דרכים אחרות ושונות אשר התרחשו בפרקי זמן של 9 שנים לערך האחת מהשנייה ואין המדובר כלל באותו משפט ו/או אותו האירוע אשר נדון הוא במסגרת הליכים אחרים. 12. הגם שיש לזכור כי המומחה הוא מוסד אשר הוקם על ידי החוק ותפקידו לסייע לבית המשפט להגיע לחקר מצבו של הנפגע לאשורו וכי המומחה משמש לבית המשפט מעין זרוע ארוכה לענייני רפואה ונהנה הוא מחזקת תום הלב וההגינות, בית המשפט אינו יכול להתעלם מכך כי יש בהמצאת חוות הדעת במקרה דנן, ולו לכאורה, כדי למנוע מהמומחה מלהגיע למסקנות באופן עצמאי, ניטראלי ובלי להיות מושפע מחוות דעת חד צדדיות, הגם שמדובר בחוות דעת מאת מומחים רפואיים מטעם בית המשפט. ואסביר, טול למשל מצב בו המומחה בתובענה דנן, בהיעדר חוות הדעת אשר הומצאו לעיונו יקבע נכות מסוימת, כאשר מתוכה ייחס אחוז מסוים למצב קודם. מכאן, שבהמצאת חוות הדעת יש משום השפעה על המומחה הרפואי ולו לכאורה לקבוע כי הממצאים אותם מצא במסגרת בדיקתו את התובע בהליך זה נובעים הם, ככל שימצא כאלו, בגין התאונה דנן בלבד. לאור האמור לעיל, סבורני, כי יש בכך כדי לכבול ולו לכאורה את עצמאותו של המומחה הרפואי וביהמ"ש אינו מסכים עם טענת התובע כי המעיין בחוות הדעת ילמד כי אין בהן לגרום 'לשיבוש' ההליך שמצדיק פסילת מומחה. 13. בנסיבות אלו, דין הבקשה להתקבל ואני מוצא להורות על פסילת מינויו של המומחה הרפואי, ד"ר פריטש, וזאת ללא הטלת כל דופי במקצועיותו ו/או במומחיותו. 14. כתב מינוי חדש יוצא בנפרד. מסמכיםמומחהרפואהמשלוח מסמכים למומחה רפואימומחה רפואי מטעם בית משפטמומחה רפואימומחה מטעם בית המשפט