התנגדות להעברת מסמכים רפואיים למומחה מטעם בית המשפט

החלטה א. ב"כ המשיבה מתנגד להעברתם של חלק מהמסמכים הרפואיים, שב"כ המבקשים מעוניין להמציא למומחים הרפואיים, אשר התמנו בתיק זה, לצורך בדיקתו של המבקש מס' 1, אשר נפגע בתאונת דרכים, שאונתה לו ביום 22.4.04. לבקשה להתיר העברת מסמכים למומחים הרפואיים מצורפים 13 מסמכים, ואולם המשיבה בתגובתה מתנגדת רק לחלק ממסמכים אלה, ולפיכך אתייחס רק לאותם מסמכים לגביהם מובעת התנגדות. ב. מסמך מס' 2 הוא מסמך שכותרתו "פרופיל אבחון קוגניטיבי". ב"כ המשיבה מתנגד וטוען שככל שאבחון כזה יידרש למומחה, תוזמן מן הסתם חוות דעת עזר ע"י המומחה הרפואי. דעתי בעניין זה שונה. ב"כ המבקשים ציין בפיסקה 3.2 של הבקשה כי המסמכים הרפואיים המצורפים לבקשה נעשו ע"י מוסדות ציבוריים ניטרליים, כגון: בי"ח לווינשטיין והמרכז הרפואי "רעות", וזאת במסגרת אשפוזיו של התובע במוסדות אלה, ומדובר במוסדות ציבוריים שאין לחשוד באוביקטיביות שלהם. ב"כ המשיבה לא כפר בתגובתו בכך שמסמכים רפואיים אלה אכן נעשו ע"י מוסדות רפואיים ציבוריים, ומשכך אינני יכול למצוא פגם כלשהו בכך שאיבחון קוגניטיבי, שנעשה במסגרת מוסד של הרפואה הציבורית, יעמוד לרשות המומחים הרפואיים. אין ספק שלמסמך מעין זה עשויה להיות חשיבות מבחינתו של המומחה הרפואי בבואו לבדוק את הנפגע, ומובן שהמומחה יוכל בבוא העת, וככל שימצא לנכון, להורות על ביצוע איבחון נוסף ועדכני. ג. מסמך מס' 3 כותרתו "טופס קבלה - שירות סוציאלי" ובעמ' 2 שבו מופיע "טופס ייעוץ" ובהמשך "חוות דעת היועץ". טענת ב"כ המשיבה היא שטופס הקבלה איננו בגדר מסמך רפואי, וככל שמדובר בחוות דעת יועץ, אין להמציאה למומחה, אך גם טענה זו אין בידי לקבל. טופס הקבלה הוא חלק מתהליך קליטתו של חולה לבית החולים (במקרה הנוכחי המרכז הרפואי "רעות"), וטופס הייעוץ כולל חוות דעתו של היועץ הינו למעשה בגדר הנחיית טיפול או הערות לצורך טיפול בחולה הנקלט בבית החולים, ובוודאי שיש בכך כדי לשפוך אור על מצבו הרפואי של הנפגע, נכון לתאריך קליטתו בבית החולים (במקרה הספציפי: 23.5.04), ומן הראוי שגם מסמך זה יעמוד לנגד עיניהם של המומחים הרפואיים. ד. מסמך מס' 7 כותרתו "בית החולים לווינשטיין - המחלקה לפסיכולוגיה". לטענת ב"כ המשיבה אין המדובר במסמך טיפולי, ומה עוד שבאמצע המסמך כתוב "אבחנה משוערת". גם בעניין זה אין בידי לקבל את התנגדותה של המשיבה. המדובר במסמך שעשוי לשפוך אור על מצבו של המבקש מס' 1 נכון למועד קבלתו במחלקה לפסיכולוגיה של בית החולים לווינשטיין (6.7.05), ומה עוד שבצדק מפנה ב"כ המבקשים לבר"ע 3906/05 אמר נ. הדר חברה לביטוח, תק-על 95(3), 1532, שם צויין שסוג המידע שנזקק לו מומחה בתחום הנפשי שונה מן המידע שנזקק לו מומחה בתחום אחר, כגון: אורתופדיה. בעוד שמידע עיקרי לגבי אורתופד הינן תוצאות הבדיקה הקלינית ובדיקות הדמייה, הרי לגבי מומחה בתחום הנפשי העובדות הרלוונטיות החשובות הינן אלה המצביעות על אישיותו והישגיו של הנבדק, כמו גם כישוריו, לפני התאונה ולאחריה. לכן תוכנו של המסמך מס' 7, שנעשה כזכור במסגרת הרפואה הציבורית, עשוי להיות גם הוא בגדר המידע הרלוונטי לגבי המומחים או מי מהם, שיבדקו את המבקש מס' 1. ה. מסמך מס' 8, מהמרכז הרפואי "רעות", אשר לגביו הועלתה גם כן התנגדות ע"י ב"כ המשיבה, מורכב מ- 2 עמודים. העמוד האחד כותרתו "סיכום טיפול פסיכולוגי", והעמוד האחר כולל 3 פסקאות של מהלך ודיון לפי תאריכים: 18.7.04, 16.8.04, 26.8.04. אתחיל מן העמוד השני, כשלגביו אני סבור שלא אמורה להתעורר בעיה כלשהי. בעמוד זה מופיעה תמצית מהלך הטיפול והתרשמות מתוצאות הטיפול בכל אחד מן התאריכים הרלוונטיים ועשויה להיות לכך חשיבות עבור המומחים הרפואיים שיבדקו את המבקש מס' 1 או מי מהם. שונה עמדתי לגבי עמוד מס' 1 של מסמך 8, שכותרתו "סיכום טיפול פסיכולוגי". מסמך זה, כשמו כן הוא, הוא מסכם את הטיפול בתחום הפסיכולוגי, בעוד שהנכון הוא שיש להמציא לעיונם של המומחים את מסמכי הטיפול עצמו, בין אם כרטיסי טיפול, או סיכום הטיפול הספציפי שנעשה ע"י המטפל בחולה, או סיכום הבדיקה שביצע הבודק, או התיק עצמו שבו נרשמו הטיפולים או השיחות שהתנהלו בין המבקש מס' 1 לבין הפסיכולוג, שטיפל בו, או פלט מחשב המשקף את המפגשים שנערכו בין המטופל לבין הפסיכולוגים שטיפלו בו. המסמך שכותרתו "סיכום טיפול פסיכולוגי", יש בו, במידה מסוימת, עיבוד של החומר הקיים, בעוד שראוי להמציא למומחים, ככל שאפשר, את המסמכים המקוריים המשקפים במידת האפשר את ביצוע הבדיקה או הטיפול או קיום השיחות שבין המטפל לבין המטופל. לכן את עמוד מס' 1 של מסמך 8 אין להמציא למומחים. ו. מסמך מס' 10 של המרכז הרפואי "רעות" כותרתו "טופס ייעוץ" (בתחום הפסיכיאטריה) וכן חוות דעת היועץ. מסמך זה מורכב מ- 4 עמודים. אני סבור שיש להמציא מסמך זה למומחים הרפואיים, על כל העמודים שבו, כמסמך המשקף את הטיפולים שקבל המבקש מס' 1 בתחום הנפשי במסגרת מרכז רפואי "רעות", ויש בכך כדי לסייע בידי המומחים או מי מהם בקבלת המידע הדרוש להם. ז. מסמך מס' 11 הוא סיכום בדיקה ממרכז היום לטיפול בנפגעי נפש, שנעשה ע"י פסיכיאטר. ב"כ המשיבה מציין שהוא מעלה כנגד מסמך מס' 11 אותה התנגדות, כפי שהוא העלה בהתייחס למסמך מס' 8. אני סבור שיש להבחין בין מסמך מס' 8 (שאת העמוד הראשון שבו, סיכום טיפול פסיכולוגי, אכן לא הרשיתי להמציא למומחים) לבין מסמך מס' 11. במסמך מס' 8 היה במידה מסוימת עיבוד של נתוני החומר הקיים, לעומת זאת מסמך מס' 11 מסכם בדיקה שערך הרופא הפסיכיאטר החתום על המסמך, וזאת במסגרת מרכז יום לטיפול בנפגעי ראש, תוך מתן המלצות באשר לאופן המשך הטיפול במבקש מס' 1, וכזכור, כל האמור נעשה במסגרת הרפואה הציבורית. אני סבור שאין מקום למנוע מן המומחים מלעיין במסמך זה. ח. מסמך נוסף, שלגביו מועלית התנגדות, הוא מסמך מס' 12, שאף הוא מבית החולים לווינשטיין, וכותרתו "דו"ח איבחון נוירופסיכולוגי" ותאריכו מאי-יוני 2005. ב"כ המשיבה טוען שמסמך זה איננו דו"ח איבחון אלא בחלקו הגדול מקביל לחוות דעת. יש בו אנמנזה, פירוט תלונות, מסקנות ואיבחונים, והוא גם חתום ע"י פסיכיאטר ולא ע"י מאבחן גרידא, וקיים חשש שיש בכך כדי להשפיע על מסקנות המומחה. אין בידי להסכים לנימוקי התנגדותו של ב"כ המשיבה. ברי שדו"ח האיבחון הנוירופסיכולוגי (מסמך מס' 12) נעשה בעקבות המלצתו של הפסיכיאטר לאיבחון נוירופסיכולוגי, שהופיעה בסיפא של המסמך הקודם, מסמך מס' 11. דו"ח האיבחון הנוירופסיכולוגי (מסמך מס' 12) נערך על פני 5 תאריכים, החל מיום 23.2.05 ועד 27.6.05 וזאת במרכז היום לנפגעי ראש. עניות דעתי היא, שלמסמך זה עשויה להיות חשיבות מבחינת המומחים הרפואיים, שאמורים ליתן חוות דעתם ביחס למבקש, ואין כל סיבה מתקבלת על הדעת לכך שדו"ח איבחון, כאמור, שנעשה במסגרת הרפואה הציבורית, לא יעמוד לרשותם של המומחים הרפואיים. כבר עמדתי על כך שבהתאם לפסיקה, מידע מסוג זה חשוב במיוחד עבור מומחה שמתבקש ליתן חוות דעת באשר למצבו הנפשי של הנפגע (בר"ע 3906/05 אמר נ. הדר, שכבר אזכרתי לעיל). ט. המסמך האחרון לגביו הובעה התנגדות הוא מסמך מס' 13, שאף הוא מבית החולים לווינשטיין מיום 14.7.05, והוא מופנה לחדר המיון הפסיכיאטרי של בית החולים "שיבא", וחתום ע"י פסיכיאטר ומתמחה בפסיכולוגיה. במסמך נכתב, בין היתר, שבמסגרת הערכה פסיכולוגית ראשונית נוצר הרושם שהמבקש מס' 1 זקוק מאד למסגרת פסיכיאטרית אשפוזית, שתהווה מסגרת טיפולית ומתאימה יותר לצרכיו. אינני רואה כל סיבה שלא להרשות המצאת מסמך זה, שנעשה במסגרת הרפואה הציבורית, ומשקף חלק ממהלך הטיפול המתמשך במבקש מס' 1, לעיונם של המומחים הרפואיים. י. אם לסכם: אני דוחה את התנגדות ב"כ המשיבה למעט באשר לעמוד מס' 1 מתוך מסמך מס' 8 (סיכום טיפול פסיכולוגי) ומורה שעמוד זה לא יישלח למומחים הרפואיים. עוד ובנוסף אני מורה שבמכתב הלוואי, שיש לשלוח לכל אחד מן המומחים הרפואיים שנתמנו, יש להדגיש שהם רשאים להורות על ביצוע בדיקות עזר לצורך גיבוש עמדתם ומסקנותיהם, וזאת לפי שיקול דעתם. אין צו להוצאות. מסמכיםמומחהרפואהמשלוח מסמכים למומחה רפואימומחה מטעם בית המשפט