בקשה לתיקון כתב תביעה ולמינוי מומחה

החלטה 1. לפני בקשה לתיקון כתב תביעה ולמינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי. 2. התובע, יליד 13.6.63 הגיש תביעה בגין נזקי גוף אשר אירעו לו לטענתו ביום 15.8.02 כתוצאה מתאונת דרכים בה היה מעורב. 3. לתובע מונה מומחה רפואי בתחום האורטופדיה, אשר קבע כי לתובע נותרה נכות צמיתה בשיעור 14.5%. כן מונה מומחה בתחום הנוירואופטלמולוג אשר קבע כי לתובע נותרה נכות בשיעור 5%, בשלב זה ועד לעריכת בדיקה נוספת. המומחה הרפואי בתחום העיניים הוסיף במסגרת חוות דעתו וקבע כי "...התרשמתי הן מהראיון טרם הבדיקה והן מהבדיקה עצמה שייתכן וקיימת למר וולף בעיה נוירופסיכולוגית, אך לא אוכל לקבוע באם הדבר נובע מאישיותו הפרה מורבידית (טרם התאונה הנידונה) ואם חלה החמרה ביחס למצבו המתועד היטב לפני מועד התאונה, שכן אין הדבר בתחום מומחיותי... ממליץ אנוכי על מינוי מומחים בשטח הנוירולוגיה/הפסיכיאטריה וה-א.א.ג". בהמשך, הופנתה למומחה שאלת הבהרה ביום 2.7.06 ע"י התובע אשר לגביה ענה המומחה כי "בשלב הראיון (לקיחת תולדות המקרה מפי מר וולף) התרשמתי מקושי בביטוי תלונותיו, נטייה להדחקה, זיכרון לקוי ומעין התפרצויות של רוגז עם סף גירוי נמוך. גם בבדיקה עצמה שיתוף הפעולה של מר וולף היה לקוי מה. יתכן שכל התסמינים הינם פועל יוצא של PTSD- או של תסמונת נוירולוגית אורגנית (כזכור הייתה פגיעת ראש עם נזק מבני לעצמות הגולגולת וש"ד תוך גוגולתי ואף טופל ע"י נוירולוג) ולכן -היות והדבר מחוץ לתחום התמחותי חשבתי לנכון להמליץ על הערכת התופעות הנ"ל ע"י מומחים לדבר". 4. כעת, ולאחר שבתיק התקיימה ישיבת קדם משפט והחל הדיון בתובענה, מבקש התובע לתקן את כתב תביעתו. 5. תיקון כתב התביעה, כפי שהוא בא לידי ביטוי בבקשה, כולל הוספת הבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הנפשי. 6. לטענת התובע, "... בידי התובע ו/או בא כוחו אין כלים מקצועיים לאבחן, טרם הגשת התביעה, האם המגבלות והתסמינים מהם סובל התובע קשורים ונובעים מבעיה נפשית ו/או נוירולוגית ו/או אחרת. לכן לא התבקש מינוי פסיכיאטר בכתב התביעה, למרות ציון התסמינים הרלבנטיים". 7. הנתבעת מתנגדת לבקשה. לשיטתה, "... מאז התאונה ובמשך שנים לא היה בטיפול פסיכיאטרי.התובע לא צרף לבקשתו תיעוד רפואי אודות בעיות בתחום הפסיכיאטרי". כן טוענת הנתבעת כי "בכתב המינוי שהוצא לד"ר גוטמן, לא נתבקש המומחה להתייחס לצורך במינוי מומחה בתחום הנוירולוגי או הפסיכיאטרי ולפיכך המלצתו בנושא חורגת מסמכותו ואיננה מחייבת". עוד טוענת הנתבעת כי "מנוסח חוות דעת ד"ר גוטמן עולה כי המומחה המליץ על מינוי מומחה בתחום א.א.ג ובנוסף המליץ על מומחה אחד נוסף בתחום הנוירולוגי ולחילופין במקום הנוירולוגי מומחה בתחום הפסיכיאטרי. העדפתו הראשונה של ד"ר גוטמן הנה על מינוי נוירולוג (ולא פסיכיאטר). ד"ר גוטמן סובר כי די במינוי נוירולוג ואין צורך במינוי פסיכיאטר בנוסף לנוירולוג. התובע עתר בכתב תביעתו המקורי למינוי מומחים רבים לרבות נוירולוג ולפיכך אין הצדקה לתיקון כתב התביעה ולהוספת עתירה למינוי פסיכיאטר". 8. התובע הגיש את תשובתו לתגובת ב"כ הנתבעת. לדידו, "המומחה אשר מינה ביהמ"ש מונה בהסכמת הצדדים, כאשר תנאי להסכמתו למינוי היה שהמומחה יתבקש במפורש לחוות דעתו באשר למינוי מומחים נוספים... ד"ר גוטמן עצמו בקיא בתחום הנוירולוגיה, אם כי התמחותו היא נוירואופטלמולוגיה. להמלצה של נוירולוג למנות דווקא פסיכיאטר, יש משקל יתר, וביהמ"ש... מתבקש ליתן להמלצה משקל כזה". ד"ר אחיקם סטולר, שופט דיון 9. בבואו להכריע בשאלת תיקון כתבי טענות על בית המשפט לבחון- א. האם התיקון יאפשר לבית המשפט להכריע בשאלות שהן באמת השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין, היינו שעל התיקון המבוקש להשלים את עילת התביעה (תקנה 92 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984(להלן: "התקנות"); הזכויות הדיונית וסדר הדין במשפט האזרחי, קשת - מהדורה מעודכנת 2.2.00, עמ' כג-7); ב. האם יהיה בתיקון כדי לגרום לצד השני עוול, שפיצוי כספי לא יוכל לתקן. 10. כדי לבדוק, באם נתקיים התנאי הראשון, הוא התנאי העיקרי, חייב המבקש להראות כי בהגישו את כתב הטענות המקורי, הוא טעה טעות כנה וכי עתה התברר לו שהפלוגתא האמיתית גלומה דווקא בפרטים הכלולים בתיקון המבוקש. על המבקש להראות "... מהי הפלוגתא האמיתית שנפלה... שבירורה מצדיק את התיקון" (ע"א 351/61 זדרייביץ נ' תרום, פ"ד טז 481, 487; וראה גם: ר"ע 330/85, אלבו נ' רבינטקס תעשיות בע"מ, פ"ד לט(2) 556, 559). 11. במקרה שלפנינו הוגשה הבקשה במהלך קדם המשפט, שזהו המועד הנכון לדון בבקשה מעין זו, בהתאם לתקנה 143(1) לתקנות, הקובעת, כי ראוי להגיש בקשה לתיקון כתב תביעה בהקדם ובטרם נסתיימו הליכי קדם המשפט. 12. לפיכך ומשלא יגרם כל עוול לנתבעת, שאינו ניתן לתיקון בהוצאות, אני מתיר את תיקון כתב התביעה כמבוקש, עם זאת בנסיבות העניין, בשלב המקדמי בו מצוי התיק לא מצאתי מקום לחייב את התובעת בהוצאות. 13. כעת, ומשהתרתי תיקון כתב התביעה כמבוקש, אני מוצא מקום לדון בבקשה למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי. תחילה אדון בטענת החריגה מסמכות לה טוענת הנתבעת. 14. בהחלטת בית המשפט מיום 25.12.05 קבעתי בין היתר את זהות המומחים הרפואיים וכי ד"ר גוטמן יחווה את "...דעתו בדבר הצורך במינוי מומחים בתחום הנוירוכירורגיה ו/או הא.א.ג". 15. ככלל, על המומחה הרפואי אשר נתמנה על ידי בית המשפט לנהוג בהתאם למצוות החוק והתקנות ובגדר הסמכות שהוקנתה לו בהחלטת בית המשפט על פיה מונה. גם אם סטה מן ההוראות החקוקות ומן ההנחיות הכתובות, אך לא היה בכך כדי לפגוע בזכויותיו של אחד מבעלי הדין או לגרום לעוות דין-לא ימהר בית המשפט לפסול את המומחה הרפואי. ראה לעניין זה גם:המלומד ריבלין בספרו, תאונת דרכים, מהדורה שלישית, עמ' 587. 16. במקרינו אין המדובר בפסילתו של המומחה, יחד עם זאת ניתן להקיש מדברים אלו למקרה דנן. 17. במקרינו, הגם שהמומחה הרפואי לכאורה חרג מן ההנחיות הכתובות ולא נדרש לחוות את דעתו בדבר הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי, לא היה בכך כדי לפגוע בזכויותיו של אחד מבעלי הדין או לגרום לעוות דין. יתירה מזאת, בית המשפט סבור, כי מומחה הגם שאינו נדרש לקבוע ממצאים בדבר מצבו הרפואי של הנבדק בתחומי רפואה שונים מאלה אליהם מונה ולכאורה חרג מסמכותו, ופעל תוך בחינה ובדיקת תלונות הנבדק ומצא מקום להמליץ למנות מומחה רפואי נוסף בתחום הפסיכיאטריה, מילא אחר תפקידו שכן המינוח הרפואי והידע הרפואי הכללי שאינם נחלתו של בית המשפט הנם נחלתו של אותו מומחה, ויש בחוות דעתו לצורך זה לסייע לבית המשפט. על ידי כך יתכן שימנעו מקרים של מינוי מומחה רפואי רק משום שבית המשפט אינו בקיא דיו בנושא הרפואי המתעורר, ובכך יחסכו זמן והוצאות מיוחדים הכרוכים במינוי מומחה רפואי נוסף שלא לצורך. ראה גם: רע"א 1338/90, גבריאל שיק נ' מטלון רונית ואח' ,פ"ד מד(2), 216 ,עמ' 218-219. 18. ככלל, המלצת מומחה שמונה על מינוי מומחה בתחום אחר מהווה ראשית ראיה או השלמה לראשית ראיה לצורך מינוי המומחה הנוסף, הגם שאינה מחליפה את שיקול דעתו של בית המשפט במינוי (רע"א 1338/90 שיק נ. מטלון , פ"ד מד(2)216, 219-220). לעניין זה נאמר בספרו של א. ריבלין, "תאונת דרכים, סדרי דין בחישוב הפיצויים", (מהדורה חדשה ומעודכנת, תש"ס - 1999) בעמ' 558, כי בהלכת שיק נ. מטלון ברך בית המשפט העליון על השענות על המלצת מומחה. עוד נקבע שם: "בדרך כלל יש תועלת בהפניית שאלה זו למומחה בתחום רפואי קרוב דווקא, למשל, לבקש מן המומחה הנוירולוג שיחווה את דעתו אם יש צורך במינוי של מומחה לפסיכיאטריה" (ראה בנוסף: רע"א 5638/95 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. שמור, פ"ד מט(4)865, 876). דא עקא, ששיקול הדעת השיפוטי אינו ניטל מעצם המלצתו של מומחה אחד לגבי מינויו של אחר, ונזכיר:- "הכלל הוא שבית המשפט רשאי להסתייע בדעתו של מומחה רפואי שמונה על ידיו לעניין הצורך במינוי מומחה רפואי בתחום אחר. אולם המלצתו, של המומחה, אינה מחייבת את בית המשפט" רע"א 7039/00, שלמה אליוף נ' סורג שטרנברג (לא פורסם). 19. מעיון במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה התקשיתי למצוא ראשית ראייה למינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטרי. זאת ועוד, מאז התאונה ועד היום לא היה התובע בכל טיפול פסיכיאטרי. יחד עם זאת, לאור המלצתו של המומחה הרפואי, המפורטת והמנומקת, ומפאת הספק בלבד מצאתי שלא לחסום את יומו של התובע ולהורות על מינוי מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה אולם לא מצאתי לסטות מהוראת התקנות ובשכ"ט המומחה הרפואי בתחום הפסיכיאטריה, ישא בשלב זה התובע בעצמו. 20. לפיכך אני ממנה את ד"ר באואר אריה כמומחה בתחום הפסיכיאטריה. 21. אני קוצב את שכ"ט המומחה הרפואי בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ. 22. המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובעת ויקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי התאונה, מיום 15.8.02 ובמיוחד יקבע: א. האם לוקה התובע כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות? מהן הנכויות הזמניות שיש לקבוע לתובע ולאילו תקופות? ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד? ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל. ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום? ה. המומחה יתייחס, בין היתר, לקשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום, וכן יתייחס לבעיותיה הרפואיות של התובע עובר לתאונה, אם היו לו כאלה. 23. על מינויו של המומחה כאמור בצו זה יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו- 1986. 24. ב"כ בעלי הדין ימציאו למומחה הרפואי את כל המסמכים הרפואיים המצויים תחת ידיהם והנוגעים לתובעת בתוך 30 ימים מהיום. 25. המומחה מתבקש ליתן חוו"ד תוך 60 יום ורק לאחר ששכר טרחתו ישולם כאמור. כתב תביעהתיקון כתב תביעהמסמכיםמומחהמינוי מומחה