נפילה ברחוב על מדרכה - רשלנות תורמת

פסק דין 1. התובע, יליד 1934 נפגע לדבריו ביום 29.10.02 בשעות הערב, שעה שהלך על מדרכה בשטח שיפוטה של הנתבעת 1. באותו מועד, בוצעו עבודות תשתית על ידי הנתבעות 2 ו- 3 אשר גרמו על פי הנטען לנפילתו וחבלתו של התובע (להלן: "התאונה"). 2. בעקבות התאונה נגרמו לתובע נזקי גוף בגינם הוגשה התביעה בתיק זה. 3. הנתבעת 1 הכחישה את תיאור התאונה כמתואר על ידי התובע והכחישה את פרטי הרשלנות המיוחסים לה. בנוסף, טענה כי ככל שיוכיח התובע טענותיו, הרי שהאחריות לתאונה רובצת על כתפי הנתבעות 2 ו- 3 אשר ביצעו במקום עבודות תשתית רחבות היקף. 4. אף הנתבעות 2 - 4 הכחישו את עצם אירוע התאונה ואופן התרחשותה. לחילופין, טענו כי יש לייחס לתובע רשלנות תורמת כדי 100% וכי בכל מקרה אין הן נושאות בכל אחריות לאירוע התאונה ולתוצאותיה באשר לא צפו ולא יכלו לצפות התרחשותה ומבחינתן היתה זו תאונה בלתי נמנעת. 5. בד בבד עם הגשת כתב הגנתן, הגישו הנתבעות 2-4 הודעה כנגד הצד השלישי , מי ששימש כמפקח על העבודות באתר בו אירעה התאונה. 6. בעדותו הראשית בפניי, תיאר התובע את מהלך התרחשות התאונה בציינו כי עובר לאירוע יצא יחד עם בני משפחתו לכיוון בית הבד בכפר סלאמה. לדבריו, לפני שהלך לבית הבד הגיח לביקור אצל חברו מוסא סואעד המתגורר באותו כפר. ביציאה מביתו של חברו, הלך התובע על מדרכה שבה נעשו עבודות תשתית וריצוף באבן משתלבת. חלקה של המדרכה רוצף וחלקה היה ללא ריצוף, עם תשתית מצעים בלבד. לדבריו, נפילתו התרחשה לאחר שרגלו נתקלה באבן משתלבת ובעקבותיה הוא נחבל בידו ופנה לקבלת טיפול רפואי. התובע סיפר עוד כי לאחר שנפל צעק לעזרה, ואותו חבר שביקר קודם לכן חש יחד עם אשתו להושיט לו עזרה. 7. התובע נלקח על ידי חברו מוסא לקופ"ח, שם נבדק על ידי רופא והופנה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים (ת/2). בעקבות אותה הפניה אושפז התובע במחלקה האורטופדית בבית החולים האנגלי בנצרת לאחר שאובחן בידו שבר מרוסק במרפק שמאל. מטעם התובע הוגשה חוות דעתו של ד"ר דניאל משה (ת/4) לפיה נכותו הצמיתה כתוצאה מהתאונה נשוא הדיון עומדת על שיעור 20%. 8. מטעם התובע העידו בני הזוג אותם ביקר עובר לנפילתו, ה"ה לטיפה ומוסא קאסם סוואעד. שניהם סיפרו כי לאחר ששמעו את זעקותיו לעזרה, זמן קצר לאחר שעזב את ביתם, הם יצאו ומצאוהו שרוע על הרצפה כשהוא צועק מכאבים. 9. עדותם של התובע והעדים מטעמו עשתה עלי רושם חיובי ומהימן ואני מקבל את הגרסה שהביאו בפניי לפיה נפל התובע בהלכו על המדרכה, לאחר שרגלו נתקלה באבן משתלבת שהונחה במקום על ידי הנתבעות. המכשול נגרם כתוצאה מהפרשי הגבהים בין קטע המדרכה שטרם רוצף לבין השורה הראשונה של האבנים המשתלבות שלאחר אותו קטע. לחיזוק גרסתו, הציג בפניי התובע תצלום שנעשה בזירת האירוע למחרת התאונה (ת/1) ממנו עולה בבירור כי במדרכה היו מפגעים ומכשולים בדרכו של הולך הרגל. לא זו בלבד שניכר הפרש גבהים בין קטע המדרכה המכוסה חול לבין הקטע המרוצף, אלא שעל המדרכה נראים גם אבנים פזורים היוצרים מכשול בפני כל העובר במקום. 10. על יסוד האמור, אני קובע כי התאונה אירעה בנסיבות שתיאר התובע כתוצאה ממכשול ומפגע שהיו בדרכו. 11. אחריותה של הנתבעת 1 נובעת מעצם היותה הרשות המקומית שבשטחה התבצעו עבודות התשתית המתוארות לעיל. מתוקף מעמדה זה, שומה היה עליה למנוע קיומם של מפגעים ומכשולים ולהבטיח כי המדרכות והכבישים יהיו בטוחים לשימוש ומעבר התושבים. 12. אחריותן של הנתבעות 2 ו- 3 נגזרת מעצם היותן מבצעות העבודה במקום אשר יצרו מכשול בדרכו של התובע. די לעיין בתצלום (ת/1) על מנת להיווכח כי לא הוצב במקום כל אמצעי אזהרה כגון תמרור, שילוט וכן לא נעשה גידור של המקום כפי שניתן היה לצפות. אין יסוד לטענת הנתבעות כי אילו גודר המקום היה התובע נאלץ ללכת על הכביש, דבר שהיה בו כדי לסכן עוד יותר את בטחונו. די לעיין בתצלום ת/1 על מנת להיווכח שמעברו השני של הכביש קיימת מדרכה שהיה בה כדי לאפשר מעבר בטוח. בכל מקרה, גם אם אמצעי הגידור היה בלתי מעשי בנסיבות המקום, שומה היה על הנתבעת להציב שילוט ברור ותאורה מספקת על מנת למנוע מפגעים. 13. אין בכך כדי לפטור כליל את התובע מרשלנות תורמת. אחריותן של הנתבעות אין בה כדי להצדיק חוסר שימת הלב מצדו והליכתו בחוסר זהירות. בייחוד נכונים הדברים שעה שבמקום מתבצעות עבודות תשתית שניתן היה על נקלה להבחין בהן. בנסיבות אלו, ראוי לטעמי לייחס לתובע רשלנות תורמת בשיעור העומד על 25%. 14. מעדותו של מר יגאל וורקל מטעם צד ג' 1 עלה כי פרוייקט עבודות התשתית נעשה על פי הזמנת משרד התחבורה. לצורך ביצוע העבודה נשכרו שירותיה של הנתבעת 2 ובמקביל התקשר משרד התחבורה בהסכם עם צד ג' 1 לניהול עבודות ייעוץ ופיקוח לפרוייקטים תחבורתיים, ובכללם הפרוייקט שהתבצע בזירת האירוע. בסעיף 1 להזמנה לקבלת הצעות למכרז הפיקוח (ג/3) נאמר כי משרד התחבורה מעוניין להתקשר עם חברה מפקחת למתן שירותי פיקוח צמוד על ביצוע עבודות באתרים שבהם תפעלנה חברות מנהלות מטעם המשרד. בחקירתו הנגדית נשאל מר וורקל אם תפקידו של מפקח צמוד כולל מתן הוראות לקבלן ביחס למפגע לכאורה שנוצר והשיב כי ניתנה הדרכה כללית (עמ' 24 שורה 23 לפרוטוקול). "ספציפית ביחס למפגע הנטען איני יודע לומר אם ניתנה הנחיה. לא בדקתי זאת ביומן לקראת הדיון של היום" (שם בשורה 24). 15. לדעתי, בשים לב לתפקיד הפיקוח שהוטל על צד ג' 1, שומה היה עליו להזהיר ולהעיר לנתבעות על המפגע שיצרו בעבודתן ולהדריכן לגבי נקיטת שיטת עבודה בטוחה, אגב הימנעות ממכשולים בשטח המשמש מעבר לרבים. לאור זאת, אני סבור כי יש לייחס אחריות שווה לנתבעת 1, לנתבעות 2 ו- 3 יחדיו ולצד ג'. 16. מטעם הנתבעים הוצגה חוות דעתו של פרופ' שטיין לפיה נכותו הצמיתה של התובע עומדת על שיעור 10%. אין חולקין כי התובע הוכר על ידי המל"ל כנכה בשיעור 100%, ללא קשר לתאונה נשוא הדיון. אין גם חולק על כך שעובר לתאונה בה עסקינן לא עבד התובע ומשכך, הרי שלא נגרמו לו הפסדי הכנסה בעקבותיה. מדובר אם כן בתביעה שראש הנזק העיקרי שבה הינו כאב וסבל. 17. בשים לב לחוות הדעת שהוצגו בפניי ובהתחשב במכלול הנתונים והשיקולים שמניתי לעיל הנני סבור כי נזקיו של התובע מסתכמים בסך 38,000 ₪. בשים לב לרשלנות התורמת אותה ראיתי לייחס לו, חייבות הנתבעות לפצותו בסך 28,500 ₪. 18. אשר על כן, אני מחייב את הנתבעת 1 לשלם לתובע סך 9,500 ₪, בעוד הנתבעות 2 - 4 תשלמנה לתובע, יחד ולחוד, סך 19,000 ש"ח. בנוסף, תשלמנה הנתבעות לתובע הוצאות משפט בסך 2,500 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 4,500 ₪ בצירוף מע"מ. חלוקת ההוצאות ושכ"ט בין הנתבעות, תעשה לפי שיעור חיובן היחסי. אני מחייב את צד ג' 1 לשפות את הנתבעות 2 - 4 בסך 9,500 ₪ ובנוסף ישלם צד זה לנתבעות הנ"ל הוצאות משפט בסך 833 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 1,500 ₪ בצירוף מע"מ. תאונות נפילהנפילה ברחוב / שטח ציבורירשלנות תורמתרשלנותנפילה