תאונת עבודה במהלך פירוק ציוד

להלן פסק דין בנושא תאונת עבודה במהלך פירוק ציוד: בפנינו ערעור על פסק-הדין של בימ"ש השלום בקריות, השופט ע. נווה בתיק אז' 1561/99 בו נפסקו פיצויים למשיב בגין תאונה שארעה לו ביום 12/7/97. התאונה ארעה בעת שהמשיב, שהיה מועסק באותם ימים ע"י המערערות, קיבל הוראות מהמערערות להיות נוכח בפירוק הציוד והמכונות של המערערות לרגל סגירת מפעל המערערות. בפסק-הדין חוייבו המערערות לאחר הפחתת רשלנות תורמת בשיעור 15% בגין התנהגות המשיב לשלם את מלוא פיצוייו מבלי שנקבעה אחריות כלשהי על הצדדים השלישיים. צד שלישי מס' 1 טוביה אושפיז טכנולוגיות בע"מ (להלן: "טוביה אושפיז") היה הקבלן שנשכר ע"י המערערות לביצוע פעולות פירוק הציוד והמכונות של המפעל והצד השלישי פוקס שינוי ותובלה בע"מ (להלן: "פוקס") היה אחראי להובלת הציוד ממקום המפעל לנמל. טוביה אושפיז שלחו הודעה לפוקס בטענה שפוקס נתנו הוראות למשיב בדבר ביצוע עבודה שהמשיב לא נדרש לעשותה. הליכי צד שלישי וצד רביעי נדחו כי לדעת השופט נווה לא הונחה התשתית העובדתית המקימה חבות כלשהי. לטענת המערערות יש מקום להטיל אחריות על התאונה גם על טוביה אושפיז ופוקס מאחר ומידת האשם שלהם לגבי האירוע גבוהה הרבה יותר מאשמתן של המערערות - מעבידותיו של המשיב. כך גם קביעת אחוז גבוה יותר לשיעור רשלנותו התורמת של המשיב ובשיעור שלכל הפחות 60%. עוד נטען כי הסכום שנפסק למשיב מופרך, חריג וקיצוני, בהתחשב בכך שלפי קביעת בית המשפט נותרה לו נכות תפקודית בשיעור 7.5%. במועד שמיעת הטענות בערעור העלה טוביה אושפיז טענה חדשה לפיה במועדים הרלוונטיים לתביעה לא פעל במסגרת חברה שהוקמה, לטענתו, רק אח"כ, ומשכך גם אין הוא חולק על עמדת כלל חברה לביטוח שלא היתה לו פוליסה לביטוח אצלה בגין האירוע. על רקע זה הוא גם הסכים לשחרורה של כלל מהתייצבות בערעור. עוד נאמר על ידו כי הוא סיים את עבודת הפירוק שהוטלה עליו לפי החוזה שנעשה בינו לבין המערערות יום קודם לאירוע. לטענתו האירוע היה ביום שבת, הוא אינו עובד בשבת ולכן אין מקום להטיל עליו אחריות כלשהי. לטענת פוקס, אין להטיל עליה אחריות בהעדר כל מעורבות בנוגע לקרות התאונה וגם בסוף המשפט, ועל פי פסק-הדין, לא ברור של מי היה הדיסק עמו עבד המשיב במועד התאונה ואשר היה הגורם לחבלתו, כאשר המשיב שמט את הדיסק מידיו וזה נפל על רגלו. אין מחלוקת בין הצדדים כי במהלך ביצוע ההעמסה הסתבר שאחד הצינורות לא נחתך והמשיב לקח דיסק חיתוך והחל לחתוך את הצינור. אז פרץ שמן מהצינור וניתז עליו באופן שגרם לו לשמוט את הדיסק מידיו. עוד נטען ע"י פוקס כי היא לא היתה אמורה לעסוק כלל בפירוק וכי חיתוך הצינור היה מתפקידה של טוביה אושפיז בלבד. טוביה אושפיז הוא זה שהזמין את פוקס לביצוע ההובלה, לאחר שציוד המפעל פורק על ידו. יאמר כבר עתה כי לא נברר את טענת טוביה אושפיז כי במועדים הרלוונטיים לתאונה פעל כעוסק מורשה ולא במסגרת חברה. הטענה לא הועלתה בשום שלב בבימ"ש קמא והדיון התנהל על בסיס ההנחה לפיה טוביה אושפיז היא אמנם טוביה אושפיז טכנולוגיות בע"מ, לה נשלחה ההודעה לצד ג' והיא זו שהתקשרה בחוזה עם המערערות. כמתואר בחוזה (נספח א' לתיק מוצגי המערערות) ערב טוביה אושפיז לקיום החוזה, סעיף התומך בעמדה שערבותו נדרשה להתחייבות חברה בשליטתו. על פי הוראות חוזה זה, היתה טוביה אושפיז אחראית גם על ההכנה למשלוח הציוד והמכונות והטענתן במכולות והעמסה על משאיות (סעיף 2 לחוזה). יש להניח כי זו הסיבה בגינה הזמנת פוקס נעשתה ע"י טוביה אושפיז והמערערות לא נטלו בכך כל חלק. מתוך דאגה להשלמת פירוק המכונות והציוד שהיו בבעלותן של המערערות, נשלח המשיב להיות נוכח בעת ביצוע כל העבודות הנדרשות ואם טוביה אושפיז לא עובדת בשבת, היתה היא אחראית לכך שההעמסה לצורך הובלת המטען לא תתבצע באותו יום, אלא במועד מתאים גם לה, שאז יהיה נוכח במקום נציג מטעמה. יש טעם בטענת ב"כ פוקס שגם אם הדיסק היה של מי מטעמה הרי שנסיבות אירוע התאונה כפי שנקבעו ע"י בימ"ש קמא הם בגין פריצת שמן מהצינור שנחתך ע"י המשיב ואין משמעות לשאלה של מי הדיסק. אשר על כן, הגענו לכלל דעה כי יש להטיל אשם גם על טוביה אושפיז טכנולוגיות בע"מ, אותו אנו קובעים בשיעור 30%. למען הסר ספק, יובהר כי חיוב טוביה אושפיז הוא בהליכי צד ג' בלבד ולא כחיוב נפרד כלפי התובע. זה זכאי לפיצויים שנפסקו לו מאת המערערות בלבד. שקלנו את טענות ב"כ המערערות הן לעניין היקף רשלנותו התורמת של המשיב שפעל בעבור האינטרסים של המערערות, מעבידתו, והן לעניין גובה הפיצויים שנפסקו, ולא מצאנו מקום להתערב באלו, כפי שנקבעו ע"י בימ"ש קמא. אשר על כן, אנו מקבלים את הערעור באופן חלקי וקובעים כי המערערות זכאיות לשיפוי מטוביה אושפיז טכנולוגיות בע"מ, בשיעור של 30% מכל סכום ששילמו המערערות למשיב לפי פסק-הדין של בימ"ש קמא. עיון בפוליסה של פוקס מעלה כי לא ניתן בה כיסוי לאחרים, למעט פוקס ולכן נדחית טענת כפל הביטוח שהועלתה ע"י המערער. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. תאונת עבודה