רשלנות רפואית סיסטיק פיברוזיס ילדים - הולדה בעוולה

פסק דין 1. בשנת 2000 נולד התובע מס' 1. לאחר לידתו הוא אובחן כמי שסובל מסיסטיק פיברוזיס (CYSTIC FIBROSIS) עם אי ספיקת הלבלב. 2. ביום 4.9.03 הוגשה על ידי התובעים (הילד ושני הוריו) תביעה לנזקי גוף כנגד מכבי שירותי בריאות, בעילה של הולדה ברשלנות. התביעה וההגנה נסובו, בעיקרם, סביב חובת בדיקות גנטיות, וכן העלו כתבי בי הדין נושאים נוספים. 3. בתיק זה התקיימו מספר קדמי משפט ובמקרה אחד אף נאלצת לכתוב החלטה, לא קצרה, ביחס להגשת תצהירי גילוי מסמכים ותשובות לשאלון (ראה החלטה מיום יג אלול תשס"ד (30.8.04), עמ' 14-10 לפרוטוקול). 4. הצדדים הגישו תיק רפואי מרוכז ובו החומר הרפואי הנוגע לתובע. 5. לאחר הדברים האלה, הודיעוני הצדדים ביום 10.7.05 כי הגיעו לידי הסכם פשרה, אשר על פיו תשלם הנתבעת לתובעים, מבלי להודות בחבותה, ולפנים משורת הדין, סך של 2,150,000 ₪ (שני מיליון ומאה וחמישים אלף שקלים חדשים), לסילוק מלא ומוחלט של כל תביעות התובעים, כאשר מתוך סכום זה לאחר ניכוי הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, סך 200,000 ₪ מיועדים להורים, וכל היתר - לקטין, הוא התובע מס' 1. 6. הצדדים מבקשים כי אתן אישור להסכם זה ואקבע כי הוא נעשה לטובת הקטין. כמו כן מבקשים ב"כ הצדדים כי אורה על איסור פרסום של פרטי הצדדים, ופרטים מזהים אחרים הקשורים לתיק, וזאת מטעמי טובת הקטין (סעיף 12 להודעה על הסכם פשרה). 7. מאחר והצדדים בתיק זה מיוצגים על ידי עורכי דין מנוסים בתחום נזקי רשלנות רפואית, חזקה עליהם כי שקלו - כל אחד מנקודת מבטו וכמי שמייצג את לקוחו - את הסיכויים והסיכונים בניהול התביעה, והגיעו לנקודת האיזון בקביעת סכום הפשרה. 8. ראוי לציין כי ככל שמדובר בנזקי גוף בתחום הרשלנות הרפואית, בכלל, ובסוגית הולדה בעוולה, בפרט, נמצאים הצדדים, ובמיוחד התובע, במצב של העדר וודאות, שכן מול הציפייה לקבל פיצוי מלא על מלוא הנזקים, ניצב החשש שמא תידחה התביעה על ידי בית המשפט, ובכך יעמוד התובע - שאין חולק כי מצבו הרפואי קשה - ללא כל משענת כלכלית להמשך חייו. 9. בנסיבות אלה, ובהתחשב בשיקולים שתוארו לעיל, אני סבור כי הסכם הפשרה האמור נעשה לטובת הקטין. כמו כן אני מאשר גם את בקשת הצדדים כי פסק דין זה יפורסם ללא פרטים מזהים של הקטין. מכאן, שפרט לעותק של פסק הדין לצדדים, יפורסם באינטרנט של בית המשפט פסק הדין תחת השמות פלוני ופלונית. 10. ראוי לציין כי בנוסף להסכם הפשרה הגישו הצדדים לבית המשפט כתב וויתור וסילוק, שעל הורי הקטין לחתום בשמו. רוב סעיפי ההסכם הינם סעיפים "רגילים", אשר נועדו למנוע את סיכון המשלם (הנתבעים) להיות חשוף לתביעות נוספות. ראוי לציון הסעיף האחרון באותו כתב ויתור, בו נאמר כי התובעים כולם "מתחייבים לא להתראיין בנושא האמור באמצעי התקשורת או בכל אמצעי פומבי אחר". אינני פוסק, עקרונית, בשאלה האם סעיף כזה סותר את תקנת הציבור, אם לאו, שכן לא הושמעו בפניי כל טענות בנדון. על כל פנים, גם במקרה שבו ראוי, אולי, לחשוף את תיק הנזיקין לציבור, לשם לימוד לקח או כדי להיזהר בעתיד, המקרה שלפנינו - שונה. פרט לחוות דעת רפואיות שהוגשו לתיק, לא נשמעו עדים, לא נותחו הראיות ולא ניתן פסק דין, ולכן לא ניתן לומר כי יש הכרעה שיפוטית כל שהיא אשר יכולה לעניין את הציבור. בנסיבות כגון אלה, יש לכבד את רצון הצדדים ולהימנע מפרסום, כבקשתם. ראוי לציין כי גם במקרים אחרים, יהיה מקום לשקול לכבד את הסכמת הצדדים לאיסור להתראיין באמצעי התקשורת, וזאת כדי להגן על הקטין, שגם כך, חייו לא סוגים בשושנים. אני תקווה כי סכום הפיצוי יאפשר לו - לפחות מבחינה כלכלית - לשפר את רמת חייו, באופן שבו יזכה לטיפול המירבי האפשרי ולכל אמצעי העזר אשר יקרבו, עד כמה שניתן, את אורך חייו ואת איכות חייו לאלו של בני גילו שנולדו בריאים ושלמים. 11. התוצאה היא זו: א. אני מאשר את הסכם הפשרה המסומן "א" ואני נותן לו תוקף של פסק דין לאחר ששוכנעתי כי הסכם זה הינו לטובת הקטין. ב. אין כל מניעה כי התובעים ייחתמו על כתב ויתור וסילוק המסומן "ב". ג. התובעים יגישו בקשה למתן הוראות בתוך 14 יום בדבר השימוש אשר ייעשה בחלקו של הקטין בכספי הפיצוי, וזאת כאמור בסעיף 5 להסכם הפשרה המסומן "א" הנ"ל. רפואההולדה בעוולה / חיים בעוולהתביעות רשלנות רפואיתקטיניםרשלנות