דחיית טענה בעניין רשלנות עורך דין

החלטה 1. עניינה של התביעה בתיק העיקרי הינה רשלנות המשיב שהינו עורך דין, שנשכר על ידי התובע וגרושתו ליתן להם שירותים משפטיים בכל הקשור בנכס ו/או במכירת הנכס נשוא התביעה. 2. המשיב שלח הודעה לצדדים שלישיים בינם לגב' מרלין שחם וזאת בטענה כי גב' מרלין שחם הייתה רעיית התובע בזמנים הרלוונטים לתביעה ושכרה את שרותיהם של עו"ד אדלשטיין ועו"ד לין (צדדים שלישיים 3 ו-4) שייצגו אותה בכל ההליכים לרבות ביטול העברה ללא תמורה שבוצעה בין התובע לבינה. היות ומרלין באמצעות באי כוחה הייתה מעורה בכל הליך המשא ומתן של ניסוח ההסכם ולקחה על עצמה את מלאכת ביטול ההעברה באמצעות באי כוח, שולח לה המשיב הודעת צד ג. 3. בבקשה זו מבקשת המבקשת לסלק על הסף את ההודעה לצד שלישי שהגיש המשיב, הריהו הנתבע, כנגדה וזאת בשל העדר כל יריבות משפטית; העדר עילה; ובשל היות ההודעה קנטרנית, טורדנית ושימוש לרעה בהליכים משפטיים. המשיב בתגובתו מציין כי אין מקום לסלק ההודעה על הסף היות והטענות המועלות בבקשה למעשה מחייבות דיון בתביעה לגופה. 4. העדר עילת תביעה­ - לטענת המבקשת, הודעת צד ג' כלפיה מבוססת על טענת המשיב לפיה סבר כי המבקשת באמצעות באי כוחה טיפלו בביטול עסקת ההעברה ללא תמורה. עם זאת, לטענתה די במסמכים המצורפים לתביעה כדי להפריך טענה זו ועל כן אין למשיב כל אפשרות להוכיחה. בבקשה למחיקת תביעה על הסף מחמת העדר עילת עילה, הפרמטר אותו יש לבחון אינו האם לתובע/שולח ההודעה יש סיכוי ואפשרות להוכיח טענתו, אלא האם במידה ויוכיח את טענתו יעלה בידו לקבל את הסעד המבוקש. עילת התביעה בתביעה העיקרית הינה כאמור רשלנות המשיב אשר נוגעת בין היתר לניסוח ההסכם וההצהרות בו. בהודעתו לצד ג' 2, הריהו המבקשת, טוען המשיב כי המבקשת הייתה מעורה בכל הליך המשא ומתן של ניסוח ההסכם וההצהרות שפורטו בו. כעולה מן הדברים, באם יצלח בידי המשיב להוכיח טענתו אזי יהא זכאי לסעד המבוקש - שיפוי מצד ג'. היות ואין עסקינן בסיכויי הצלחה, אין למחוק את התביעה מחמת העדר עילה. 5. העדר יריבות משפטית - טוענת המבקשת כי את עילת התביעה היחידה, אם קיימת, יש להפנות כנגד עורכי הדין אדלשטיין ולין אשר לטענת המשיב בהודעתו, נשכרו על ידי מרלין לטפל בענייניה, ולא כנגד מרלין עצמה. טענת המשיב בהודעתו לצד ג', הינה כי מרלין הייתה מעורה בהליך המו"מ וזאת באמצעות באי כוחה. נראה כי הטענה מועלית גם כנגדה ולא רק כנגד באי כוחה על כן הודעת צד ג' נשלחה למרלין בעצמה כמו גם לבאי כוחה. לא ניתן בשלב מקדמי זה לקבוע כי אין יריבות בין המבקשת למשיב. מערכת היחסים בין הצדדים עתידה להתברר במסגרת התביעה גופה ואין בכך בכדי לסלק על הסף את ההודעה וזאת בשים לב כי סילוק על הסף הינו אמצעי חריג שאין לנקוט בו ביד קלה. 6. ההודעה לצד ג' טורדנית וקנטרנית ומהווה שימוש לרעה בהליכי בית משפט - המבקשת טוענת כי התביעה הינה קנטרנית היות והמשיב חפץ לתור אחר גורמים שונים, ואין כאן אלא תביעת עורך דין נגד לקוחתו כי תשתתף יחד עימו באחריות המוטלת עליו. אין פסול בשליחת הודעה לצד שלישי כאשר המודיע סבור כי זכאי לשיפוי מאותו בעל דין. אין פסול גם בתביעת עורך דין את לקוחו כאשר האחרון טוען שגרם לו לנזקים ואילו לעורך הדין טענות נגדיות. אין המדובר במקרה בו על פניו ניתן לקבוע כי יש שימוש לרעה בהליכי בית משפט. לא מצאתי בטענות המשיב כי המבקשת הייתה מעורבת ואחראית לנזקים הנטענים כלפיו, יש משום טענות קנטרניות וטורדניות. 7. כפי שמציינים שני הצדדים, סילוק על הסף הינו אמצעי חריג אשר יש לנקוט בזהירות מרובה בהפעלתו. לא בנקל מסלקים כתב תביעה/ הודעת צד שלישי על הסף. נטיית בתי המשפט הינה לאפשר בירור העובדות לאשורן ולאפשר לבעל דין את יומו בבית המשפט. אין בטענה בדבר סיכויי הצלחה קלושים או באפשרות לסתור את הדברים האמורים בכתב התביעה/ הודעה לצד שלישי, בכדי להצדיק סילוק על הסף. במקרה דנן, אין מדובר במקרה חריג המצדיק סילוק על הסף. 8. כיוצא מהאמור לעיל, הבקשה לסילוק על הסף נדחית. המבקשת תישא בהוצאות הבקשה בסך 1,500 ₪ צמוד ונושא ריבית כחוק, וכן בשכר טרחת עורך דין בסך 1,500 ₪ צמוד ונושא ריבית כחוק. רשלנותעורך דין