המאפיינים של קרנות פנסיה

בתי המשפט בארץ פסקו כי עקרון השוויון הינו עקרון מנחה בפעולותיהן של קרנות הפנסיה, שיטת הפנסיה הצוברת, שביסוד קרנות הפנסיה החברתיות, מקורה בהסכמה חברתית עתיקת יומין בין העובדים, ההסתדרות, ארגוני המעסיקים, קרנות הפנסיה והמדינה. העקרונות המנחים של השיטה הם: עקרון ההדדיות, עקרון הביטוח הקבוצתי-שיתופי, שאושיותיו עקרון השוויון ועקרון הביטוח הדינמי, והגשמת המטרה הסוציאלית של מתן פנסיה, תוך התחשבות בטובת כלל חברי הקרן ועוד נפסק, כי זכויות וחובות עמיתים קרן הפנסיה נקבעים רק על פי התקנון ואין קרן הפנסיה רשאית להקנות זכויות מעבר לקבוע בתקנון. עיקרון יסוד הוא כי קרן פנסיה אינה רשאית לפעול בניגוד לאמור בתקנון שלה ומעמדו המשפטי של התקנון הוא כשל חוזה מיוחד בין הקרן לבין כל אחד מעמיתיה, תקנון קרן פנסיה מהווה הסכם בין קרן הפנסיה לבין כל אחד מחבריה, והוראותיו מחייבות את שני הצדדים כאילו נערכו בין כל חבר וחבר לבין הקרן, וכאילו הכילו התחייבות מצד כל חבר וחבר ומצד הקרן לקיים את כל הוראותיו, מאפיין נוסף וייחודי של קרנות הפנסיה הוא "עקרון הדינאמיות" לפיו רשאית הקרן, מעת לעת, לשנות את הוראות התקנון באופן המשנה את זכויות החברים על מנת לאפשר את הגמישות כאמור לעיל. פנסיהקרן פנסיה