תביעות לפי חוק הגנה על עובדים חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין

חוק הגנה על עובדים - חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין - קובע כי, לא יפגע מעביד או ממונה מטעם המעביד, בענייני עבודתו של עובד ולא יפטרו בשל כך שהגיש תלונה נגד מעבידו או נגד עובד אחר של אותו מעביד, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור. תביעה לפי חוק הגנה על עובדים : לבית הדין האזורי לעבודה יש סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת חוק הגנה על עובדים והוא רשאי לפסוק פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות העניין, וכן רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים לדוגמא, שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 50,000 ₪, בשל חומרת ההפרה או נסיבותיה, לרבות התנהגות המפר או היותה הפרה חוזרת. צו המבטל את פיטורי העובד : בית הדין האזורי לעבודה רשאי ליתן צו מניעה או צו עשה, לרבות צו המבטל פיטורין או צו המורה על העברת העובד למשרה מתאימה אחרת, אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת תוך התחשבות, בין היתר, בהשפעת הצו על יחסי העבודה במקום העבודה ואת האפשרות שעובד אחר ייפגע. חוק הגנה על עובדים