מתי משלמים פיצויי פיטורים ?

מועד תשלום פיצויי פיטורים : סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר בצו על ידי שר העבודה והרווחה ובמידה ואושר. הכלל הוא כי על מעביד לשלם לעובד פיצויי פיטורים עם פיטוריו, עם זאת, קובע סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים חריג לכלל, כאשר תשלומים שמבצע מעביד במהלך תקופת העסקתו של העובד יבואו במקום פיצויי פיטורים, בכפוף לקיומו של הסכם קיבוצי בר תוקף החל על המעביד והעובד, המסדיר עניין זה, ולחלופין, במידה וניתן אישור מתאים בעניין, על ידי שר העבודה. בהיות הסעיף חריג לכלל כאמור, הנטל בעניין זה הינו על המעסיק להוכיח כי עובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים מן הטעם שהתמלאו התנאים הקבועים בסעיף זה בנוסף, התשלומים לקרן יבואו במקום פיצויי פיטורים, רק מקום בו ההפרשות לקרן היו כדין, קרי מקום בו הפריש המעסיק את מלוא הכספים על פי המוסכם, מתוך רכיבי השכר מהם הוא מחויב להפריש כספים פיצוייםשאלות משפטיותפיטוריםפיצויי פיטורים