עובד שנפטר - זכויות במקרה פטירת עובד

סעיף 5 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי אם נפטר עובד, ישלם המעביד לשאיריו פיצויים כאילו פיטר אותו "שאירים" לעניין זה הם בן זוג של העובד בשעת פטירתו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו והוא גר עמו, וילד ובמקרה שאין בן זוג או ילדים כאמור, ילדים והורים שעיקר פרנסתם הייתה על הנפטר וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות שנים עשר חודש לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על הנפטר. התכלית היא למנוע מצב בו פטירתו של העובד תפגע בחלק ניכר ממקור הכנסתם של הסמוכים לו ושעיקר פרנסתם על העובד הנפטר. ##האם פיצויי פיטורים הם חלק מהעיזבון של המנוח ?## הרציונל הוא שעם פטירת עובד תהא הגנה מסוימת למי שהיה תלוי לפרנסתו בעובד, למי שהיה סמוך על שולחנו. ראשית לכול זכאים לפיצויי פיטוריו של עובד שנפטר בני זוג וילדים הנחשבים לתלויים לפי חוק הביטוח הלאומי היה ולא היו כאלו, מזכה החוק בפיצויי פיטורין את הקרובים, על כן פיצויי הפיטורין המשתלמים מכוח פטירת העובד אינם מהווים חלק מעיזבונו של המנוח. אולם מקום שעובד היה זכאי ממעבידו לפיצויי פיטורין בטרם נפטר, כלומר סיבת הפיטורים לא היתה פטירתו, זכותו זו לפיצויי פיטורין היא חלק מהעיזבון שלו. עובד שנפטר