התפטרות בגלל מצב בריאותי לקוי

סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים, קובע כי אם התפטר עובד לרגל מצב בריאותי או מצב בריאותי של בן משפחתו, ולאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין הייתה סיבה מספקת להתפטרות רואים לעניין פיצויי פיטורים את התפטרותו כפיטורים, כלומר הוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים במידה ועבד שנה לפחות במקום העבודה. על פי פסיקת בית הדין לעבודה, מוטל על העובד המגיש תביעה בבית דין לעבודה, הנטל להוכיח כי מתקיימים בעניינו התנאים הקבועים בסעיף 6 חוק פיצויי פיטורים, המקנה לו זכאות לפיצויי פיטורים. כיצד מוכיחים מצב בריאותי לקוי : על מנת לבסס את תביעתו של העובד בבית הדין לעבודה, על העובד להוכיח באמצעות תעודות ומסמכים רפואיים כי מצב בריאותו אינו מאפשר לו להמשיך בעבודתו, ולכן מצב בריאותו מהווה סיבה מספקת להתפטרות. על העובד שמתפטר בשל מצב בריאותו מוטלת החובה להודיע למעבידו על סיבת ההתפטרות, כדי לאפשר למעביד להציע תנאי עבודה אשר יתאימו למצבו הרפואי של העובד כך שלא תתקיים סיבה מספקת להתפטרות. בחינת תחולתו של הסעיף מחייבת בדיקה של כל עניין לגופו לפי נסיבותיו המיוחדות. רפואההתפטרות