סעד אכיפה - השבת עובד שפוטר שלא כדין לעבודתו

בהתאם לפסיקת בית הדין לעבודה, הסעד העיקרי בפיטורים שלא כדין הינו של פיצויים ולא של אכיפה להשיב את העובד לעבודה, אולם בנסיבות מיוחדות רשאי בית הדין לחרוג מהלכה זו ולפסוק אכיפת יחסי עובד-מעביד, משהגיע בית הדין למסקנה כי פיטוריו של עובד נעשו שלא כדין, וכי בשל כך הופרה ההתקשרות החוזית, יידרש לבחינתו של הסעד הראוי להינתן תוך שהוא נותן דעתו על ההלכות הכלליות בדבר אכיפתם של יחסי עבודה שבהם מדובר. ישנו קושי מובן ביישומו של סעד אכיפה של מעביד להשיב עובד לעבודתו. בית הדין ייתן דעתו על הסעד הראוי להינתן בשים לב לנסיבות המיוחדות את המקרה הספציפי, תוך שתיעשה על ידי בית הדין מלאכת האיזון והמידתיות. השיקולים במתן סעד של השבה לעבודה : בית הדין יבחן את מהותו של הפגם שנפל בהליך הפיטורים וחומרתו, סוג של המשרה שבה מדובר, השפעתו של הסעד של אכיפה והשבת העובד לעבודתו, תוך מתן משקל להיבטים החוקיים והחוקתיים, בבואו של בית הדין ליישם סעד אכיפה והשבת העובד לעבודתו, יביא המעסיק בחשבון שיקוליו את צרכי העובד, התאמתו וכישוריו לתפקיד וכן את את השינויים שחלו במקום העבודה. החזרת עובד לעבודהפיטורים