היקף חובת שימוע בפיטורים עקב קשיים כלכליים

בית הדין קבע בפסיקתו לעניין פיטורי צמצום כי המבחנים שיש להחיל בפיטורים אלו, לרבות חובת השימוע, הם מצומצמים יותר וכי קשיים כלכליים יכולים להוות סיבת הפיטורים, עוד נקבע בפסיקה לעניין פיטורי צמצום כי חובת השימוע נועדה לא על מנת לשקול את עצם ההחלטה של הפיטורים אלא , על המשיבה להיוועץ בוועד העובדים או בהסתדרות באשר לרשימת המפוטרים ולאחר מכן ככל שיבקש מי המפוטרים כי יערך לו שימוע, יערך שימוע, אשר יבחן, האם הנסיבות האישיות של אותו מועמד אל מול המועמדים הנוספים לפיטורים יש בהן משום נסיבות חריגות המצדיקות בחינת אי פיטוריו. שימוע לפני פיטוריןשימועפיטורים