מהו הסדר נושים ?

על פי פסיקת בית המשפט, הסדר נושים יכול שיתקיים לגבי חברה שטרם הוחל בהליכי פירוק לגביה ויכול שיתקיים במסגרת הליכי פירוק של חברה. מטרתו של הסדר נושים המתקיים לגבי חברה שטרם הוחל בהליכי פירוקה, היא להביא לשיקומה של החברה ולמניעת כניסתה לפירוק, הסדר הנושים נועד, בדרך-כלל, להחליף את סדרי פירעון החובות המעוגנים בדיני הפירוק והוא מאפשר יצירת חלופה לסדרים אלה בדרך המבקשת להיטיב עם הצדדים המעורבים בענייניה של החברה. הסדר הנושים, אשר אושר כפסק-דין, אמור לסגור את הדלת בפני תובעים עתידיים בצורה יעילה, אחרת אין תכלית וטעם להסדר הנושים. מטעם זה, הסדר נושים, המתקבל באספות הנושים ברוב הנדרש, שונה מהסכם "רגיל" שאינו מחייב אלא את מי שהסכים לו. משהושג ההסדר ואושרו הוראותיו הן מחייבות את כל הנושים, עוד נקבע, כי הסדר נושים, כשלעצמו, אינו פוטר את הערבים לחובות החברה מערבותם לפי סעיף 8(2) לחוק הערבות, תשכ"ז-1967, אשר על פיו רשאי הנושה לדרוש מהערב מילוי ערבותו מבלי שדרש תחילה מהחייב העיקרי קיום חובו, אם ניתן נגד החייב צו קבלת נכסים או צו פירוק. שאלות משפטיותהסדר נושיםנושה