המצאת החלטה של בעל תפקיד בתביעת חוב

תקנה 93(א) לתקנות פשיטת הרגל, התשמ"ה-1985 החלה על הליכי פירוק לאור האמור בתקנה 53 לתקנות החברות (פירוק) עוסקת במתן החלטה של נאמן במקרים של תביעת חוב שהגיעה לידיו וקובעת כי הנאמן יבדוק כל תביעת חוב ועל מה היא מסתמכת ויחליט אם לאשרה כולה או חלקה, לדחותה או לדרוש ראיות נוספות לה; תוך תשעים ימים מיום שהתביעה הגיעה לידיו חייב הנאמן להמציא לנושה החלטתו המנומקת. בהתאם לתקנה זו, על הנאמן להמציא את החלטתו המנומקת בתביעת החוב לידי הנושה (העוררים בענייננו). חובת ההמצאה, כמו גם חובת ההנמקה, אינן דרישות טכניות גרידא, כי אם נובעות ממעמדו המיוחד של בעל התפקיד וממהות החלטתו, שהינה מעצם טבעה בגדר החלטה שיפוטית. בית המשפט פסק כי תפקיד המפרק הוא תפקיד שיפוטי ועליו לדון בהוכחת חוב כדרך שבית המשפט היה דן בתביעה. החלטת המפרק כמוה כהחלטת שופט. עוד נפסק כי במסגרת תפקידו המעין השיפוטי האמור ובכדי למנוע תקלות ובעיות מיותרות, על בעל תפקיד הדן בתביעת חוב, לדאוג להמצאת החלטתו המפורטת ישירות לידי הנושה באחת מדרכי ההמצאה המנויות בפרק ל"ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, תוך הבהרה כי מדובר בהחלטה בתביעת חוב וכי קיימת זכות ערעור על ההחלטה מכוח תקנות פשיטת הרגל. חובת ההנמקה - כללי : בתי המשפט עמדו לא אחת על החשיבות שבהנמקה והטעמים העומדים ביסודה ופסקו כי חובת ההנמקה - כמה וכמה מטרות לה: אפשרות פיקוח על פסק הדין על ידי ערכאת הערעור, חשיפת פסק הדין לעיני הציבור, אך יש גם נימוק נוסף, הרואה את ההנמקה כחלק אינטגרלי מיצירתו ומגיבושו של פסק הדין. חובת הנמקה של החלטת נאמן בהליכי פשיטת רגל : בית המשפט קבע בפסיקתו כי להנמקת החלטת נאמן בהליכי פשיטת רגל במקרים של תביעת חוב, יתרונות אחדים: ראשית, הנמקת ההחלטה מלמדת על הרצינות שבה ניגש הנאמן למלאכת בדיקת הוכחות החוב שהוגשו לו על ידי הנושים. שנית, עצם הנמקת ההחלטה תסייע לנאמן במניעת טעויות. שלישית, תביעת החוב עוסקת, מעצם הגדרתה, בקניינו הנטען של הנושה. זכות הקניין הינה זכות יסוד לפי סעיף 3 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. על שום כך, החלטתו של הנאמן לגוף תביעת החוב, ובמיוחד כאשר הוא מחליט לדחותה או לדחותה בחלקה, יש בה, ללא ספק, משום פגיעה בזכותו הקניינית הנטענת של הנושה. בנסיבות אלה, זכאי הנושה לדעת בפרוטרוט את הנימוקים שהביאו את הנאמן למסקנה הפוגעת בזכותו. רביעית, ההנמקה תסייע לבית המשפט, הדן בערעור על ההחלטה, לבחון את נימוקיו של הנאמן ולעמוד על השיקולים שהביאוהו למסקנה שאליה הגיע. והדברים ברורים: שאם תנתן החלטה ללא נימוקים, או עם הנמקה חסרה, כיצד ידע הנושה מה היו השיקולים שהביאו את הנאמן לתוצאה שאליה הגיע וכיצד יוכל הנושה לשקול ולהחליט אם יש מקום לערער על החלטת הנאמן אם לאו. ערעור על החלטת מפרק בהוכחת חוב : על החלטת מפרק בהוכחת תביעת חוב זכאי נושה לערער לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים מהמצאת ההחלטה לידיו לפי תקנה 96(א) לתקנות פשיטת הרגל, החלה על הליכי פירוק לאור האמור בתקנה 53 לתקנות החברות (פירוק) תשמ"ז-1987. תביעת חובחוב