הרמת מסך ביחסי עבודה

לפי סעיף 6 לחוק החברות רשאי בית המשפט להרים את מסך ההתאגדות של חברה, עת השימוש באישיותה משפטית נועד להונות או לקפח אדם, במשפט הישראלי נקודת המוצא בדיני חברות הינה, כי יש לתת תוקף לקיומה המשפטי העצמאי והנפרד של חברה, שהיא אישיות משפטית הנבדלת מבעלי מניותיה, המקרים בהם בית המשפט יחרוג מעקרון האישיות המשפטית הנפרדת, בין החברה לבין האורגנים שלה, הינם אותם מקרים בהם החלת העקרון תוליך לתוצאות מוזרות ולא צודקות. המבחנים העיקרים בהרמת מסך הינם מבחן השימוש לרעה במסך ההתאגדות, היינו, כאשר החברה נוסדה למטרות תרמית או כשבפועל לא היתה אישיות משפטית נפרדת, שכן בעלי המניות ערבבו את נכסיהם עם נכסי החברה. עצם הקמת חברה לצורכי מס, או מטעמים עסקיים ועל מנת להשתחרר מחבות אישית, הינה לגיטימית ומוכרת. אמנם, מבין מגוון המתקשרים עם החברה, יש לעובדיה מעמד מיוחד, עם זאת ניהול עסקי כושל ורשלני גרידא לא יביא להרמת מסך ולא תהיה אפשרות לתבוע את בעלי המניות. הרמת מסך בדיני עבודהיחסי עבודההרמת מסך