זכאות עובדים לגמלה מביטוח לאומי - צו פירוק חברה בידי בית המשפט

גמלה מביטוח לאומי : עובד יהיה זכאי לגמלה מביטוח לאומי אם ניתנה לגבי מעבידו של העובד, הכרזה כפושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, ובמקרה שהמעביד נפטר, צו ניהול העזבון בפשיטת רגל לפי פקודת פשיטת הרגל. במידה מהמעביד הוא חברה אם ניתן צו פירוק שנעשה בידי בית המשפט או בהשגחתו. במידה מהמעביד הוא שותפות אם ניתן צו לפירוק שותפות, בהקשר זה יש לזכור כי אם נתפרקה שותפות בלא שנתמנה כונס נכסים או מנהל עסקים, רואים לענין פסקה כל שותף כמעבידו של עובד שהשותפות העסיקה. במידה מהמעביד הוא אגודה שיתופית אם ניתן צו לפירוק אגודה שיתופית. במידה מהמעביד הוא עמותה אם ניתן צו לפירוק עמותה. במידה ושילם המוסד לביטוח לאומי גמלה לעובד, יעברו זכויותיו של הזכאי לה למוסד לצורך גבייתה מהמפרק, אולם אם עלה סכום חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים המגיע לעובד ממעבידו על הסכום המרבי של, יעברו למוסד לביטוח לאומי זכויותיו של העובד בדין קדימה רק לגבי הסכום שבו עולה הסכום המרבי של דין הקדימה על יתרת החוב. המוסד לביטוח לאומי, לא יהיה זכאי לגבות מהמפרק את הפרשי ההצמדה ששילם לזכאי לגבי התקופה שלאחר יום מתן צו הכינוס כמשמעותו בפקודת פשיטת הרגל, או לגבי התקופה שלאחר יום מתן צו פירוק, אלא במידה שהמפרק החליט לשלם ריבית, הפרשי הצמדה או הפרשי הצמדה וריבית זכויות עובדים בפירוק חברהצוויםפירוק חברהביטוח לאומי