תביעת חוב - הסכומים המרביים שהמוסד לביטוח לאומי משלם לעובדים

הגמלה שהמוסד לביטוח לאומי משלם בתביעות חוב של עובדים, הינו עד סכום השכר הבסיסי של העובד, עד גובה השכר הממוצע במשק, כפול עשר לגבי כל עובד. חשוב לציין כי שר העבודה והרווחה מפרסם ברשומות הודעה בדבר השינויים בסכומים המרביים שהמוסד לביטוח לאומי משלם לעובדים ועל כן יש צורך להתעדכן בסכום זה לפני כל הגשת תביעת חוב . הגמלה מביטוח לאומי תשולם רק לגבי חובות בעד פיצויי פיטורים, לקופת גמל שהמפרק קיבל את תביעתם לפי הדין החל עליו ובעד שכר עבודה, הכולל תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות נוספות, ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו. מקרים בהם החוב לעובד גבוה מהסכום המירבי : ישנם מקרים בהם החוב לעובד גבוה מהסכום המירבי שניתן לקבל בביטוח לאומי, במידה ועלה חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים של מעביד לעובד הזכאי לגמלה על הסכום המרבי, תיזקף תחילה הגמלה המגיעה לו לחוב שכר העבודה ורק אחריו לחוב פיצויי פיטורים. במידה ועלה חובו של מעביד לקופת גמל או לקופות גמל על הסכום המרבי האמור לעיל, תיזקף הגמלה המגיעה להן לחובות המפורטים להלן לפי סדר העדיפות הבא, ביטוח פנסיה מכוח הסכם קיבוצי, ביטוח פנסיה מכוח הסכם אחר, ביטוח בריאות, קופת תגמולים. תביעת חובחובביטוח לאומי