התפטרות כתוצאה מהלנת שכר

בפסיקת בתי הדין לעבודה נקבע כי פיגורים חוזרים ונשנים בתשלום שכר בסמוך להתפטרות אכן מהווים הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות בהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו. די בהלנות החוזרות ונשנות משך תקופה של כשנה ברציפות כדי לטעת בעובד תחושת חוסר ודאות ביחס ליכולת המעביד לשלם את שכרו בעתיד במועד הקבוע בחוק. הפסיקה קובעת כי לצורך התגבשות הזכות לתשלום פיצויי פטורים נדרש העובד ליתן התראה למעביד. יחד עם זאת, לכלל זה נקבע חריג, לפיו במקרה בו הסיכוי שההרעה מוחשית בתנאי העבודה תבוטל הוא מזערי, אזי שאין מוטלת על העובד חובה להתרות בפני המעסיק על כוונתו. לדוגמא במקרה בו מעביד, בשל מצבו הכלכלי הקשה, הלין באופן חוזר ונשנה את שכרו של העובד. מדובר בהלנות שכר ניכרות ורצופות, אשר הסיכוי שההרעה תבוטל הוא מזערי שכן ההרעה נובעת מחוסר יכולת של המעביד לשלם, כלומר שבמקרה בו ההרעה הנטענת מתבטאת בהפרה ברורה שאינה שנויה במחלוקת של הוראת חוק שאין להתנות עליו, הפרה שמקורה בקושי כלכלי, הרי שההנחה היא כי המעביד מודע היטב לקיומה. סעיף 11(א) לחוק פיצויי פטורים מקנה לעובד שהתפטר מחמת פיגורים שיטתיים בתשלום השכר זכות לתשלום פיצויי פיטורים כאילו פוטר מעבודתו. הלנת שכרהתפטרות